Računovodstvo, revizija i financije 6/2018

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo prodaje osobnih automobila u 2018. godini
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo nekretnina koje se daju u zakup
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Konsolidacija financijskih izvješća za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja iz prakse
Obračunska namira i prodaja sitnog inventara
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dugotrajna nefinancijska imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Obračun dohotka od nesamostalnog rada uz doprinose obračunane na drugi dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Za naknadu zbog nezapošljavanja invalida više se ne podnosi JOPPD
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija i usluge smještaja
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezna osnovica pri isporuci dobara i usluga s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Posebni porez na bezalkoholna pića
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Europska unija najavila uvođenje poreza na digitalne aktivnosti
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Isporuke u nizu s motrišta PDV-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Nadzor nad revizorskim društvima
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Preseljenje poslovnog nastana iz jedne u drugu članicu EU-a
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
EBITDA: kritike i realne mogućnosti mjerenja
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Provedba FATCA-e u RH
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.
Matična društva i njihove podružnice – devizno motrište
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Posebnosti obračuna PDV-a kod obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Uvoz robe neznatne vrijednosti
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Obveze izvršitelja obrade osobnih podataka prema GDPR-u
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Novčane kazne koje izriču komunalni redari
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Godišnji odmor u 2018. godini
Autori: Tino BEGO, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
Novosti kod sezonskog zapošljavanja radnika
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Rad stranaca u RH
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Tino BEGO, dipl. iur.
Neoporezive naknade koje se mogu isplatiti športašima
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.