RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 2.2019, str. 15

Novosti u ovrsi na plaći u 2019. godini

rrif - 2.2019, str. 18

      Ovrha na plaći i drugim stalnim i povremenim novčanim potraživanjima, zbog učestalih promjena (i ove je godine promijenjen prosjek neto-plaće za provedbu ovrhe na plaći koji, dakle, za 2019. godinu iznosi 6.237,00 kn i služi kao osnovica pri obračunu koji dio plaće može biti predmetom ovrhe na plaći) i još uvijek značajnog broja prezaduženih građana te, s druge strane, nastojanja ovrhovoditelja (banaka i dr.) za koliko je moguće bržom i učinkovitijom naplatom svojih tražbina u gotovo svakodnevnoj praksi, ne gubi na aktualnosti.
      O tome te o novostima i bitnim aktualnostima ovrhe na plaći u skladu s važećim propisima, uz prikaz praktičnih primjera, detaljnije u nastavku članka.

1. Uvod
2. Propisi koji uređuju ovrhu na plaći
3. Razgraničenje instituta i najvažnije karakteristike ovrhe na plaći
4. Izuzimanje od ovrhe na plaći
5. Ograničenja ovrhe
6. Daljnje obveze poslodavca
7. Sankcije

Što donose izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit

rrif - 2.2019, str. 25

      U RRiF-u br. 12/18. pisali smo o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. Početkom siječnja objavljene su izmjene i dopune Pravilnika koje detaljnije objašnjavaju novosti koje je donio Zakon. Uz to, u Pravilniku je objavljen i novi Obrazac „PD-KID“ koji se odnosi na kontrolirana inozemna društva.
      O svemu tome više u nastavku.

1. Izmjene Pravilnika o porezu na dobit koje se odnose na prijavu poreza na dobitak za 2018. godinu
2. Izmjene Zakona i Pravilnika koje se odnose na prijavu poreza na dobitak za 2019. godinu i dalje
3. Zaključne napomene

Novosti u vezi s neoporezivim primitcima u 2019. godini

rrif - 2.2019, str. 29

      Prema novom Pravilniku o porezu na dohodak, objavljenom u Nar. nov., br. 1/19., predviđene su neke promjene u vezi s neoporezivim primitcima, o čemu više pišemo u nastavku.

1. Načini isplata nagrada za radne rezultate do 5.000,00 kn godišnje
2. Povećana je svota neoporezive potpore za novorođeno dijete
3. Troškovi prijevoza na službenom putu
4. Troškovi smještaja i prehrane osobama na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi

Oporezivanje „iznajmljivača“ prema novom Pravilniku u 2019. godini

rrif - 2.2019, str. 33

      Građani – „iznajmljivači“ za pružanje usluga smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV-a te tada mogu plaćati porez na dohodak paušalno. U 2019. godini primjenjuje se novi Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu, a koliku svotu poreza će plaćati iznajmljivači, ovisi o odluci koju donosi Predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave. Međutim, ako su iznajmljivači obveznici PDV-a, na uslugu smještaja obračunavaju PDV i primjenjuju sniženu stopa PDV-a od 13 %, a za utvrđivanje dohotka trebaju voditi poslovne knjige.
      Opširnije o tome koje značajne novosti očekuju iznajmljivače – paušaliste u 2019. godini, može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Tko donosi odluku o plaćanju paušalnog poreza „iznajmljivača“ i koja je visina paušalnog poreza
3. Tko su obveznici plaćanja paušalnog poreza prema novom Pravilniku
4. Utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak i paušalnog dohotka

Knjigovodstvo događaja nastalih nakon izvještajnog razdoblja

rrif - 2.2019, str. 37

       Računovodstveni standardi koji se primjenjuju u Hrvatskoj (HSFI i MSFI) posebnu pozornost daju događajima koji su nastali između datuma na koji se sastavljaju financijska izvješća i datuma na koji je odobreno izdavanje bilo da su ti događaji povoljniji ili nepovoljniji od podataka prikazanih u financijskim izvješćima. Postoje i događaji koji zahtijevaju ažuriranje objavljenih informacija i događaji za koje se ne mogu usklađivati objavljeni podatci.
       Danom odobrenja za izdavanje financijskih izvješća smatra se dan kada je uprava usvojila financijska izvješća i uputila ih nadzornom odboru odnosno dioničarima.

