Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 12.2018, str. 17
Što donose izmjene poreznih propisa od 1. siječnja 2019. godine
rrif - 12.2018, str. 21
Izmjene i dopune Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak
rrif - 12.2018, str. 21
Novosti u Zakonu o PDV-u od 1. siječnja 2019. godine
rrif - 12.2018, str. 29
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobitak
rrif - 12.2018, str. 35
Izmjene Općega poreznog zakona
rrif - 12.2018, str. 37
Novosti u provedbi fiskalizacije u prometu gotovinom
rrif - 12.2018, str. 40
Novosti u uredbama – PPMV i trošarina na cigarete
rrif - 12.2018, str. 41
Izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
rrif - 12.2018, str. 44
Novosti u vezi s plaćanjem naknade za općekorisne funkcije šuma
rrif - 12.2018, str. 50
MSFI 16 – Najmovi
rrif - 12.2018, str. 53
Računovodstvo državnih potpora
rrif - 12.2018, str. 65
Prodaja robe putem internetske trgovine
rrif - 12.2018, str. 72
Računovodstvo promidžbe i darovanja
rrif - 12.2018, str. 81
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2018. godinu
rrif - 12.2018, str. 91
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
rrif - 12.2018, str. 100
Računovodstveno i porezno motrište rashodovanja imovine
rrif - 12.2018, str. 111
Kredit i dani predujam
rrif - 12.2018, str. 115
Kupnja i prodaja poslovnih objekata
rrif - 12.2018, str. 118
Godišnji obračun poreza iz plaće za 2018. godinu
rrif - 12.2018, str. 120
Naknada plaće na blagdan i drugi dodatci na plaću
rrif - 12.2018, str. 129
Isplata (ne)oporezive trinaeste plaće
rrif - 12.2018, str. 137
Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu u slučaju izaslanstva i službenog puta
rrif - 12.2018, str. 143
Božićnica i ostale nagrade u vrijeme blagdana
rrif - 12.2018, str. 144
Ulazak u sustav PDV-a 1. siječnja 2019. godine
rrif - 12.2018, str. 152
Izlazak iz sustava PDV-a 1. siječnja 2019. godine
rrif - 12.2018, str. 163
Obrazac PDV za prosinac 2018. godine – „dohodaši“ i „dobitaši“
rrif - 12.2018, str. 171
Reprogram poreznog duga fizičkih osoba – građana
rrif - 12.2018, str. 187
Ispravci i nadopuna obrasca INO-DOH
rrif - 12.2018, str. 194
Stalni poslovni nastan s motrišta oporezivanja PDV-om (I. dio)
rrif - 12.2018, str. 199
Postupci obavljanja skraćene revizije – uvida
rrif - 12.2018, str. 205
Stečaj kao druga prilika i dječji doplatak
rrif - 12.2018, str. 211
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
rrif - 12.2018, str. 213
Prijelaz „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno u 2019. godini – obveze s motrišta PDV- a
rrif - 12.2018, str. 220
Obavljanje komunalnih djelatnosti od strane privatnih poduzetnika
rrif - 12.2018, str. 225
Rad studenata prema novom Zakonu
rrif - 12.2018, str. 230
Namirenje troškova poslodavcu za prouzročene manjkove
rrif - 12.2018, str. 235
Zastoj i prekid zastare
rrif - 12.2018, str. 238
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 12.2018, str. 244
Novi propisi
rrif - 12.2018, str. 251
Stručne informacije
rrif - 12.2018, str. 256