RRiF-ov računski plan za poduzetnike

Klikni za kratki pregledNaslovnica knjige: RRiF-ov računski plan za poduzetnike
Tiskano izdanje
73,50 KN
9,76 EUR
XXV. izdanje
Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdanje:   Zagreb, veljača 2021.
Broj stranica:   170
Jezik:   hrvatski
Predgovor XXV. izdanju  

Zakonske promjene u porezima i u računovodstvenim standardima koje su nastale do početka 2021. godine razlogom su objave ovoga jubilarnog XXV. izdanja RRiF-ova računskog plana za poduzetnike.

Usporedno s ovim izdanjem izlazi iz tiska i naš najcjelovitiji priručnik za praktično knjigovodstvo „Računovodstvo poduzetnika“, XII. izdanje koji obrađuje brojne primjere knjiženja poslovnih događaja prema našem računskom planu.

Iako ovo izdanje uvodi tek nekoliko novih sintetičkih i analitičkih računa, u skladu s novonastalim zahtjevima poreznih i računovodstvenih propisa, u osnovi ovo izdanje predstavlja ažuriranje prethodnog izdanja.

U našoj zemlji nije propisan računski plan nego je ostavljena sloboda u njegovu oblikovanju. Ako polazimo od toga što sadržavaju financijski izvještaji, a to se mora uzeti u obzir, tada je potrebno predvidjeti račune (konta) za osiguranje podataka za te izvještaje. S kojih će se računa preuzimati podatci kod sastavljanja financijskih izvještaja, ovisi o tome jesu li na njima evidentirane neke vrijednosti i jesu li nastale takve poslovne promjene koje su zahtijevale uporabu pojedinog računa. U tom su smislu i analitički računi koji su u funkciji sadržaja i naziva pojedine pozicije u financijskim izvještajima. Na tim načelima zastupljena su konta u našem računskom planu za poduzetnike, bez obzira na to što se temelje na tradicionalnom rasporedu računa u 10 razreda. Oni računi na kojima nema poslovnih promjena, njih nije potrebno otvarati. Jednako tako se i pozicije financijskih izvještaja ostavljaju prazne jer poduzetnik nije imao takve imovine, prihode, obveze ili kapitalnu stavku.

Ovaj izvorni RRiF-ov računski (kontni) plan namijenjen je pravnim osobama – poduzetnicima u trgovačkim društvima (d.o.o., j.d.o.o., d.d., k.d. i j.t.d.) svih djelatnosti jer je primijenjeno načelo univerzalnosti računa, tj. mogu ga primijeniti trgovačka, uslužna i proizvodna društva. Zadruge i privatne profitne ustanove također trebaju voditi računovodstvo prema ovom poduzetničkom računskom planu i koristiti one račune koji se pojavljuju u njihovu poslovanju. Podružnice inozemnih osnivača i poslovne jedinice nerezidenata vode računovodstvo kao i trgovačka društva u RH. RRiF-ov Računski plan namijenjen je i fizičkim osobama (obrtnicima, javnim bilježnicima, odvjetnicima i dr.) koji umjesto poreza na dohodak plaćaju porez na dobitak. RRiF-ovim Računskim planom koriste se i u obrazovnom sustavu na ekonomskim fakultetima, visokim školama koje izvode nastavu računovodstva prema bolonjskom modelu te ekonomskim školama i obrazovnim ustanovama pri izvođenju nastave i vježbi za studente ovoga nastavnog programa ili programa sličnog naziva.

Naš je računski plan najprihvaćeniji u praksi i u obrazovnom sustavu zato što najbolje obuhvaća evidentiranje stvarnih poslovnih događaja koji se bilježe u glavnoj knjizi, a na kraju izvještajnog razdoblja prenose u bilancu i račun dobitka i gubitka te u druge financijske i porezne izvještaje. Prihvaćenost ovoga (kao jednog od mogućih oblika) računskog plana za poduzetnike koji vode svoje poslovne knjige prema načelu dvostavnog knjigovodstva stavila je pred autore dodatne zahtjeve i odgovornost u pripremi ovoga dopunjenog izdanja za 2021. godinu te za godine koje slijede. Nadamo se da smo u tome uspjeli. Na kraju ovog izdanja daje se pročišćeni tekst Zakona o računovodstvu te izvadak Općega poreznog zakona (odredbe u vezi s vođenjem poslovnih knjiga) i Zakona o porezu na dobit (odredbe o graničnim vrijednostima opreme koja se može razvrstati u sitni inventar i porezno dopuštene amortizacijske stope).

Svim korisnicima i čitateljima autori zahvaljuju za možebitne primjedbe i prijedloge koji mogu unaprijediti ovo izdanje te Vam upućuju srdačne pozdrave.

Autori
Zagreb, veljača 2021. godine

 

Sadržaj:
Razred 0 Potraživanja za upisani kapital i dugotrajna imovina 7
Razred 1 Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkotrajna potraživanja, troškovi i prihod budućeg razdoblja 25
Razred 2 Kratkoročne i dugoročne obveze, dugoročna rezerviranja, odgođeno plaćanje i prihodi budućeg razdoblja 43
Razred 3 Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 64
Razred 4 Troškovi prema vrstama, financijski i ostali rashodi 68
Razred 5 Mjesta i nositelji troškova 91
Razred 6 Proizvodnja, biološka imovina, gotovi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji 94
Razred 7 Pokriće rashoda i prihodi razdoblja 100
Razred 8 Financijski rezultat poslovanja 113
Razred 9 Kapital i pričuve te izvanbilančni zapisi 115
Odluka o usvajanju RRIF-ova računskog plana za poduzetnike 124
Zakon o računovodstvu (pročišćeni tekst) 125
Opći porezni zakon(izvadak – pročišćeni tekst) 164
Zakon o porezu na dobit(izvadak – pročišćeni tekst) 168