Računovodstvo, revizija i financije 5/2019

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Obračun poreza po odbitku za plaćanje naknada prema društvima iz EU-a
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstveno praćenje tova junadi
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo uzgoja riba
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Knjiženje realizacije založnog prava (hipoteke)
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Računovodstveni praktikum – uređenje okoliša poslovne zgrade
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obveza javne objave godišnjih financijskih izvještaja za podružnice inozemnih poduzetnika
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Aktualna pitanja iz prakse
Komunalna naknada i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Kupnja knjiga i oročenje viška novca
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Isplata plaće po sudskoj presudi i izvansudskoj nagodbi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Isplata jubilarne nagrade
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Naknade za bolovanje izaslanih radnika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Rad u dvjema ili u više država članica EU-a i socijalno osiguranje prema uredbama EU-a
Autor: Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.
Isplata primitaka na temelju ugovora o djelu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Oporezivanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na OPG-u – iznajmljivači građani RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Trošarinska izvješća, uplatni računi i visina trošarine za trošarinske proizvode
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Poticanje ulaganja u 2019. godini
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dokumentacija o transfernim cijenama
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Oporezivanje isplaćenih naknada štete
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Izazovi i prilike tehnologije blockchaina u području oporezivanja
Autor: Monika HORVAT MRKONJIĆ , univ. spec. oec.
Odbitak i povrat PDV-a na temelju ispravljenih računa
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Porez na digitalnu promidžbu
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Upravljanje kamatnim rizikom kreditnog portfelja
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.
Obračun cijene prikupljanja komunalnog otpada prema načelu „onečišćivač plaća”
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN
Zaštita putnika kod pružanja usluga turističke agencije
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Odgovori na pitanja iz područja trgovine
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Poljoprivrednici u sustavu mirovinskog osiguranja u 2019. godini
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Rad i boravak državljana trećih zemalja u RH
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ostvarenje tražbina u stečajnom postupku
Autor: Mladen ŠIMUNDIĆ , dipl. iur.
Novi sustav financiranja političkog djelovanja
Autori: Tomislava MARIČEVIĆ , dipl. oec.
Zrinka MIKULIĆ , dipl. oec.
Jednakovrijednost predmeta nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Ekonomski najpovoljnija ponuda za poljoprivredno-prehrambene proizvode i hranu
Autor: Ivančica FRANJKOVIĆ, dipl. oec.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.