Tarifne oznake KN energenata i električne energije – usporedba novog Zakona o trošarinama i Uredbe o carinskoj tarifi za 2013.

Datum: 05.06.2013, Srijeda
Klasa: 410-19/13-03/28
Davatelj: Carinska uprava

U veljači 2013 godine donesen je novi Zakon o trošarinama Nar nov br 22 13 i 32 13 ispravak koji je stupio na snagu 2 ožujka 2013 godine osim članka 1 do 35 članka 41 članka 43 do 99 članka 101 do 114 te članka 117 i 118 koji stupaju na snagu na dan prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju Napravljena je usporedba tarifnih oznaka proizvoda koji su navedeni u Glavi XVIII Energenti i električna energija u novom Zakonu o trošarinama u odnosu na Uredbu o carinskoj tarifi za 2013 godinu Nar nov br 135 12 iz razloga što se određene tarifne oznake iz Zakona razlikuju u odnosu na Uredbu o carinskoj tarifi iz 2013 godine jer su u Zakonu primijenjene tarifne oznake iz važeće Direktive 2003 96 EZ iz 2002 godine Zbog preuzete obveze propisivanja u Zakonu o trošarinama tarifnih oznaka KN europske carinske tarife iz 2002 godine a radi olakšavanja svakodnevnog postupanja u primjeni Zakona u odnosu na Uredbu o carinskoj tarifi za 2013 godinu u privitku se dostavlja usporedna tablica tarifnih oznaka KN iz pojedinih odredbi Zakona o trošarinama i Uredbe o carinskoj tarifi za 2013 godinu Ujedno se dostavlja i pregled i opis tarifnih oznaka KN europske carinske tarife koje će se koristiti od 1 srpnja 2013 godine za energente iz članka 85 Zakona o trošarinama za sva kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine uz elektronički trošarinski dokument e TD a koje su navedene u FESS u The Functional Excise System Specification v 3 61 i pripadajućoj elektronskoj poruci IE 734 v 1 14 Obzirom je FESS podložan kontinuiranom ažuriranju sukladno će se usklađivati i usporedne tablice Zakon o trošarinama Nar nov br 22 13 i 32 13 Uredba o Carinskoj tarifi za 2013 Nar nov br 135 12 Članak 83 stavak 2 točke 1 proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2701 2702 i 2704 do 2715 KN 2701 2702 i 2704 do 2715 2 proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2901 i 2902 KN 2901 i 2902 3 proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3403 KN 3403 4 proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3811 KN 3811 5 proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3817 KN 3817 Članak 83 stavak 3 točke 1 proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 1507 do 1518 KN 1507 do 1518 2 proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 2905 11 00 koji nisu sintetičkog podrijetla KN 2905 11 00 koji nisu sintetičkog podrijetla 3 proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3824 90 99 KN 3826 00 i 3824 90 97 Članak 84 stavak 3 točke 1 Motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva 1 1 Olovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31 2710 11 51 2710 11 59 KN 2710 12 31 2710 12 51 2710 12 59 1 2 Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31 2710 11 41 2710 11 45 2710 11 49 KN 2710 12 31 2710 12 41 2710 12 45 2710 12 49 2 Plinsko ulje iz tarifnih oznaka 2710 19 41 do 2710 19 49 KN 2710 19 43 do 2710 19 48 i 2710 20 11 do 2710 20 19 3 Kerozin petrolej iz tarifnih oznaka 2710 19 21 i 2710 19 25 KN 2710 19 21 i 2710 19 25 4 UNP ukapljeni naftni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 12 11 do 2711 19 00 KN 2711 12 11 do 2711 19 00 5 Teško loživo ulje iz tarifnih oznaka KN 2710 19 61 do 2710 19 69 KN 2710 19 62 do 2710 19 68 i 2710 20 31 do 2710 20 39 6 Prirodni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 11 00 2711 21 00 i 2711 29 00 KN 2711 11 00 2711 21 00 i 2711 29 00 7 Ugljen i koks iz tarifnih oznaka KN 2701 2702 i 2704 KN 2701 2702 i 2704 8 Električna energija iz tarifne oznake KN 2716 KN 2716 Članak 85 stavak 1 točke 1 KN 2707 10 2707 20 2707 30 i 2707 50 KN 2707 10 2707 20 2707 30 i 2707 50 2 KN 2710 11 do 2710 19 69 KN 2710 12 do 2710 19 68 i 2710 20 do 2710 20 39 3 KN 2710 11 21 2710 11 25 i 2710 19 29 KN 2710 12 21 2710 12 25 i 2710 19 29 4 KN 2711 osim KN 2711 11 2711 21 i 2711 29 KN 2711 osim KN 2711 11 2711 21 i 2711 29 5 KN 2901 10 KN 2901 10 6 KN 2902 20 2902 30 2902 41 2902 42 2902 43 i 2902 44 KN 2902 20 2902 30 2902 41 2902 42 2902 43 i 2902 44 7 KN 3811 11 10 3811 11 90 3811 19 00 i 3811 90 00 KN 3811 11 10 3811 11 90 3811 19 00 i 3811 90 00 Članak 87 stavak 1 1 Plinsko ulje iz tarifnih oznaka 2710 19 41 do 2710 19 49 KN 2710 19 43 do 2710 19 48 i 2710 20 11 do 2710 20 19 TARIFNE OZNAKE PREMA FESS u v 3 61 I ELEKTRONSKOJ PORUCI IE 734 v 1 14 KN OPIS 15071010 Sojino ulje sirovo neovisno je li degumirano ili ne za tehničku ili industrijsku uporabu osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku potrošnju 15079010 Sojino ulje ostalo za tehničku ili industrijsku uporabu osim za proizvodnju prehrambenih ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja