Troškovi na službenom putu i prilikom rada na terenu


Trajanje: 3 h 30 min
Datum: 29.03.2022

Cijena: 82,95 EUR
624,99 KNTroškovi koji nastaju na službenom putu predstavljaju jedne od značajnijih troškova koje evidentiramo u poslovnim knjigama. Dnevnica za terenski rad neupitno se može isplatiti i radnicima koji rade na terenu u inozemstvu, a u statusu su izaslanih radnika. Kako bi se navedeni troškovi evidentirali vjerodostojno u putnom nalogu ili drugim obračunima, treba uzeti u obzir brojna pravila propisanih poreznim propisima. S obzirom na to da je riječ o neoporezivim primitcima, podložni su učestaloj kontroli Porezne uprave.

Ovaj je webinar namijenjen svim članovima društva, tajnicama, voditeljima ureda, knjigovođama, računovođama i ostalim djelatnicima koji vode računa o obračunu i kontroli putnih naloga.

Program:

Obračun troškova na službenom putu u tuzemstvu i inozemstvu
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Obračun troškova koji nastaju na službenom putu
 • Troškovi koje poslodavci mogu isplatiti radnicima na obrazovanju i izobrazbi
 • Isplata troškova smještaja i prehrane sezoncima i vjerodostojan isprava o tome i izvješćivanje na Obrascu JOPPD
 • Utvrđivanje dnevnica za službeni put u tuzemstvu i inozemstvu
 • Isplata dnevnice i prehrana
 • Pravo na dnevnice i prekovremeni rad
 • Troškovi taksi-vozila i rent a cara
 • Isplata dnevnice radniku u slučaju reprezentacije
 • Pravo radnika na naknada troškova koji nastaju na službenom putu u odnosu na mogućnost isplate bez obveze oporezivanja
 • Vjerodostojna isprava za naknadu troškova koji nastaju na službenom putu – putni nalog, sadržaj putnog naloga, rok za njegovo izdavanje i rok za njegovo ispunjavanje
 • Isplata troškova službenog puta članovima društva
 • Trajanje službenog puta i razlika službenog puta i terenskog rada
 • Obračun dnevnica za službena putovanja u tuzemstvu
 • Obračun dnevnica kada je službeni put u tuzemstvu i inozemstvu
 • Način iskazivanja dnevnica i troškova nastalih na službenom putu u obrascu JOPPD
 • Obračun za uporabu privatnog automobila za potrebe službenog puta, obračun loco-vožnje

Obračun dnevnica za rad na terenu, naknade za odvojeni život i dr.
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu (tko je obveznik plaćanja, evidentiranje)
 • Obračun naknade za odvojeni život
 • Međusobno isključivanje dnevnice za rad na terenu, dnevnice za službeni put i naknade za odvojeni život
 • Evidencija naknade za odvojeni život
 • Troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama
 • Dnevnice za rad na terenu- visina i obračun
 • Troškovi prehrane koji se podmiruju iz terenske dnevnice
 • Troškovi prehrane na terenu i 12.000,00 kn prehrana na temelju vjerodostojne isprave
 • Vjerodostojna isprava za obračun dnevnice za rad na terenu
 • Svote neoporezive dnevnice za rad na terenu u inozemstvu
 • Troškovi službenog puta koji se isplaćuje osobama koje nisu zaposlene
 • Ispunjavanje naloga za isplatu neoporezivih primitaka

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 29. ožujka 2022. godine.

Cijena video snimke je 625,00 kn kn (500,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.