Status poreznog obveznika – obrt dohodaš, likvidacija djelatnosti i izlazak iz sustava PDV-a

Datum: 18.05.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/14-01/682
Davatelj: Porezna uprava

Postavili ste nam upit o statusu poreznog obveznika obzirom na porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) i porez na dohodak. U upitu navodite da je porezni obveznik „A“ 2003. registriran za obavljanje djelatnosti obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG) te je bio upisan u registar obveznika PDV-a. Nadalje, navodite da je 2008. nastavio poslovati kao obrt za obavljanje djelatnosti vinogradarstva i vinarstva. Temeljem rješenja o odjavi obrta od 31. kolovoza 2013. Ispostava Požega u registru poreznih obveznika evidentirala je zatvaranje navedenog obrta i brisanje iz registra obveznika PDV-a. U upitu navodite da je porezni obveznik i dalje upisan u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi kao OPG te da je 15. studenoga 2013. prijavio najam stambenog prostora, temeljem čega je Ispostava Požega donijela rješenje o predujmu poreza na dohodak od imovine i u registru poreznih obveznika evidentirala navedenoga kao obveznika poreza na dohodak. Nadalje, navodite da je porezni obveznik dostavio Obrazac PDV za 4. kvartal 2013. te ispravak Obrasca PDV-K za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013., jer je nastavio voditi poslovne knjige i izdavati račune. Navedeni porezni obveznik Ispostavi Požega nije prijavio nastavak djelatnosti OPG-a te se očitovao kako je smatrao da će „automatizmom“ nastaviti poslovati kao obveznik PDV-a i poreza na dohodak i nakon zatvaranja obrta. Napominjete da navedeni obrasci nisu proknjiženi budući je porezni obveznik brisan iz registra obveznika PDV-a te da je prema čl. 18. st. 3. Zakona o porezu na dohodak bio u obvezi ostati obveznikom poreza na dohodak jer je ostvario ukupni godišnji primitak veći od 35% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a.
Postavili ste pitanje može li se smatrati da je porezni obveznik kontinuirano poslovao kao obveznik PDV-a iako je dana 31. kolovoza 2013., Ispostava Požega u registru poreznih obveznika evidentirala zatvaranje navedenog obrta i brisanje iz registra obveznika PDV-a, te ima li isti pravo odbitka pretporeza za razdoblje od 01. rujna do 31. prosinca 2013., iako formalno nije bio upisan u registar obveznika PDV-a. Nadalje, postavili ste pitanje treba li postupiti prema odredbi čl. 7. st. 6. Pravilnika o PDV-u, te poreznom obvezniku osporiti pravo odbitka pretporeza za razdoblje nakon odjave i utvrditi obvezu PDV-a po svim izdanim računima nakon odjave. Nadalje, postavlja se pitanje da li bi se u dohodak za 2013. trebao uključiti i procijenjeni dohodak za razdoblje od 01. rujna do 31. prosinca 2013. budući je porezni obveznik nastavio poslovati.
Porezni obveznik u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.
Sukladno odredbi čl. 6. st. 1. Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik) gospodarskom djelatnošću smatra se svaka djelatnost proizvođača, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. Gospodarskom djelatnošću smatra se i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično) u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda. Pri tome nije nužna i namjera ostvarivanja dohotka odnosno dobiti.
Odredbama čl. 7. st. 5. Pravilnika propisano je da vrijeme obustave ili privremene odjave djelatnosti nije bitno za djelovanje poreznog obveznika kao takvog. Ne smatra se obustavom djelatnosti ako se razabire da porezni obveznik ima namjeru nastaviti djelatnost ili je u dogledno vrijeme ponovno pokrenuti.
Odjavom obrta s danom 31. kolovoza 2013.,, porezni obveznik koji je registriran za obavljanje djelatnosti OPG-a ne prestaje biti poreznim obveznikom u smislu Zakona, obzirom da i dalje obavlja djelatnost OPG-a. Stoga je i nadalje obveznik PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza. Slijedom navedenog, takvog poreznog obveznika potrebno je evidentirati u registru obveznika PDV-a kao obveznika PDV-a i proknjižiti zaprimljene obrasce za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013.
Ukoliko su dobra koja su preostala nakon odjave obrta, prenesena u imovinu OPG-a koje nastavlja s obavljanjem gospodarske djelatnosti za koju ima pravo na odbitak pretporeza, takav prijenos ne smatra se isporukom dobara sukladno čl. 19. st. 1. Pravilnika. No, ako to nije slučaj, sva dobra koja poreznom obvezniku preostanu, a za koja je mogao koristiti odbitak pretporeza smatraju se izuzimanjem u neposlovne svrhe sukladno čl. 7. st. 6. Pravilnika.
Iako je obveznik odjavio obrt „B“ prema rješenju Ureda za gospodarstvo, a nastavio voditi poslovne knjige, izdavati račune i slati obračunske prijave PDV-a prema Poreznoj upravi, ne smatra se razlogom da se ispiše iz RPO sustava, odnosno nema zapreke da i nadalje ostane poreznim obveznikom koji obavlja djelatnost dokle ostvaruje primitke i dok obavlja samostalnu djelatnost.
Obveznik je sam dužan iskazati primitke i izdatke u knjizi primitaka i izdataka prilikom prestanka djelatnosti, podnijeti prijavu o prestanku obavljanja djelatnosti i ostvarivanju dohotka nadležnoj Poreznoj upravi u roku od 8 dana, a ako obveznik sam nije obračunao porez na dohodak, Porezna uprava dohodak utvrđuje procjenom kao razliku između vrijednosti imovine i dokazane visine sredstava za njezino stjecanje.
Dakle, može se smatrati da je obveznik kontinuirano obavljao djelatnost te da ima obvezu iskazati sve isporuke ostvarene u 2013. podnošenjem jedne godišnje prijave poreza na dohodak u 2014.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 500.000,00 kn kaznit će se tko ne prijavi činjenice bitne za utvrđivanje njegove porezne obveze u roku od trideset dana od dana nastanka činjenice prema odredbama čl. 207. st. 1. t. 12. i čl. 58. st. 1. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12. i 73/13.).
Napominjemo da je prema odredbama čl. 58. st. 1. Općeg poreznog zakona porezni obveznik dužan prijaviti sve činjenice bitne za utvrđivanje njegove porezne obveze, a naročito osnutak, premještaj i prestanak trgovačkog društva, radionice ili stalne poslovne jedinice ili početak obavljanja gospodarske djelatnosti, odnosno promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta, i druge činjenice čije je prijavljivanje propisano posebnim zakonom.
 

Povratak na mišljenja