1. Uvod
2. Događaji nakon datuma bilance i objava datuma odobrenja za izdavanje
3. Objavljivanje događaja nastalih nakon datuma bilance, a koji nisu sastavni dio bilance odnosno računa dobitka i gubitka
4. Porezno motrište događaja nakon datuma bilance
5. Zaključak

Računovodstveno i porezno motrište spajanja d.o.o.-a

rrif - 2.2019, str. 43

      U RRiF-u br. 11/18. pisali smo o računovodstvenom, poreznom i pravnom motrištu pripajanja društava s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o.). U ovome članku autorica obrazlaže računovodstveno i porezno motrište spajanja d.o.o.-a. Uz to, u članku se daju primjeri računovodstvenog postupanja pri osnivanju novog d.o.o.-a na koji prelazi ukupna imovina d.o.o-a koji se spajaju. Pravno motrište spajanja d.o.o.-a obrazloženo je u zasebnom članku ovog broja časopisa RRiF u rubrici Pravo trgovačkih društava.

1. Uvod
2. Sastavljanje financijskih izvješća
3. Zahtjevi računovodstvenih standarda
4. Porezno motrište spajanja
5. Računovodstveno praćenje spajanja d.o.o.-a
6. Zaključak

Računovodstveni i porezni tretman goodwilla

rrif - 2.2019, str. 49

      Postupci u vezi s početnim i naknadnim vrednovanjem goodwilla mijenjali su se tijekom vremena. Sada je u primjeni MSFI 3 – Poslovna spajanja, a uređuje metodu priznavanja i obračuna goodwilla i drugih računovodstvenih postupaka u vezi s njim. Ovaj članak obrazlaže postupanje prema goodwillu u skladu s MSFI-jima. Posebno se opisuje i problem iskazivanja goodwilla ako stjecatelj ima većinsko vlasništvo, ali ne i potpuno vlasništvo, tj. u slučaju nekontrolirajućih interesa u stečeniku.

1. Uvod i definiranje problema
2. Pojmovno određenje goodwilla i obveza prema porezu na dobitak
3. Goodwill u konsolidiranim financijskim izvještajima matice kad matica posjeduje 100 % vlasništva u ovisnim društvima
4. Goodwill u konsolidiranim financijskim izvještajima matice kad matica posjeduje manje od 100 % vlasništva u ovisnim društvima
5. Zaključak

Računovodstvo društva u stečaju

rrif - 2.2019, str. 60

      Nad društvom kod kojeg su utvrđeni nesposobnost za plaćanje i prezaduženost provodi se stečajni postupak. Prilika je to za skupno namirenje vjerovnika kroz unovčenje imovine stečajnog dužnika. No provedba stečaja ne mora biti i kraj društva nego prilika za novi početak. O postupku provedbe stečaja te o njegovim računovodstvenim i poreznim aspektima pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Stečajni razlozi i otvaranje stečajnog postupka
3. Stečajna masa i vjerovnici u stečajnom postupku
4. Porezni položaj društva u stečaju
5. Računovodstvo društva u stečaju
6. Zaključak

Prekršaji i druge kazne u vezi s financijskim izvještajima

rrif - 2.2019, str. 68

      Zakonom o računovodstvu propisana je obveza predaje financijskih izvješća FINA-i za statističke i druge potrebe te za potrebe javne objave. U slučaju neaktivnosti obveznika predaje financijskih izvješća može se predati tzv. Izjava o neaktivnosti koja može zamijeniti financijska izvješća. Za obveznike koji ne ispune zakonsku obvezu predviđene su visoke kazne, a u krajnjem slučaju i mogućnost brisanja društva iz sudskog registra. Financijska agencija ovlašteni je tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji ne dostave Financijskoj agenciji dokumentaciju iz članka 30. U ovom je čl. riječ o tim aktivnostima Financijske agencije.

1. Uvod
2. Financijski izvještaji poduzetnika za 2017. godinu
3. Prekršajne odredbe zbog nepredaje GFI-ja i druge propisane dokumentacije u FINA-u
4. Postupak brisanja subjekata iz sudskog registra radi nepredaje GFI-ja i druge propisane dokumentacije radi javne objave
5. Zaključak

Ustup potraživanja i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 2.2019, str. 72

      U ovom se praktikumu iskazuju na računima glavne knjige ustup potraživanja i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine po vrijednosti različitoj od knjigovodstvene vrijednosti. S obzirom na modalitete ugovornih odnosa koji su prisutni pri sklapanju ugovora o ustupu potraživanja, odnos između ugovornih strana različito se iskazuje s obzirom na odgovornost za naplatu potraživanja. Ako se dugotrajna nefinancijska imovina prodaje po vrijednosti različitoj od njezine knjigovodstvene vrijednosti, bilo bi prikladno prije prodaje provesti vrijednosno usklađenje.

1. Ustup potraživanja
2. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine po vrijednosti različitoj od knjigovodstvene vrijednosti

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu u neprofitnom računovodstvu

rrif - 2.2019, str. 74

      Kao što se svake godine predaju financijski izvještaji iz sustava neprofitnog računovodstva, tako je potrebno učiniti i ove godine. Rok predaje financijskih izvještaja za 2018. godinu je 1. ožujka 2019. godine. To je ujedno i rok do kojeg se mogu promijeniti podatci o vrsti knjigovodstva koje će neprofitna organizacija voditi za 2019. godinu.
      Autorica u članku uz osnovne napomene u vezi sa iskazivanjem nekih pozicija u financijskim izvještajima potanko objašnjava i neke okolnosti koje su prepoznate kao prijeporne u sustavu izvještavanja. Osim toga, osvrće se i na promjene u neprofitnom računovodstvu koje su nastale krajem 2018. godine.

1. Uvod
2. Izmjene u Računskom planu i financijskim izvještajima za 2018. godinu
3. Obveznici financijskog izvještavanja za 2018. godinu
4. Godišnje financijsko izvještavanje u sustavu dvojnog knjigovodstva
5. Godišnje financijsko izvještavanje u sustavu jednostavnog knjigovodstva
6. Rok i način predaje godišnjih financijskih izvještaja
7. Računovodstveno praćenje i financijsko izvještavanje vezano uz gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija
8. Izjava o neaktivnosti
9. Revizijski uvid i revizija godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu

Oročenje novca i nerecipročni prihodi

rrif - 2.2019, str. 81

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu iskazuje oročenje novca te dar u novcu koji je primljen nakon posljednjeg dana obračunskog razdoblja.
      Pri oročenju novca posebna se pozornost pridaje obračunskim razdobljima na koje se odnose aktivne (prihodne) kamate.
      Dar u novcu koji se ne odnosi na nabavu dugotrajne nefinancijske imovine iako je dobiven nakon posljednjeg dana izvještajnog razdoblja može se uključiti u prihode izvještajnog razdoblja.

1. Oročenje novca
2. Nerecipročni prihodi

Staž osiguranja s povećanim trajanjem

rrif - 2.2019, str. 83

       Objavljen je novi Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem ostvaruju osiguranici zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima te osiguranici kojima nakon određenih godina života, zbog naravi i težine posla, fiziološke funkcije organizma opadaju u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje tog posla te osobe s utvrđenom invalidnošću.
       Priznavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem znači snižavanje dobne granice za odlazak u mirovinu tako da se za 12 mjeseci rada priznaje 14, 15, 16 i 18 mjeseci staža osiguranja u ovisnosti o poslovima na kojima rade i ostvaruju mirovinski staž. Za osiguranje produženog staža plaćaju se dodatni doprinosi po stopama uređenim Zakonom o doprinosima. Više o tome pišemo u ovom članku.

