Tijek zatezne kamate / naknada štete


Predmet: Pri donošenju odluke o tijeku zateznih kamata na dosuđenu neimovinsku i imovinsku štetu sud je dužan cijeniti odredbu čl. 12. st. 4. ZOO-a u prometu kojom je propisano da u slučaju neizvršenja obveze isplate naknade štete u roku iz st. 1. toga članka, oštećena osoba uz dužni iznos naknade štete, ima pravo i na isplatu iznosa kamate i to od dana podnošenja odštetnog zahtjeva.

Broj presude: Rev 373/2022-3, od 29. studenoga 2022., od 11.05.2023

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

3 Jesu li prvostupanjski i drugostupanjski sud pri donošenju odluke o tijeku zateznih kamata na dosuđenu imovinsku i neimovinsku štetu bili dužni cijeniti odredbu čl 12 st 4 Zakona o obveznim osiguranjima u prometu i dosuditi tužiteljici zakonske kamate koje teku od dana podnošenja odštetnog zahtjeva odgovornom osiguratelju tuženiku neovisno o datumu završetka liječenja tužiteljice i neovisno o danu presuđenja 7 Predmet spora je zahtjev tužiteljice za naknadu neimovinske i imovinske štete koju je pretrpjela u prometnoj nezgodi koju je skrivio osiguranik tuženika a u revizijskom stupnju postupka sporan je početak tijeka zakonskih zateznih kamata na dosuđene iznose naknade štete s osnove povrede prava osobnosti te tuđe pomoći i njege 8 Postavljeno pravno pitanje je važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni budući da obje nižestupanjske presude u dijelu kojim je odlučeno o tijeku kamata na neimovinsku i imovinsku štetu nisu utemeljene na pravnom shvaćanju koje bi bilo podudarno sa shvaćanjem revizijskog suda 9 Prvostupanjski sud je tužiteljici dosudio zatezne kamate u odnosu na neimovinsku štetu od dana završetka ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu