Računovodstvo, revizija i financije 1/2013

Web izdanje 8,99
Luka spasa - Uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Još nešto o fiskalizaciji
Autori: Domagoj DODIG , dipl. oec.
Mr. sc. Marijana VURAIĆ, dipl. oec.
Elementi računa i interni akt za potrebe fiskalizacije
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Uvođenje blagajničkog maksimuma
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Komentar najnovijih izmjena Općeg poreznog zakona
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Još jedna porezna akrobacija – nema zastare
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Primjena stopa PDV-a od 5% i 10% od 1. siječnja 2013.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Novosti u postupku predstečajne nagodbe - Uredba
Autor: Vinka ILAK , dipl. iur.
Neke mjere iz plana financijskog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Izrada financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2012. (obveznika poreza na dobitak)
I. Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2012.
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
II. Konačni obračun naknada članarina i spomeničke rente za 2012.
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
III. Godišnji obračun amortizacije za 2012.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
IV. Blagajnički maksimum i mogući manjkovi u blagajni poduzetnika
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
V. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2012.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
VI. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2012.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
VII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2012. (Obrazac PD)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
VIII. Izvještaj o promjenama kapitala
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
IX. Izvještaj o novčanom tijeku
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
X. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
XI. Bilješke uz financijska izvješća
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine kod proračunskih osoba
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Leasing
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Plaće i doprinosi u 2013.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Isplatna lista plaće i naknade plaće
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2012.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Konačni obračun PDV-a za 2012. kod korisnika proračuna i u neprofitnim organizacijama
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Godišnja izvješća i obveze za 2012. za posebne poreze i trošarine
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Tumačenje prihvatljivih metoda amortizacije
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Donošenje proračuna EU za razdoblje 2014. - 2020.
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Europski propisi o porezima i prekograničnim sporovima
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Novosti u platnom prometu 2013.
Autor: Dalibor GOLEŠ, dipl. oec.
Pravo na dječji doplatak u 2013.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Raspuštanje radničkoga vijeća, sudjelovanje u štrajku i otpremnina – sudska praksa
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013.
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.