RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Luka spasa - Uvodnik glavnog urednika

rrif - 1.2013, str. 17

Još nešto o fiskalizaciji

rrif - 1.2013, str. 18

I nadalje je fiskalizacija i njezino uvođenje vrlo aktualna tema između poduzetnika koji posluju na području RH. Iako je primjena za određenu skupinu poduzetnika 1. siječnja 2013., u primjeni ima još dosta nepoznanica. Stupanjem na snagu Zakona o fiskalizaciji, u prometu gotovinom očekuje se objava Pravilnika koji bi trebao dati odgovore na neka dvojbena pitanja. U nastavku se daju najznačajnije napomene u vezi s primjenom ovog Zakona.

1. Uvod
2. Početak fiskalizacije
3. Tko su obveznici fiskalizacije
4. Obveze obveznika fiskalizacije
5. Koje su djelatnosti oslobođene od fiskalizacije
6. Obveza fiskalizacije od 1. siječnja 2013.
7. Zaključak

Invoice Elements and Internal Enactment for Fiscalization Purposes

rrif - 1.2013, str. 26
All the entities obliged to apply fiscalization should include in their outgoing invoices the additional elements as at the date when the fiscalization becomes effective. They are also obliged to pass the internal enactment regarding the numerical sequence, the list of business premises and the corresponding marking of business premises.

Uvođenje blagajničkog maksimuma

rrif - 1.2013, str. 31

Stupanjem na snagu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, svi obveznici fiskalizacije 1. siječnja 2013. obvezni su internim aktom utvrditi visinu blagajničkog maksimuma u skladu s potrebama svog poslovanja i uvjetima sigurnosti, ali najviše do propisanih svota. O mjerilima za utvrđivanje najviše svote blagajničkog maksimuma, načinu evidentiranja u blagajničkom poslovanju te ostalim novostima iz blagajničkog poslovanja, pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Visina blagajničkog maksimuma
3. Odluka o visini blagajničkog maksimuma
4. Primjer blagajničkog poslovanja
5. Zaključak

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima

rrif - 1.2013, str. 36

Od 1. siječnja 2013. primjenjuju se izmijenjene odredbe nekih članaka Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. Navedeni Zakoni objavljeni su u Nar. nov., br. 144/2012. te o tome pišemo u nastavku članka.

1. Izmjene Zakona o porezu na dohodak
2. Izmjene Zakona o doprinosima

Comment on Latest Amendments to General Taxation Act

rrif - 1.2013, str. 37
The latest amendments to the General Taxation Act refer to the cancellation of the instalment payment and deferred tax liabilities, as well as the cancellation of the distraint procedure and the introduction of the new provisions regarding the beginning of the limitation period of determination of tax liabilities. In view of the newly determined deadlines of the limitation period of determining tax liabilities, there is a dilemma regarding their compliance with the provisions in the Constitution. The transitional provisions do not determine the procedures referring to the cases for which the limited taxation period has been determined, and which have not been completed.

Još jedna porezna akrobacija – nema zastare

rrif - 1.2013, str. 41

U ovom se članku bavimo još jednom u nizu zakonskih promjena na planu poreznog zakonodavstva, i to baš Novelom Općeg poreznog zakona koja je objavljena u Nar. nov., br. 136/12. (dalje: Novela), onim njezinim dijelom koji se nalazi u čl. 5. i 6. kojima se mijenjaju čl. 94. i 96. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08 – 136/12. – dalje: OPZ). Konkretno, riječ je o zakonskoj novosti kojom se određuje da zastara počinje svoj tijek tek nakon isteka godine u kojoj je utvrđeno da ima osnove za oporezivanje.

1. Prikaz novela
2. Postavljanje i raščlamba problema
3. Zaključak – zastare praktički nema

Primjena stopa PDV-a od 5% i 10% od 1. siječnja 2013.

rrif - 1.2013, str. 43

Od 1. siječnja 2013. promijenjena je stopa PDV-a za dobra koja su u 2012. bila oporeziva stopom PDV-a od 0% na 5%. Koje su obveze knjigovođa i poduzetnika s danom primjene nove stope PDV-a, pisali smo opširno u časopisu RRiF br. 12/12., str. 27. Jednako tako, s primjenom od 1. siječnja 2013. stopa PDV-a od 10% obračunavat će se, osim pri pružanju usluge smještaja, i na pruženu ugostiteljsku uslugu. Pritom se PDV po stopi od 10% primjenjuje na ugostiteljsku uslugu u svim vrstama ugostiteljskih objekata neovisno o tome je li riječ, primjerice, o restoranu, caffe baru ili drugoj vrsti ugostiteljskog objekta. Uvjet je da je pružena ugostiteljska usluga. Međutim, na alkoholna pića i nadalje treba obračunavati PDV po stopi od 25%. O tome smo već pisali u časopisu RRiF br. 12/12., str. 145. pa upućujemo čitatelje na navedeni članak.

