Troškovi osoblja


Trajanje: 3 h 0 min
Datum: 09.06.2021

Cijena: 76,32 EUR
575,03 KNSnimka webinara - Troškovi osoblja

Računovođe se u radu gotovo svakodnevno susreću s troškovima osoblja, međutim posvećuje im se premalo pozornosti. Upravo zbog toga što gotovo za svaku vrstu troškova osoblja vrijede drukčija porezna pravila, u praksi su česte pogreške.

Na ovoj snimci webinara dan je sveobuhvatni pregled poreznih pravila u vezi s troškovima osoblja koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi.

Program:

Aktualnosti u vezi s najčešćim neoporezivim primitcima radnika
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

 • Troškovi HR CRO kartice, regresa
 • Troškovi dnevnica za službeni put i dnevnica za rad na terenu (različitosti i sličnosti)
 • Troškovi prijevoza na posao i s posla
 • Troškovi otpremnina
 • Troškovi uporabe privatnog vozila u službene svrhe
 • Troškovi premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, sistematski pregledi, testiranje na COVID-19, cijepljenje protiv gripe

Troškovi prehrane i smještaja radnika
Predavač: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

 • Troškovi prehrane radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije
 • Isplata paušalne naknade troškova prehrane
 • Troškovi smještaja radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije

Troškovi rezerviranja i prefakturiranje troškova radnicima
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

 • Troškovi rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade
 • Troškovi rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore
 • Prefakturiranje troškova smještaja i prehrane

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 9. lipnja 2021. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).