Računovodstvo, revizija i financije 5/2013

Web izdanje 8,99
Hoćemo PDV - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Otpis obveza s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Knjigovodstvo poreza utvrđenih u nadzoru
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište povezanih društava
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo ulaganja u poslovne udjele prema HSFI-u 9
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene načina izvještavanja prema zahtjevima HANFE
Autor: Mr. sc. Mijo JOZIĆ
Povrat neosnovanog primanja i zamjena stvari
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Otpis potraživanja kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Isplata plaće po sudskoj presudi, nagodbi ili u ovršnom postupku
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje prijevoznih sredstava PDV-om u Europskoj uniji
Autor: Renata Kalčić, dipl. oec.
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011.
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Odabir uzorka kod dokaznih testova u reviziji
Autor: Filip HITREC , dipl. oec., ovl. rev i ACCA
Isplata dividendi u obliku nenovčane imovine
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Nove smjernice, natječaji i financiranja
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Novi regulatorni okvir strukturnih i kohezijskih fondova za razdoblje 2014. - 2020.
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Bonitetne informacije za procjenu rizika poslovnog odnosa
Autor: Vesna KAVUR, dipl. iur.
Analiza odstupanja od fleksibilnog budžeta
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Izvješće o procjeni rizičnosti europskoga bankovnog sustava
Autor: Lidija PRANJIĆ , dipl. oec.
Basel III - novi regulatorni okvir za financijski sektor
Autor: Dr. sc. Teo JAŠIĆ
Ograničenja kod uvoza čelika
Autori: Željka KRALJ , dipl. oec.
Tina PETER
Međunarodna trgovina nakon ulaska RH u EU
Autor: Zrinka HORVATIĆ , mag. philol
Devizna blagajna
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Odgovori na pitanja iz područja devizne statistike
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
EORI broj u carinskom poslovanju EU
Autor: Mr. sc. Albert ĐURĐEVIĆ
Doprinosi za osiguranje obveznika paušalnog oporezivanja dohotka
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Informiranje potrošača o hrani prema novom Pravilniku
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Uvjeti za poslovanje turističke agencija koja pruža usluge putem interneta
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Poticaji pri zapošljavanju osoba s invalidnošću
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Aktualna pitanja rasporeda i preraspodjele radnog vremena
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Suodlučivanje radničkog vijeća te menadžerski ugovor i radni odnos
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.