1. Uvod
2. Promjena stope PDV-a od 0% na 5%
3. Primjena stope PDV-a od 10% na pruženu ugostiteljsku uslugu
4. Zaključak

Novosti u postupku predstečajne nagodbe - Uredba

rrif - 1.2013, str. 48

Dana 21. prosinca 2012. u Nar. nov., br. 144/12. objavljena je i odmah je stupila na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (dalje: Uredba), kojom je izmijenjen znatan dio Zakona koji se odnosi na postupak predstečajne nagodbe, pred Financijskom agencijom. Stupanjem na snagu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12.), dalje: Zakon, odmah su se uočili pojedini nedostatci i nedorečenosti Zakona, zbog čega je i bilo očekivano da će u kratkom roku morati doći do izmjena i dopuna. S obzirom na to da su uočeni nedostatci bili od velikog značenja za sam postupak predstečajne nagodbe, ostavljali su mogućnost za manipulacije i propuste te su kao takvi predstavljali veliku opasnost za uspjeh provedbe postupka predstečajne nagodbe, bilo je nužno hitno donijeti izmjene i dopune Zakona kako bi se otklonile nejasnoće. Vlada je zato odlučila, budući da je Sabor prestao zasjedati, Uredbom izmijeniti Zakon. O tim je izmjenama riječ u nastavku članka.

1. Procesna pitanja
2. Financijsko poslovanje
3. Povjerenik predstečajne nagodbe
4. Izvješća o financijskom stanju i poslovanju i revizorska izvješća
5. Deblokiranje računa
6. Prijava i utvrđivanje tražbina vjerovnika
7. Glasovanje vjerovnika
8. Sklapanje predstečajne nagodbe
9. Učinci otvaranja postupka predstečajne nagodbe
10. Učinci sklopljene predstečajne nagodbe
11. Neprijavljene tražbine
12. Skraćeni postupak
13. Upisi u sudski, obrtni i drugi odgovarajući registar
14. Zaključno

Neke mjere iz plana financijskog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe

rrif - 1.2013, str. 56

U ovom se članku, s obzirom na zahtjeve koje pred poduzetnike koji su nelikvidni ili insolventni postavlja Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, daju primjeri pravnih akata (ugovora i odluka) koje takvi poduzetnici u sklopu mjera financijskog restrukturiranja mogu sklapati sa svojim vjerovnicima, s ciljem ponovnog uspostavljanja likvidnosti. Naime, svaki je poduzetnik od trenutka nastanka nelikvidnosti obvezan poduzeti mjere financijskog restrukturiranja radi ponovnog uspostavljanja stanja likvidnosti, pa autor objašnjava i daje primjere nekih od obrazaca koji bi poduzetnicima mogli poslužiti kao smjernica pri provedbi restrukturiranja izvan ili u postupku predstečajne nagodbe. Napominjemo da je uz naš časopis RRiF br. 11/12. dan Prilog u kojem su objavljeni članci i tekst Zakona. U br. 12/12. str. 32. - 46. također pišemo o temama iz predstečajne nagodbe, a u ovom se članku daju konkretni prijedlozi nekih rješenja u postupcima nagodbe s vjerovnicima.

1. Uvodno
2. Neki pravni poslovi i mjere iz plana restrukturiranja usmjerene na uspostavljanje likvidnosti poduzetnika
3. Zaključno

Annual Financial and Tax Reports of Companies for 2012

rrif - 1.2013, str. 61
The articles presents the complete description of drawing up the financial reports and filling in the forms for the calculation of the determined obligatory taxes, contributions, membership fees and compensations, which are to be delivered within the same period as the financial report. The information refer to the companies, the sole traders (profit-makers) and the private institutions which pay the profit tax and apply double-entry accounting in accordance with the Accounting Act.

I. Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2012.

rrif - 1.2013, str. 62
1. Opseg financijskih izvješća i veličina poduzetnika
2. Financijska izvješća za statistiku
3. Financijska izvješća za javnu objavu
4. Konsolidirana financijska izvješća
5. Revizija financijskih izvješća
6. Izvješća prema posebnim propisima
7. Dostava u sudski registar - Fina
8. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća
9. Rokovi za predaju financijskih i poreznih izvješća

II. Konačni obračun naknada članarina i spomeničke rente za 2012.

rrif - 1.2013, str. 69
A. Članarine
1. Sastavljanje konačnog obračuna članarine u turističkim zajednicama
2. Članarine i doprinosi za koje se ne podnosi godišnji obračun
B. Naknade za šume
3. Naknade za općekorisne funkcije šuma
C. Rente
4. Spomenička renta

III. Godišnji obračun amortizacije za 2012.

rrif - 1.2013, str. 91
1. Zakonski temelj
2. Imovina koja podliježe obračunu amortizacije
3. Imovina koja ne podliježe obračunu amortizacije
4. Osnovica za obračun amortizacije
5. Stope amortizacije
6. Metode obračuna amortizacije
7. Početak i prestanak obračuna amortizacije
8. Objavljivanja u financijskim izvještajima u vezi s amortizacijom
9. Amortizacija s motrišta poreza na dobitak

IV. Blagajnički maksimum i mogući manjkovi u blagajni poduzetnika

rrif - 1.2013, str. 104
1. Uvod
2. Blagajnički maksimum prema Zakonu o fiskalizaciji i stanje blagajne na dan 31. prosinca
3. Zatečeni novac u blagajnama
4. Zaključak

V. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2012.

rrif - 1.2013, str. 107
1. Uvod
2. Podsjetnik pri izradi godišnjeg obračuna
3. Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju računa dobitka i gubitka za 2012.
4. Zaključna knjiženja u vezi s prihodima
5. Razlika prihoda i rashoda te utvrđivanje računovodstvenog dobitka (gubitka)
6. Primjer sastavljanja računa dobitka i gubitka za 2012.

VI. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2012.

rrif - 1.2013, str. 125

1. Uvod

AKTIVA
A. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital
B. Dugotrajna imovina
C. Kratkotrajna imovina
D. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunani prihodi

PASIVA
A. Kapital i pričuve
B. Rezerviranja
C. Dugoročne obveze
D. Kratkoročne obveze
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
F. Ukupna pasiva
G. Izvanbilančni zapisi

DODATAK BILANCI
KAPITAL I PRIČUVE
Pripisano imateljima matice kapitala
Pripisano manjinskom interesu

VII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2012. (Obrazac PD)

rrif - 1.2013, str. 142
1. Uvod
2. Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak
3. Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak
4. Dokumentacija koja se predaje Poreznoj upravi
5. Porez po odbitku
6. Razdoblje za koje se utvrđuje porez na dobitak
7. Prelazak oporezivanja porezom na dohodak na porez na dobitak
8. Stopa poreza na dobitak
9. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD
10. Zaključna knjiženja obveze poreza na dobitak i dobitka poslovne godine
11. Postupanje s plaćenim predujmovima i zatvaranje obveze po konačnom obračunu za 2012.
12. Zaključna knjiženja dobitka poslovne godine kod poduzetnika koji su iskazali odgođenu poreznu imovinu ili odgođenu poreznu obvezu
13. Zahtjev za povrat preplaćenog poreza na dobitak

VIII. Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 1.2013, str. 189
1. Uvod
2. Sastavljanje izvještaja za obveznike HSFI
3. Sastavljanje izvještaja za obveznike MSFI

IX. Izvještaj o novčanom tijeku

rrif - 1.2013, str. 193
1. Uvod
2. Obveznici sastavljanja izvještaja o novčanom tijeku
3. Vrste novčanih tijekova
4. Metode sastavljanja izvještaja o novčanom tijeku
5. Objavljivanja uz izvještaj o novčanom tijeku
6. Zaključak

X. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

rrif - 1.2013, str. 199
1. Uvod
2. Sastavljanje izvještaja o ostalom sveobuhvatnom dobitku

XI. Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 1.2013, str. 202
1. Obveza sastavljanja bilježaka
2. Kratki sadržaj bilježaka 3. Pregled bilježaka

Income from Rental and Lease of Property by Budget Beneficiaries

rrif - 1.2013, str. 212
The budget beneficiaries who rent or lease their non-financial assets are obliged to correctly present the income from rental or lease of the assets, due to the fact that only the budgets, the central budgets and the units of local and regional self-governments may realize income from rental or lease of their property. However, if the assets are rented or leased by the budget beneficiaries and out-of-budget funds, such an income should be recorded as the income from rendered services.