1. Što se uređuje Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
2. Poslovi na kojima se priznaje staž osiguranja s povećanim trajanjem
3. Zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
4. Postupak utvrđivanja odnosno ukidanja radnih mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
5. Utvrđivanje svojstva osiguranika osobe s invalidnošću
6. Snižavanje dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu
7. Podnošenje prijave na staž osiguranja s povećanim trajanjem Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
8. Obračunavanje i plaćanje doprinosa za radnike kojima se priznaje staž osiguranja s povećanim trajanjem
9. Sastavljanje izviješća o isplaćenim plaćama i plaćenim doprinosima za staž osiguranja s povećanim trajanjem
10. Doprinosi za staž osiguranja s povećanim trajanjem za osobe za koje se ne plaćaju doprinosi na plaću
11. Računi na koje se uplaćuje doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem
12. Prekršajne odredbe

Porezno motrište vrijednosnih kupona

rrif - 2.2019, str. 91

      Od 1. siječnja 2019. godine u primjeni su odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje određuju porezno motrište vrijednosnih kupona. Autorica u članku definira pojam vrijednosnih kupona i vrste vrijednosnih kupona - jednonamjenski i višenamjenski vrijednosni kuponi. Uz to obrazlaže pravila obračuna PDV-a pri izdavanju i korištenju jednonamjenskih i višenamjenskih vrijednosnih te daje primjere računovodstvenog praćenja izdavanja i uporabe tih kupona u maloprodaji.

1. Uvod
2. Definiranje vrijednosnih kupona
3. Jednonamjenski vrijednosni kuponi
4. Višenamjenski vrijednosni kuponi
5. Zaključak

Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2018. godinu

rrif - 2.2019, str. 99

      Fizičke osobe, rezidenti RH, tijekom godine mogu ostvarivati različite vrste dohodaka. U većini slučajeva na ostvarene primitke tijekom godine podmiruju predujmove poreza na dohodak, i to prilikom isplate tog dohotka. Međutim, za neke vrste dohodaka to se ne smatra konačno plaćenim porezom na dohodak, nego se na kraju godine utvrđuje godišnja obveza poreza na dohodak i prireza za koji Porezna uprava izdaje rješenje, a koji se podmiruje nakon 31. srpnja sljedeće godine. Za koje dohotke i slučajeve treba podnijeti obrasce za godišnji obračun (DOH, INO-DOH, ZPP-DOH), a kada obračun obavlja Porezna uprava, objašnjavamo u nastavku članka.

1. Za koje se dohotke utvrđuje godišnja obveza poreza na dohodak
2. Kako se provodi poseban postupak
3. Na koje se dohotke ne primjenjuje godišnji obračun poreza u posebnom postupku
4. Pravo na povrat poreza putem ZPP-DOH-a
5. Primitci umirovljenika u godišnjem obračunu poreza
6. Godišnji obračun poreza za primitke iz inozemstva
7. Rokovi dostave poreznog rješenja na temelju posebnog postupka

Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2018. godinu

rrif - 2.2019, str. 110

      Poduzetnici – obveznici poreza na dobitak koji su na vlastiti zahtjev počeli primjenjivati metodu novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak za 2017. godinu, obvezni su to nastaviti sljedeća tri porezna razdoblja pod uvjetom da i dalje ostvaruju ukupni prihod do 3 mil. kuna i plaćaju PDV prema naplaćenim naknadama. Prema tome, ti će poduzetnici primjenjivati novčano načelo i kod prijave poreza na dobitak za 2018. godinu i Poreznoj će upravi najkasnije do 30. travnja dostaviti Obrazac PD-NN.
      Prijavu poreza na dobitak prema novčanom načelu primijenit će i oni obveznici poreza na dobitak koji su se za ovu metodu odlučili početkom prošle godine i do 15. siječnja 2018. godine dostavili Poreznoj upravi Izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice. Ako su u 2018. godini ostvarili ukupni prihod u svoti od 3 mil. kuna ili manje, prijavu poreza na dobitak za 2018. godinu ti će poduzetnici po prvi put utvrditi na Obrascu PD-NN.

1. Uvod
2. Postupak utvrđivanja osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela
3. Sastavljanje Obrasca PD-NN
4. Primjer utvrđivanja poreza na dobitak prema novčanom načelu
5. Umjesto zaključka – provjera

Obračun poreza po tonaži broda za 2018. godinu

rrif - 2.2019, str. 125

      Odredbama čl. 429. – 429.i Pomorskog zakonika uređeno je plaćanje poreza po tonaži broda umjesto poreza na dobitak i uvjeti potrebni za plaćanje toga poreza. Za plaćanje poreza po tonaži broda potrebna je prethodna prijava Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture uz predočenje odgovarajućih dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta. Za 2018. godinu porez po tonaži može plaćati samo društvo koje je do 30. lipnja 2017. godine dalo izjavu da će umjesto poreza na dobitak plaćati porez po tonaži broda iz određenih gospodarskih djelatnosti poslovanja brodovima, kako je to uređeno čl. 429.c. Pomorskog zakonika.

1. Uvod
2. Porezni obveznik
3. Obračun porezne obveze i prijava poreza po tonaži
4. Izjava o sudjelovanju u sustavu do kraja veljače 2019. godine
5. Izjava o realizaciji godišnjeg plana ukrcaja vježbenika do kraja siječnja 2019. godine
6. Zaključak

(Ne)oporezive stipendije i potpore

rrif - 2.2019, str. 131

      Roditelji čija djeca primaju stipendiju, nagrade za izvrsnost ili potporu za školovanje do 15. godine života djeteta, neovisno o činjenici je li riječ o oporezivom ili neoporezivom primitku, više nisu u obvezi voditi računa o ukupnoj godišnjoj svoti primljene stipendije ako po osnovi djece koriste uvećani osobni odbitak.
      Stipendije su oblik novčane pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja. Mogu se dodjeljivati radi određenoga akademskog uspjeha ili radi poticanja razvijanja posebnih talenata.
      Isplatitelji mogu pod određenim uvjetima dodijeliti stipendije bez obveze oporezivanja, ali samo do propisanih svota. O tome trebaju brinuti isplatitelji stipendije, ali i učenici i studenti koji ih ostvaruju. Više o tome pročitajte u nastavku.

1. Stipendije više ne ulaze u cenzus od 15.000,00 kn za korištenje osobnog odbitka
2. Koje stipendije i potpore za školovanje mogu neoporezivo primati učenici i studenti
3. Obveze isplatitelja i učenika / studenta kao primatelja neoporezive stipendije
4. Stipendije redovitim učenicima i studentima te stipendije za studiranje na sveučilištima dodijeljene putem javnog natječaja
5. Oporezive stipendije
6. Stipendije koje isplaćuju zaklade, fundacije, ustanove i sl.
7. Državne stipendije i stipendije koje dodjeljuje Europska unije
8. Neoporezive stipendije za poslijediplomske studije
9. Potpora za školovanje djeteta do 15 godina

Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora

rrif - 2.2019, str. 140

      U skladu s odredbama čl. 17. Zakona o poticanju ulaganja, korisnici državnih potpora za ulaganja obvezni su tijekom razdoblja u kojima imaju status korisnika potpora podnositi pisana izvješća o izvršenju investicijskog projekta, prihvatljivim troškovima, korištenju poticajnim mjera te očuvanju predmeta investicije i otvorenih radnih mjesta povezanih s tom investicijom. Izvješća se podnose mjerodavnom ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi zajedno s Obrascem PD.
      U ovom članku dajemo samo informaciju o obvezi sastavljanja, rokovima predaje i sadržaju toga izvješća.

