Smetanje posjeda


Predmet: Predmet smetanja posjeda ne mogu biti vidik, svijetlost i zrak jer isti se ne smatraju stvarima na kojima se može steći posjed, kao faktička vlast na nekoj stvari.

Broj presude: Gž-734/2021-2, od 15. lipnja 2021., od 13.09.2021

Sud: Županijski sud u Puli

Naime tužitelj je u tužbenom zahtjevu zatražio zaštitu od smetanja posjeda a koje smetanje je počinjeno postavljanjem cigli u dvorištu koje nesporno nije u posjedu tužitelja i da je time tužitelju zaklonjen prolaz svijetlosti i zraka te vidika Člankom 10 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je da osoba koja ima faktičnu vlast glede neke stvari njezin je posjednik a stavkom 5 toga članka propisano je da je sa posjedom stvari izjednačeno faktičko izvršavanje sadržaja prava stvarne služnosti glede neke nekretnine posjed prava pa se na posjed prava primjenjuju na odgovarajući način odredbe o posjedu stvari ako to nije suprotno naravi prava niti ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu