Troškovi u poslovnoj praksi

Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

Trajanje: 2 h 25 min
Datum: 22.05.2023

Cijena: 100,00


Cilj je ovog webinara obrazložiti računovodstveno i porezno motrište aktualnih troškova koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi trgovačkih društava i drugih obveznika poreza na dobitak u RH. Zbog toga će se na ovom webinaru odgovoriti na pitanja koja su vezana uz priznavanje troškova kamata od povezanih i nepovezanih osoba, otpisa potraživanja od kupaca obveznika poreza na dobitak i dohodak, uporabe osobnih automobila, troškova tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina, troškova električne energije i plina, troškova kazni, opomena, penala i nadoknade šteta, reprezentacije i sl. Navedeno će se objasniti na konkretnim primjerima iz poslovne prakse te će se obrazložiti koja dokumentacija služi kao podloga za priznavanje troškova.

Program:

Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

  • Troškovi kamata na zajmove od fizičkih i pravnih osoba (porez na dohodak i porez po odbitku)
  • Troškovi otpisa potraživanja od trgovačkih društava, obrtnika i građana
  • Troškovi popusta, sniženja i reklamacija

Predavačica: Jasna Vuk, mag. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

  • Troškovi amortizacije i korištenja osobnih automobila
  • Troškovi reprezentacije i darovanja
  • Troškovi popravaka osobnih automobila (popravak u vlastitoj režiji)
  • Troškovi električne energije i plina i evidentiranje primljenih potpora

Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

  • Troškovi popravaka i održavanja nekretnina
  • Troškovi kazni, opomena, penala i nadoknade šteta
  • Troškovi poreza utvrđenih u nadzoru (PDV, porez na dobitak, porez na dohodak)

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 16. svibnja 2023. godine.

Cijena video snimke je 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.