1. Uvod
2. Sadržaj Godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora

Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2018. godinu

rrif - 2.2019, str. 143

      Svi pomorci (rezidenti) koji su po osnovi rada na brodu tijekom 2018. godine ostvarili dohodak od nesamostalnog rada, obvezno podnose godišnju prijavu poreza na dohodak, dok ovisno o broju dana koji su proveli u međunarodnoj plovidbi obvezni su ili nisu podmiriti i obveze po osnovi poreza na dohodak od nesamostalnog rada.
      U ovom članku pišemo o godišnjoj prijavi poreza na dohodak članova posade broda u međunarodnoj plovidbi.

1. Koji su pomorci obvezni predati poreznu prijavu
2. Obvezno osiguranje i izdatci za doprinose
3. Obračun pomorskog dodatka – izdatka
4. Prijava poreza na dohodak – Obrazac DOH
5. Godišnja obveza poreza na dohodak člana posade broda

Porezna transparentnost u EU-u

rrif - 2.2019, str. 154

1. Bolja porezna transparentnost između EU-ovih članica
2. Provedbeni propisi za izmjenu pravila o PDV-u
3. Digitalni porez u Francuskoj
4. EU protiv kineske poslovne prakse
5. Zakon o poduzećima prilagođava se digitalnoj eri

Kamate od 1. siječnja 2019. godine

rrif - 2.2019, str. 155

      Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Osim zateznih kamata, Zakonom o obveznim odnosima uređene su još i najviše ugovorne kamate u trgovačkim i drugim odnosima.

1. Zatezne kamate
2. Ugovorne kamate
3. Kamate između poveznih osoba
4. Kamate na pozajmice fizičkim osobama

Provedbeni propisi u sustavu sprječavanja pranja novca

rrif - 2.2019, str. 159

      Početkom 2019. godine objavljen je skup provedenih propisa koji se odnose na važeći Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je u primjeni od početka 2019. godine. Riječ je o novim preventivnim odredbama u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj. Autor u ovom članku navodi o kojim je propisima riječ, daje njihova bitna obilježja, pri čemu se posebno osvrće na bitne razlike u odnosu na istovrsne prethodne propise.

1. Uvod
2. Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama
3. Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj
4. Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave
5. Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma
6. Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca prekršajnim postupcima
7. Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca
8. Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije
9. Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranje terorizma

Rad i obavljanje djelatnosti umirovljenika

rrif - 2.2019, str. 162

      Od 1. siječnja 2019. godine svi umirovljenici, osim umirovljenika zbog 100 %-tne invalidnosti i koji su u obiteljskoj mirovini, mogu zasnovati radni odnos i raditi najviše polovinu od punoga radnog vremena a da im se ne obustavlja isplata mirovine. Jednako tako, mirovina se ne obustavlja ni kada umirovljenik obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva, samostalnu djelatnost kao kućnu radinost ili sporedno zanimanje, pod uvjetom da u godini ne ostvari primitak veći od 10 prosječnih plaća ostvarenih u prethodnoj godini kod pravnih osoba u razdoblju siječanj – kolovoz. Određene poslove, kao i do sada, mogu obavljati prema ugovoru o djelu te prema ugovoru o autorskom djelu, i to bez ograničenja, a da ostvarivanje primitaka na taj način nema utjecaj na isplatu mirovine te mogu ostvarivati primitke s osnove najma nekretnina i pokretnina. O položaju svih navedenih primitaka u socijalnom i u poreznom sustavu pišemo u ovom članku.

