Stjecanje dobara iz zemalja članica Europske unije za IPA projekte

Datum: 10.02.2014, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/13-01/654
Davatelj: Porezna uprava

      Navedenim dopisom obratili ste nam se upitom u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) za stjecanje dobara iz zemalja članica Europske unije u okviru Fonda za ulaganje u znanost i inovacije – II. faza. U dopisu se navodi da je u okviru Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007. - 2013., prioritet 2.- Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, mjera 2.2. Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju, pokrenuta operacija 2.2.1. Fond za ulaganje u znanost i inovacije – II. faza u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Nadalje, u dopisu se navodi da je u razdoblju od 14. ožujka do 13. lipnja 2013. potpisano 19 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s hrvatskim visokim učilištima i javnim znanstvenim organizacijama te da je u svrhu provedbe aktivnosti i ostvarenja rezultata projekta predviđeno stjecanje dobra iz država članica Europske unije. Obzirom da iz preporuke Središnjeg ureda Porezne uprave KLASA: 410-19/13-01/312, URBROJ: 513-07-21-01/13-3 u vezi dodjele PDV identifikacijskog broja proizlazi da dobavljač iz druge države članice na obavljanu isporuku dobara neće zaračunavati PDV svoje države članice već će javna tijela biti obvezna obračunati i platiti hrvatski PDV na stjecanje dobara postavljeno je pitanje da li se u ovom slučaju primjenjuje porezno oslobođenje za IPA projekte.
      Prema odredbama članka 198. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13. i 160/13., u daljnjem tekstu: Pravilnik) isporuke dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1. srpanja 2013. oslobođene su plaćanja PDV-a. Oslobođenje od plaćanja PDV-a za projekte iz komponenata IPA II. Prekogranična suradnja programi sa Slovenijom i Mađarskom, IPA lll. - Regionalni razvoj te IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala primjenjuje se na sve postupke nabave koje je provedbeno tijelo (provedbena agencija) pokrenula do 30. lipnja 2013. te na sve postupke nabave koje provodi korisnik projekta temeljem glavnog ugovora sklopljenog sa provedbenim tijelom.
      Odredbama članka 198. stavka 2. Pravilnika propisan je postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a temeljem Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice (Nar. nov. – Međunarodni ugovori, br. 8/02. i 11/02.), Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Nar. nov. – Međunarodni ugovori, br. 10/07.) i drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.
      Državno tijelo nadležno za projekt obvezno je korisniku projekta dati jedan primjerak ovjerenog preslika stranica ugovora iz kojih se vide podaci o potpisniku ugovora, naziv projekta, broj ugovora, iznos i namjena potpore – financijske pomoći.
      Korisnik projekta preslik tih ovjerenih stranica ugovora ovjerava svojim pečatom i daje isporučitelju pri nabavi dobara i usluga. Navedeni ovjereni preslik će isporučitelju biti dokaz da ima pravo ne zaračunati PDV pri isporuci dobara i usluga u skladu s odredbom čl. 13. t. 4. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice i odredbom čl. 26. st. 2. t. b) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), te u skladu s odredbama o poreznom oslobođenju drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.
      Korisnik projekta obvezan je voditi evidenciju o ostvarenim oslobođenjima pri nabavi robe i usluga u tuzemstvu po isporučiteljima dobara i usluga koja mora sadržavati podatke o nazivu projekta, broj ugovora i podatke o isporučiteljima (naziv, adresu, osobni identifikacijski broj), broj računa i iznos naknade za isporučena dobra i obavljene usluge.
      U skladu s navedenim, projekti koji se financiraju iz sredstava IPA programa načelno su oslobođeni PDV-a. Međutim, potrebno je napomenuti da iz Ugovora o pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Priloga III., poglavlja 7., točke 1 (za) proizlazi da se određene komponente programa IPA nastavljaju provoditi po IPA pravilima, dok neke komponente IPA programa postaju programi kohezijskog i strukturnih fondova. Tako su danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, programi u okviru IPA komponente IPA II. - Prekogranična suradnja i to programi Hrvatska - Mađarska i Hrvatska - Slovenija te programi IPA lll. - Regionalni razvoj i programi IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala postali operativni programi kohezijskog i strukturnih fondova.
      Stoga smo mišljenja da se za projekte u komponentama IPA I. - Pomoć u tranziciji i jačanje institucija te IPA Il. - Prekogranična suradnja i to program jadranske prekogranične suradnje, prekogranični program Hrvatska-Bosna i Hercegovina, prekogranični program Hrvatska-Crna Gora, prekogranični program Hrvatska-Srbija koji se nastavljaju provoditi po IPA pravilima oslobođenje od plaćanja PDV-a prema čl. 198. Pravilnika odnosi na sve postupke nabave koji će biti pokrenuti do kraja provedbe navedenih programa.
      U vezi projekata iz komponenata IPA lll. - Regionalni razvoj te IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala, napominjemo da se oslobođenje od plaćanja PDV-a prema članku 198. Pravilnika odnosi na sve postupke nabave koji su pokrenuti do 30. lipnja 2013. Prema tome, oslobođenje od plaćanja PDV-a primjenjuje se na postupke nabave koje je provedbeno tijelo, odnosno provedbena agencija pokrenulo do 30. lipnja 2013., te na sve postupke nabave koje provodi korisnik projekta temeljem glavnog ugovora sklopljenog sa provedbenim tijelom. Za sve postupke nabave koje provedbeno tijelo pokrene poslije 1. srpnja 2013. oslobođenje od PDV-a se ne primjenjuje.
      U skladu s navedenim, obzirom da u upitu nije navedeno o kojoj IPA komponenti se točno radi napominjemo da se ne možemo sa sigurnošću očitovati. Međutim, ako se u konkretnom slučaju radi o ugovorima u okviru IPA programa koji zadovoljavaju uvjete za primjenu poreznog oslobođenja iz čl. 198. st. 1. Pravilnika tada su i stjecanja dobara unutar Europske unije koje obavi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta oslobođena plaćanja PDV-a. Obzirom da navedeno ministarstvo ima dodijeljen PDV identifikacijski broj te će mu temeljem toga isporučitelj iz druge države članice obaviti oslobođenu isporuku dobara porezno oslobođenje za stjecanje dobara u tuzemstvu provodi se na način da će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao korisnik projekta preslik ovjerenih stranica ugovora ovjeriti svojim pečatom te isti čuvati u svojim knjigovodstvenim evidencijama kao dokaz da ima pravo ne obračunati PDV na stjecanje dobara unutar Europske unije.
      Napominjemo da se takvo oslobođeno stjecanje ne iskazuje u Obrascu PDV-a, kao ni u Obrascu PDV-S odnosno Prijavi za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije.
 

Povratak na mišljenja