Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 180,80 kn
Web izdanje 169,50 kn
Uvodnik - Nadajte se
rrif - 4.2021, str. 15
Što donose dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
rrif - 4.2021, str. 18
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2020. godinu
rrif - 4.2021, str. 19
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu u FINA-u
rrif - 4.2021, str. 38
Godišnji financijski izvještaji obveznika poreza na dobitak – najčešće pogreške pri popunjavanju
rrif - 4.2021, str. 44
Računovodstvo ulaganja u nekretnine
rrif - 4.2021, str. 52
Računovodstveno i porezno motrište radne odjeće i obuće
rrif - 4.2021, str. 59
Računovodstvo skraćenoga stečajnog postupka
rrif - 4.2021, str. 64
Potraživanja od radnika i maloprodaja
rrif - 4.2021, str. 70
Darivanje i nerecipročni prihodi
rrif - 4.2021, str. 73
Prava roditelja zbog njege djeteta sa smetnjama u razvoju
rrif - 4.2021, str. 75
Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu
rrif - 4.2021, str. 82
Predujmovi dobitka te isplate dividende i udjela u dobitku
rrif - 4.2021, str. 92
Porezno motrište uvoza dobara u drugim zemljama članicama EU-a
rrif - 4.2021, str. 104
Izvješća o posebnom porezu, uplatni računi i visina posebnog poreza
rrif - 4.2021, str. 110
Državne potpore u području transfernih cijena u kontekstu pandemije COVID-19
rrif - 4.2021, str. 121
Obavljene usluge uz naknadu
rrif - 4.2021, str. 125
Klasifikacija obveza kao tekućih ili dugoročnih
rrif - 4.2021, str. 131
Regulatorni i ekonomski kapital u bankarstvu
rrif - 4.2021, str. 135
Istraživanje HNB-a o odnosima podružnica i njihovih osnivača
rrif - 4.2021, str. 140
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
rrif - 4.2021, str. 149
Nabava i prodaja nekretnina u obrtničkoj djelatnosti
rrif - 4.2021, str. 157
Poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dohodak
rrif - 4.2021, str. 169
Sezonski poslovi u poljoprivredi
rrif - 4.2021, str. 175
Kontrolni postupci i verifikacija porezne prijave obrtnika za 2020. godinu u Poreznoj upravi
rrif - 4.2021, str. 180
Prodaja robe putem automata
rrif - 4.2021, str. 188
Rad sezonskih radnika – državljana trećih zemalja u RH u skladu s novim Zakonom o strancima
rrif - 4.2021, str. 193
Kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva
rrif - 4.2021, str. 200
Financiranje izborne promidžbe na lokalnim izborima 2021. godine
rrif - 4.2021, str. 208
Obrazovne i stručne kvalifikacije u sustavu javne nabave
rrif - 4.2021, str. 216
Novi propisi
rrif - 4.2021, str. 228
Stručne informacije
rrif - 4.2021, str. 232