1. Koji umirovljenici mogu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju zasnovati radni odnos a da im se ne obustavi isplata mirovine
2. Rad umirovljenika prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
3. Socijalni i porezni status umirovljenika u radnom odnosu
4. Porez na dohodak i prirez iz plaće zaposlenog umirovljenika
5. Obavljanje djelatnosti sporednog zanimanja odnosno domaće radinosti
6. Obavljanje posla po ugovoru o djelu i autorskom djelu – drugi dohodak
7. Obavljanje djelatnosti poljoprivrede (OPG) umirovljenika
8. Umirovljenici, iznajmljivači nekretnina i pokretnina

Novo uređenje plaćanja komunalnog doprinosa

rrif - 2.2019, str. 173

      Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18., dalje: ZKG) na drukčiji je način pravno uređen pravni institut komunalnog doprinosa u odnosu na odredbe prijašnjeg Zakona o komunalnom gospodarstvu.
      U ovom se članku analiziraju razlike u pravnom uređenju navedenoga komunalnog doprinosa i upućuje na određene dvojbe u primjeni novog ZKG-a u segmentu komunalnog doprinosa, koje su se već pojavile u neposrednoj primjeni tog Zakona.

1. Namjena, obveznik i izuzetci od plaćanja komunalnog doprinosa
2. Odluka o komunalnom doprinosu
3. Rješenje o komunalnom doprinosu
4. Umjesto zaključka

Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. godinu

rrif - 2.2019, str. 178

      Doprinose za obvezna osiguranja obrtnika i slobodnih zanimanja prema osnovicama utvrđenim za 2019. godinu, objavljenim u Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu, počinju se obračunavati prvi put za siječanj 2019. godine, a dospijevaju na naplatu 15. veljače. Prema tim osnovicama doprinose treba obračunavati za svaki mjesec 2019. godine koji dospijevaju na naplatu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec sve do prosinca 2019. godine koji će dospjeti na naplatu u siječnju 2020. godine. O tome pišemo u ovom članku.

1. Osnovice za plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja za obrtnike i slobodna zanimanja za 2019. godinu
2. Mogućnost odabira veće osnovice za plaćanje doprinosa
3. Dnevne osnovice za plaćanje posebnog doprinosa za vrijeme službenog putovanja u inozemstvu
4. Uplatni računi za doprinose obrtnika i ostalih samostalnih zanimanja
5. Iskazivanje doprinosa na obrascima JOPPD obrtnika i slobodnih zanimanja

Novo postupanje s plastičnim vrećicama za nošenje

rrif - 2.2019, str. 185

      Od 1. siječnja ove godine primjenjuju se odredbe Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži kojima je cilj smanjenje potrošnje plastičnih vrećica za nošenje. O kojim vrećicama je riječ, koje su obveze prodavatelja te koje su propisane kazne, pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Vrste plastičnih vrećica
3. Obveze prodavatelja od 1. siječnja 2019. godine
4. Zaključak

Novi Zakon o tržištu rada

rrif - 2.2019, str. 186

      Početkom ove godine stupio je na snagu novi Zakon o tržištu rada. O nekim bitnim novostima koje donosi taj Zakon u odnosu na staro zakonsko rješenje, osobito s naglaskom na prava za vrijeme nezaposlenosti, pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Što donosi novi Zakon
3. Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem
4. Prava koja se ostvaruju na temelju ZTR-a
5. Novčana naknada na temelju osiguranja za slučaj nezaposlenosti

Ustup potraživanja – cesija (II. dio)

rrif - 2.2019, str. 192

      U prvom dijelu članka objavljenom u časopisu RRiF, br. 1/19., autorica je razmatrala institut ustupa potraživanja (cesije) u hrvatskom pravu. Izloženi su osnovni pojmovi, bitna obilježja ugovora o ustupu potraživanja (ugovora o cesiji) te položaj dužnika (cesusa).
      U drugom dijelu članka uspoređuju se različiti oblici cesije, s naglaskom na cesiji umjesto ispunjenja i cesiji radi (zbog) ispunjenja, kao oblicima cesije koji se u poslovnoj i računovodstvenoj praksi najčešće pojavljuju.

