Računovodstvo, revizija i financije 4/2021

Web izdanje 8,99
Uvodnik - Nadajte se
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Što donose dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu u FINA-u
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Godišnji financijski izvještaji obveznika poreza na dobitak – najčešće pogreške pri popunjavanju
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.
Računovodstvo ulaganja u nekretnine
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište radne odjeće i obuće
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Računovodstvo skraćenoga stečajnog postupka
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Potraživanja od radnika i maloprodaja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Darivanje i nerecipročni prihodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Prava roditelja zbog njege djeteta sa smetnjama u razvoju
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Predujmovi dobitka te isplate dividende i udjela u dobitku
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Porezno motrište uvoza dobara u drugim zemljama članicama EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izvješća o posebnom porezu, uplatni računi i visina posebnog poreza
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Državne potpore u području transfernih cijena u kontekstu pandemije COVID-19
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Obavljene usluge uz naknadu
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Klasifikacija obveza kao tekućih ili dugoročnih
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Digitalni porez, digitalni euro i minimalna plaća u EU-u
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Regulatorni i ekonomski kapital u bankarstvu
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.
Istraživanje HNB-a o odnosima podružnica i njihovih osnivača
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Nabava i prodaja nekretnina u obrtničkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sezonski poslovi u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Kontrolni postupci i verifikacija porezne prijave obrtnika za 2020. godinu u Poreznoj upravi
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Prodaja robe putem automata
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Rad sezonskih radnika – državljana trećih zemalja u RH u skladu s novim Zakonom o strancima
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.
Financiranje izborne promidžbe na lokalnim izborima 2021. godine
Autor: Maja ŽERAVICA , mag. oec.
Obrazovne i stručne kvalifikacije u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Stanje gospodarstva u zemljama EU i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.