Leasing

rrif - 1.2013, str. 214
This workshop of non-profit accounting comprises the recordings and explanation of the recordings of leasing of a car (long-term non-financial assets) in the fields of financial leasing and operating leasing. In the case of signing the contract on financial leasing, the long-term non-financial assets are recognized together with the corresponding interests. If the foreign currency clause has been negotiated the expenditure or income of the period or those of the future periods are recognized. Upon signing the contract on operating leasing, the account of the long-term non-financial assets is not credited. However, the same attention should be paid to the difference in application of the foreign currency clause, if such a clause is stated in the contract. The basic regulation used in recognition of the above stated business events is the Directive on Accounting of Non-Profit Organizations (Official Gazette no. 10/08 and 07/09).

Contributions and Calculation of Salaries in 2013

rrif - 1.2013, str. 217
The base amounts of the contributions to be paid in 2013 have been published. The contributions for January 2013 will be calculated according to the new base amounts. Due to the fact that in most cases the salary paid in the particular month actually refers to the previous month, the new base amounts will be applied for the first time in February, when the salaries for January 2013 will be paid. In view of the salaries, the lowest and the highest monthly bases and the highest annual base should be taken into account. The insured persons who pay the contributions according to the decision of the Tax Administration will receive the decisions on the bases on which they should pay the contributions in 2013. The article presents the procedure of calculation of the salaries and determination of the base for calculation of the obligatory contributions on the employees’ salaries in 2013.

Payroll and Compensation of Salary

rrif - 1.2013, str. 229
The new Rulebook on Calculation of Salaries, Salary Compensations and Severance Payments was published in the Official Gazette no. 120/12. Its provisions became effective on 8 November 2012. The provisions referring to the contents of the payrolls comprise the salaries paid for the work done in November. In the case of the partially paid salary, the employers are obliged to issue two payrolls. However, similar to the previous rulebooks, the new one has also caused a number of practical problems. This article deals with the payroll of the calculation of salaries and salary compensations. One of the following RRiF issues will deal with the payroll of severance payment.

Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2012.

rrif - 1.2013, str. 248
Do 31. siječnja 2013. poslodavci su obvezni dostaviti Poreznoj upravi podatke o isplaćenim plaćama u 2012. te iz njih obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te neto-plaći za svakog zaposlenika posebno na Obrascu IP. Jedan primjerak Obrasca IP dostavljenog Poreznoj upravi obvezni su uručiti zaposleniku. Isplatitelji drugog dohotka i ostalih primitaka na koje su u tijeku 2012. u ime poreznih obveznika, prilikom isplate primitka obračunali, obustavili i uplatili porez na dohodak i prirez , obvezni su o tome izvijestiti Poreznu upravu na Obrascu ID-1 koji se također dostavlja u Poreznu upravu prema sjedištu isplatitelja do 31. siječnja 2013. Svakoj osobi kojoj su isplatili primitak od kojega su obračunali i uplatili porez i prirez na dohodak, obvezni su izdati Potvrdu na propisanom obrascu. O iskazivanju podataka na propisanim obrascima pišemo u ovom članku.
1. Uvodne napomene
2. Iskazivanje podataka na Obrascu IP
3. Obrazac ID-1 – izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu
4. Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku
5. Porezna izvješća za sezonske radnike u poljoprivredi

Final Calculation of VAT in Budgetary and Non-Profit Accounting

rrif - 1.2013, str. 256
According to the Amendments to the VAT Act from 1 January 2010 a larger number of persons who apply the budgetary or non-profit accounting can be entrepreneurs and accordingly the value added tax payers. They are thus obliged to draw up the final VAT calculation. The author of the article presents the way of filling in the PDV-K Form, its specifics for the year of 2012 and the procedures which precede the preparation of the final account.