1. Oblici cesije
2. Cesija umjesto ispunjenja
3. Cesija radi (zbog) ispunjenja
4. Cesija radi osiguranja
5. Zaključak

Pravno motrište spajanja d.o.o-a

rrif - 2.2019, str. 197

      Spajanje društva s ograničenom odgovornošću, kao jedna od mogućih poslovnih kombinacija, koja ustvari dovodi do prestanaka trgovačkih društava obuhvaćenih spajanjem, relativno se često pojavljuje u našoj aktualnoj praksi, što dovodi do određenog broja upita glede toga postupka.
      Shodno tome, autor u ovome članku razmatra bitna statusno-pravna pitanja spajanja društava s ograničenom odgovornošću te daje ogledni primjer ugovora o spajanju.

1. Uvod
2. Pojam
3. Zakonska osnova instituta
4. O postupku spajanja
5. Specifičnost radnih odnosa prilikom spajanja
6. Sankcije

Novi Zakon o zakladama

rrif - 2.2019, str. 202

      Nakon dugogodišnje primjene Zakona o zakladama i fundacijama u pravi okvir Republike Hrvatske kojim se uređuje djelovanje zaklada uvodi se novi zakon koji će se početi primjenjivati od 1. ožujka 2019. godine.
      Ovim se člankom, stoga, uz navođenje razloga koji su potakli donošenje novog zakona, daje sažetak odredaba Zakona o zakladama, pri čemu se upućuje na osnovne razlike novog zakona u odnosu na onaj što će se primjenjivati do kraja veljače 2019. godine.

1. Uvod
2. Poteškoće iz važećeg Zakona
3. Osnivanje zaklade
4. Osnovna imovina
5. Fundacije i trajanje zaklade
6. Registracija zaklade
7. Javnost registra
8. Statut
9. Tijela zaklade
10. Statusne promjene
11. Imovina – gospodarske djelatnosti
12. Prestanak zaklade
13. Brisanje zaklade iz registra zaklada
14. Nadzor
15. Prekršajne odredbe
16. Predstavništva stranih zaklada – strane zaklade
17. Prijelazne i završne odredbe

Praksa središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave

rrif - 2.2019, str. 207

      U pravnom sustavu javne nabave posebnu ulogu ima i središnje tijelo državne uprave za politiku javne nabave. Jedno od njegovih nadležnosti je i pružanje stručne pomoći u vezi s primjenom Zakona o javnoj nabavi i njegovih podzakonskih propisa kroz davanje mišljenja.
      U ovom se članku u vezi s time navodi praksa Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave.

1. Uvod
2. Nadležnost središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave
3. Provjera ispunjenja zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije
4. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)
5. Obrazac ESPD kao preliminarni dokaz u postupku javne nabave
6. Zaključno

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu za proračunske i izvanproračunske korisnike

rrif - 2.2019, str. 213

      Kao i za niz prethodnih godina, osobe iz proračunskog sustava moraju u različito vrijeme dostavljati izjavu o fiskalnoj odgovornosti za godinu koja je prošla. Rok za njezino podnošenje za 2018. godinu za proračunske i izvanproračunske korisnike je kraj veljače 2019. godine. Iako je tijekom 2018. godine mijenjan pravni okvir, izjava za 2018. godinu podnosi se na jednak način kako je to bilo i za 2017. godinu.

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 2.2019, str. 215

1. Opći pregled
2. Cijene u RH i EU-u
3. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
4. Građevinarstvo RH i EU-a
5. Vanjskotrgovinska razmjena
6. Trgovina na malo u RH i EU-u
7. Turizam
8. Plaće
9. Likvidnost i insolventnost
10. Zaposlenost i nezaposlenost RH i EU-a
11. Pokazatelji siromaštva građana RH i EU-a

Novi propisi

rrif - 2.2019, str. 222

Stručne informacije

rrif - 2.2019, str. 232
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)