Sporezum o osiguranju novčane tražbine / bračna stečevina, načelo zaštite povjerenja u zemljišne knjige


Predmet: Kada su dva sudionika navedenog pravnog odnosa savjesna, odnosno kada je jedan od njih treća osoba - stjecatelj u dobroj vjeri, a druga je bračni drug koji nije bio sudionik pravnog posla (koji je za posljedicu imao opterećenje hipotekom i njegovog suvlasničkog dijela nekretnine), polazeći od svrhe i značaja odredbi o zaštiti povjerenja u zemljišne knjige, prednost u zaštiti stečenog prava ima treća savjesna osoba koja se poziva na načelo zaštite povjerenja u zemljišne knjige.

Broj presude: Rev 4922/2019-2 od 9. svibnja 2023. godine, od 09.02.2024

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

8 Predmet spora je zahtjev za utvrđenje ništavosti pojedinih odredbi sporazuma o prijenosu prava vlasništva radi osiguranja sklopljenih između 1 i 2 tuženika a kojima da je 2 tuženik raspolagao u korist 1 tuženika suvlasničkim dijelom nekretnine koja je u vlasništvu tužiteljice temeljem bračne stečevine 11 Drugostupanjski je sud koristeći ovlaštenja iz čl 373 a ZPP preinačio prvostupanjsku presudu i odbio tužbeni zahtjev Ocijenio je da u situaciji kada su dva sudionika navedenog pravnog odnosa savjesna odnosno kada je jedan od njih treća osoba stjecatelj u dobroj vjeri a druga je bračni drug koji nije bio sudionik pravnog posla koji je za posljedicu imao opterećenje hipotekom i njegovog suvlasničkog dijela nekretnine a polazeći od svrhe i značaja odredbi o zaštiti povjerenja u zemljišne knjige sukladno čl 122 i 124 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 i 153 09 dalje ZV ocijenio da prednost u zaštiti stečenog prava ima treća savjesna osoba koja se poziva na načelo zaštite povjerenja u zemljišne knjige čak i u situaciji kada je bračni drug bio savjestan i nije znao za raspolaganja drugog bračnog druga odnosno kada su stjecatelj i bračni drug istodobno bili u dobroj vjeri 14 U odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske posl br U III 103 2008 od 14 lipnja 2011 objavljena u Narodnim novinama br 77 11 na koju se u ovom sporu pravilno pozvao drugostupanjski sud uz ostalo izražava se slijedeće pravno shvaćanje U vezi s navedenim Ustavni sud napominje da je tužiteljica imala mogućnost zaštiti svoje pravo zajedničkog vlasništva sporne nekretnine jer je isključivo o njezinoj inicijativi ovisilo hoće li poduzeti odgovarajuće pravne radnje zahtijevati upis pokrenuti parnični postupak radi utvrđenja zahtijevati zabilježbu spora tražiti proglašenje ovrhe nedopuštenom i dr Međutim tužiteljica nije poduzela nijednu od navedenih radnji već je tužbu za utvrđenje svog suvlasničkog dijela podnijela tek tri 3 godine nakon donošenja rješenja o ovrsi a njezin suprug ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu