Stjecanje prava vlasništva nasljeđivanjem


Predmet: Stjecanjem prava vlasništva nasljeđivanjem ne prestaju stvarna prava koja su drugim osobama pripadala na odnosnoj stvari.

Broj presude: Gž-304/2021-2, od 10. lipnja 2021., od 13.09.2021

Sud: Županijski sud u Varaždinu

Predmet postupka je zahtjev tužitelja za utvrđenje da je temeljem ugovora o kupoprodaji nekretnine od 2002 stekao valjanu pravnu osnovu za stjecanje prava vlasništva na ½ dijela kčbr 2 upisane u zk ul k o Š i da je temeljem presude ovlašten tražiti upis prava vlasništva i brisanje prava vlasništva tuženika Odredbe o zaštiti povjerenja u potpunost i istinitost zemljišnih knjiga na koje se poziva tuženik čl 123 124 ZV a nalaze se u Glavi 6 ZV a pod naslovom Stjecanje vlasništva u Odjeljku 1 pod naslovom Stjecanje na temelju pravnog posla b Stjecanje nekretnina pa se primjena načela o zaštiti povjerenja u potpunost i istinitost zemljišnih knjiga odnosi na stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla na što upućuje i čl 122 st 2 ZV a koji propisuje da je stjecatelj bio u dobroj vjeri ako u trenutku sklapanja posla a ni u trenutku kad je zahtijevao upis ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu