Snižena stopa PDV-a od 13%

Datum: 05.02.2020, Srijeda
Klasa: 410-19/20-02/21
Davatelj: Porezna uprava

Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar "A", postavio je sljedeća pitanja:

1. Primjenjuje li se snižena stopa PDV-a od 13% na uslugu pripreme i isporuke toplih obroka za potrebe prehrane radnika pojedinih poslodavaca. Pripremljena hrana se dostavlja na lokaciju kupca u velikim termo posudama kapaciteta 50 – 100 i više obroka, a kupac sam obavlja raspodjelu toplih obroka radnicima i koristi vlastiti pribor za jelo?
2. Primjenjuje li se snižena stopa PDV-a od 13% u slučaju kada se u ugostiteljskom objektu na zahtjeve pojedinih kupaca, hrana pakira za van u plastične posude ili papirnate kutije, najčešće bez dodatnog pribora za jelo, a kupac je u papirnatim vrećicama iznosi iz restorana i konzumira izvan ugostiteljskog objekta?
3. Koja stopa PDV-a se primjenjuje prilikom prodaje sladoleda u kornetu ili na štapiću (npr. Ledo) prilikom prodaje u restoranu?
4. Da li je za primjenu snižene stope PDV-a od 13% presudno da je obrok isporučen s dodatkom pribora za jelo ili ne?
5. Da li se prilikom izračuna iznosa pretporeza u smislu članka 62. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost u obzir uzimaju isporuke koje se odnose na korištenje vlastitih usluga smještaja i prehrane za potrebe reprezentacije i manjak dobara iznad visine utvrđene Odlukom Hrvatske gospodarske komore za koji se ne tereti odgovorna osoba, već je donesena odluka da manjak ide na teret društva zbog nepostojanja objektivne mogućnosti utvrđivanja osobne odgovornosti?
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
Člankom 38. stavkom 3. točkom za) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) te člankom 47. stavkom 2. točkom za) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19 i 1/20, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je da se PDV po stopi 13% obračunava i plaća na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu o ugostiteljskoj djelatnosti. Pripremanjem i usluživanjem jela i slastica smatra se i isporuka pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju. Dodatnim uslugama osobito se smatra posluživanje pripremljenog jela i slastica u primjerenoj ambalaži, posudi ili na podlošku uz dodatak pribora za jelo i slično. 
U skladu s navedenim, PDV po stopi 13% se obračunava i plaća na pripremanje i usluživanje jela i slastica uključivo i sladoled u i izvan ugostiteljskog objekta te na isporuku pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju.
1. U slučaju isporuke toplih obroka u velikim termo posudama za potrebe prehrane radnika koji se dostavljaju na određenu lokaciju snižena stopa PDV-a od 13% se primjenjuje samo ako se pružaju i dodatne usluge iz članka 47. stavka 2. točke za) Pravilnika o PDV-u koje omogućuju trenutnu konzumaciju.  
2. i 4. Na isporuku pripremljenog jela i slastica uz dodatne usluge koje omogućuju trenutnu konzumaciju kao što je primjerice posluživanje u primjerenoj ambalaži, posudi ili na podlošku, koje kupac sam iznosi i konzumira izvan ugostiteljskog objekta primjenjuje se snižena stopa PDV-a od 13%. Za primjenu snižene stope PDV-a od 13% za isporuku pripremljenog jela i slastica nužno je da ugostiteljski objekt koji obavlja takvu isporuku pruža dodatne usluge iz članka 47. stavka 2. točke za) Pravilnika o PDV-u koje omogućuju trenutnu konzumaciju. Postojanje pribora za jelo kao uvjeta za primjenu snižene stope PDV-a presudno je samo ako bez njega nije moguća trenutna konzumacija. 
3. Ako su prilikom isporuke sladoleda u kornetu ili na štapiću (npr. Ledo) u ugostiteljskom objektu pružene dodatne usluge propisane člankom 47. stavkom 2. točkom za) Pravilnika o PDV-u koje omogućuju trenutnu konzumaciju primjenjuje se snižena stopa PDV-a od 13%. 
5. Člankom 62. stavkom 3. Zakona o PDV-u propisano je da se kod izračuna iz stavka 2. toga članka ne uzimaju se u obzir sljedeći iznosi:
a) iznos prometa koji se odnosi na isporuke gospodarskih dobara koja porezni obveznik koristi za obavljanje svoje gospodarske djelatnosti,
b) iznos prometa koji se odnosi na povremene isporuke nekretnina,
c) iznos prometa koji se odnosi na povremene financijske transakcije navedene u članku 40. stavku 1. točkama b) do g) ovoga Zakona.
Isporuke koje se odnose na korištenje vlastitih usluga smještaja i prehrane za potrebe reprezentacije smatraju se obavljanjem usluga uz naknadu prema članku 8. stavku 3. Zakona o PDV-u. Manjak dobara iznad visine utvrđene Odlukom Hrvatske gospodarske komore za koji se ne tereti odgovorna osoba, već je donesena odluka da manjak ide na teret društva zbog nepostojanja objektivne mogućnosti utvrđivanja osobne odgovornosti smatra se prema članku 26. stavku 2. Pravilnika o PDV-u izuzimanjem dobara u neposlovne svrhe i podliježe oporezivanju.
Prema tome, isporuke koje se odnose na korištenje vlastitih usluga smještaja i prehrane za potrebe reprezentacije i manjak dobara iznad visine utvrđene Odlukom Hrvatske gospodarske komore za koji se ne tereti odgovorna osoba, već je donesena odluka da manjak ide na teret društva nisu obuhvaćeni iznosima prometa iz članka 62. stavka 3. Zakona o PDV-u te se uzimaju u obzir prilikom izračuna iznosa pretporeza na način propisan člankom 62. stavkom 2. Zakona o PDV-u. 

Povratak na mišljenja