Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 90,40 kn
E-izdanje 79,10 kn
Uvodnik
rrif - 5.2020, str. 9
Novi rokovi za podnošenje prijave poreza na dobitak i predaju GFI-ja u uvjetima posebnih okolnosti
rrif - 5.2020, str. 14
Obračun plaće za radnike za koje je ostvarena potpora za očuvanje radnih mjesta
rrif - 5.2020, str. 15
Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a i druge novosti u PDV-u prema Pravilniku o OPZ-u
rrif - 5.2020, str. 23
Oslobođenje od plaćanja poreznih obveza
rrif - 5.2020, str. 32
Moratorij ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi FINA
rrif - 5.2020, str. 34
Mjere pomoći u sustavu sporta u vezi s koronavirusom COVID-19
rrif - 5.2020, str. 37
Program Vlade Republike Hrvatske za reaktiviranje gospodarstva
rrif - 5.2020, str. 39
Internetska trgovina s poreznog i računovodstvenog motrišta
rrif - 5.2020, str. 41
Knjigovodstvena evidencija potpore za očuvanje radnih mjesta te oslobođenja i odgode poreznih obveza
rrif - 5.2020, str. 48
Knjigovodstvo troškova obnove oštećenih građevinskih objekata
rrif - 5.2020, str. 53
Troškovi održavanja postrojenja i opreme
rrif - 5.2020, str. 59
Dugoročna potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit i vrijednosno usklađenje tih potraživanja u doba krize
rrif - 5.2020, str. 64
Primljene donacije – darovi
rrif - 5.2020, str. 72
Humanitarna pomoć i neprihvatljivi troškovi
rrif - 5.2020, str. 76
Obračun plaće u nepunom radnom vremenu
rrif - 5.2020, str. 79
Naknada plaće i ostala prava mobiliziranih osoba
rrif - 5.2020, str. 88
Nadoknada za prijevoz na posao i s posla u doba koronavirusa
rrif - 5.2020, str. 100
Rodiljni i roditeljski dopust i naknade zaposlenika
rrif - 5.2020, str. 106
Isplata otpremnine
rrif - 5.2020, str. 113
Prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici – Tiskanica MPP-1
rrif - 5.2020, str. 124
Prodaja dobara na daljinu unutar država članica EU-a s motrišta PDV-a
rrif - 5.2020, str. 130
Oporezivanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na OPG-u – iznajmljivači građani RH
rrif - 5.2020, str. 139
Oporezivanje elektronički obavljenih usluga
rrif - 5.2020, str. 155
Donacije – darovi i porezi
rrif - 5.2020, str. 168
Novosti kod obračuna naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću
rrif - 5.2020, str. 175
Izuzetci od plaćanja PDV-a kod pružanja usluga medicinske skrbi
rrif - 5.2020, str. 178
COVID-19 – privremeno ukidanje carina i PDV-a na medicinsku opremu na razini EU-a
rrif - 5.2020, str. 183
Utjecaj pandemije COVID-19 na izvještavanje i reviziju financijskih izvještaja
rrif - 5.2020, str. 185
Računovodstvo očekivanih kreditnih gubitaka izazvanih pandemijom COVID-19
rrif - 5.2020, str. 191
Pomoći gospodarstvu zbog pandemije virusa COVID-19
rrif - 5.2020, str. 192
Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
rrif - 5.2020, str. 194
Iznimne mjere kontrole cijena
rrif - 5.2020, str. 203
Praktični primjeri redovitog otkaza ugovora o radu
rrif - 5.2020, str. 207
Viša sila i nužda u ugovornim odnosima
rrif - 5.2020, str. 217
Humanitarna pomoć – stalno prikupljanje i akcije
rrif - 5.2020, str. 224
Novi propisi
rrif - 5.2020, str. 231
Stručne informacije
rrif - 5.2020, str. 237