Special Taxes and Tariffs – Annual Reports and Liabilities For 2012

rrif - 1.2013, str. 275
The obligation of preparation of annual reports is determined for the manufacturers and the importers of the products which subject to the special taxes. In the year of 2012 these comprise the manufacturers and importers of non-alcoholic drinks, automobiles, other motor vehicles, vessels and aircraft, coffee and luxury products. Besides the annual reports which are to be submitted to the authorized customs office, the special tax payers are obliged to deliver the data on stocks as at 31. December 2012. However, the tariff payers have to a certain extent different obligations in view of the reporting on the paid tariffs. They are obliged to deliver daily and monthly calculations of tariffs during the year. Besides the monthly report for December, they are obliged to enclose the stock list as at 31 December 2012. These refer to the tariffs on energy products (petrol, gas oil, kerosene, UNP, distilled oil, etc.), alcohol and alcoholic drinks and tobacco products. The small-sized wine manufacturers and the small-sized manufacturers of spirits should deliver the annual reports. The article presents the procedures of drawing up the annual reports on the special taxes and tariffs. 

Interpretation of Applicable Methods of Depreciation

rrif - 1.2013, str. 287
Recently, there have been a lot of discussions regarding the methods of depreciation of long-term assets. The dilemma refers to the principle of using the economic benefits or the principle of using the so-called future economic benefits, which a company may realize through the use of the assets which have been depreciated. It has been recommended to change the accounting standards, according to which it would not be allowed to calculate the depreciation according to the income realized by such assets as the depreciation base. 

Budgeting in EU for Period from 2014 to 2020

rrif - 1.2013, str. 289
Passing the Budget for the period of seven years from 2014 to 2020 in the largest economic regional organization such as the European Union, comprising more than a half billion people, does not represent just a legal document which determines the income and expenditure, but also introduces the relationship between the net payers and the net beneficiaries of this Budget. This is the reason for the analysis of the interests of the specific groups of the member countries in view of the volume and distribution of the budget. The interests of the specific countries regarding the distribution of the expenditures have represented the results of two processes since the beginning of the EU development.

European Regulations on Taxes and Litigations over Board

rrif - 1.2013, str. 291
According to the discussions at the European Commission, it is obvious that the tax burden should be transformed from the labour and corporate taxes to the taxes on spending and environmental protection. It is specifically recommended to reduce the labour tax on the underpaid jobs. They have also suggested the extension of the tax base, due to the fact that the increased tax rates do not represent the only way to raise the tax revenue (through removal of exceptions)

News in Payment Transactions in 2013

rrif - 1.2013, str. 293
Upon the accession of the Republic of Croatia in the European Union the Act on Payment Transactions is to be completely applied. This refers primarily to the new payment order forms which contain the IBAN. Until then, the old way of payment transactions can be used, as well as the new one, using the IBAN. On the date of the accession of the Republic of Croatia in the European Union all the participants in payment transactions should have the equal compensations for payment transactions in the country and abroad.

Right to Child Allowance

rrif - 1.2013, str. 295
The Amendments to the Act on Child Allowance become effective on 1 January, 2013. Accordingly, the payment of the child allowance will be possible without the submission of a new decision, i.e. according to the previous decision made in the administrative procedure, in the cases when the conditions and the amount of the allowance have not been changed. The author of the article writes about the conditions of exercising the rights to a child allowance.

Dismissal of Employees’ Council, Participating in Strike and Severance Payment

rrif - 1.2013, str. 302
The author of the article presents some significant issues regarding the employees’ council and its dismissal, participating of the employees in the strike and severance payment – all in the light of the recent court practice.

Realization of State Budget of Republic of Croatia for 2013

rrif - 1.2013, str. 304
Besides the State Budget of the Republic of Croatia for 2013, the Government also passed the Act on Realization of State Budget of Republic of Croatia for 2013. Besides the usual provisions regarding the realization of the state budget for the previous year, the above stated Act has introduced some novelties. A few of them refer to the provisions stated in the Act on Budget, which have recently been changed. The article presents an overview of the provisions regarding the realization of the State Budget of the Republic of Croatia for 2013, stressing the changes compared to the previous provisions regarding the realization of the State Budget.

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 1.2013, str. 309
1. Pad domaćeg BDP-a
2. Stanovništvo
3. Gospodarstvo u EU
4. Cijene u RH i EU
5. Proizvođačke cijene industrije RH i EU
6. Industrijska proizvodnja
7. Vanjskotrgovinska razmjena
8. Trgovina na malo
9. Turizam
10. Plaće
11. Likvidnost i insolventnost
12. Zaposlenost i nezaposlenost

Novi propisi

rrif - 1.2013, str. 318

Stručne informacije

rrif - 1.2013, str. 323
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)