Računovodstvo, revizija i financije 12/2014

Web izdanje 8,99
Sa srećom! - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Novi način obračuna plaća od 1. siječnja 2015.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijedlog izmjena PDV-a od 1. siječnja 2015.
Autori: Renata Kalčić, dipl. oec.
Štefica OŠTREC-ČUNČIĆ
Zapošljavanje osoba s invalidnošću i obračun doprinosa u 2015.
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Predložene su izmjene i dopune Zakona o doprinosima
Autori: Goran KRIŽANEC
Jasna PREPELJANIĆ , dipl. oec.
Troškovi financiranja promidžbe predsjedničkih kandidata
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Atipične bilančne transakcije
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Evidentiranje poslovnih događaja u izvanbilančnim zapisima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2014.
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa kod proračunskih osoba
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
ENC uređaji i nerecipročni prihodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Novi obračun osobnog odbitka u 2015.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prikazivanje putnih troškova u JOPPD-u 2015.
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Darivanje za blagdane u 2014.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Tko je porezni obveznik u 2015.?
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prodaja dobara na sajmovima u EU-u i registriranje za potrebe PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Priznavanje pretporeza ovisno o kategoriji motornih vozila
Autor: Zvonimir MARINOVIĆ , dipl. iur.
Obračun poreza na autorske honorare
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Usporedbe kod određivanja transfernih cijena
Autori: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.
Marko MEHLE , univ. dipl. oec.
Otkrivanje krađe imovine poduzetnika u forenzičnoj reviziji
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Instrumenti zaštite (Hedge Accounting)
Autor: Dr. sc. Josipa MRŠA
Politika niskih poreza na široku bazu
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
„Administrativna zabrana“: zapljena po pristanku dužnika - novosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Promjene u statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Promjena načina oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obveze PDV-a pri prijelazu „dohodaša“ u „dobitaša“ i obrnuto od 1. siječnja 2015.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u 2015. i godišnje izvješće za 2014.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Carinsko postupanje kod komisijske prodaje robe
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Zajedničko uređenje tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (ZUT)
Autor: Tina PETER
Uvjeti i način obavljanja prigodne prodaje dobara
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Zdravstvena zaštita izaslanih radnika
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.
Zastara tražbina u obveznim i poreznim odnosima
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.