Sastavljanje prve prijave u posebnom postupku OSS


Trajanje: 1 h 25 min
Datum: 06.10.2021

Cijena: 325,00 kn


Snimka webinara - Sastavljanje prve prijave u posebnom postupku OSS

Iako primjena posebnih postupaka oporezivanja predstavlja mogućnost, a ne obvezu, za porezne obveznike koji su odlučili primjenjivati neki od posebnih postupaka to je svakako pojednostavljene u poslovanju i oporezivanju. Tako se neće trebati registrirati u svim zemljama članicama u koje isporučuju dobra ili usluge na daljinu. Hrvatski porezni obveznici najčešće primjenjuju posebni postupak OSS, stoga se na ovom webinaru objašnjava postupak u vezi s prvom prijavom OSS-a koju treba predati najkasnije do 31. listopada 2021. godine kao i druge aktualnosti u e-trgovini.

Program:

Sastavljanje prve prijave u posebnom postupku oporezivanja – OSS
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Koja su porezna rješenja za obveznika koji pruža usluge i/ili prodaje dobra na daljinu fizičkim osobama u EU-u od 1. srpnja 2021. godine
 • Isporuke na koje se odnosi prag od 77.000,00 kn
 • Sadržaj i vođenje obvezne evidencije u postupku OSS i čuvanje podataka
 • Koje stope PDV-a treba primijeniti na isporuke dobara i usluga na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU-u
 • Treba li u postupku OSS izdavati račune i fiskalizirati ih
 • Rokovi podnošenja prijave, plaćanje PDV-a i odbitak pretporeza
 • Primjer prve prijava za prodaju dobara na daljinu i usluge - postupak OSS
 • Knjigovodstveno evidentiranje izdanih računa, tečajnih razlika i plaćanja PDV-a
 • Preračunavanje iskazane obveze za PDV u stranoj valuti na tečaj Europske središnje banke – mogući problemi i rješenja
 • Primjena posebnog postupka OSS i primjeri iz prakse
 • Odnosi li se posebni postupak i na „male“ porezne obveznike

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 6. listopada 2021. godine.

Cijena video snimke je 325,00 kn (260,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).