Ugovor o radu ili ugovor o djelu - koji sklopiti?

Datum: 15.06.2021, Utorak
Autor: A.B.

Zbog povremene povećane potrebe poslodavca za većim brojem radnika, u praksi često nastaje dvojba može li se u tom slučaju sklopiti ugovor o djelu.

Primitci koji se ostvaruju na temelju ugovora o djelu ostvaruju se izvan radnog odnosa obavljanjem poslova (djela, usluga i sl.) koji se ne odrađuju kontinuirano i u poreznom smislu smatraju se drugim dohotkom. Sklapajući ugovor o radu radnik radi nesamostalno, prema uputama i pod nadzorom poslodavca, u njegovo ime i za njegov račun, stavljajući mu na raspolaganje u određenom radnom vremenu svoju radnu snagu. Poslodavac je u tom slučaju za obavljeni rad obvezan isplaćivati plaću uz uručenje isplatne liste te u skladu s time voditi i evidenciju o radnom vremenu. Osobama radno angažiranima na temelju ugovora o djelu ne uručuje se isplatna lista i ne vodi se evidencija o radnom vremenu.

Kada je, pak, riječ o odredbama ugovora o djelu, sklapa se građanski ugovor prema načelima obveznog prava na temelju kojeg izvođač radi za naručitelja samostalno i neovisno o naručitelju djela, radi za svoj račun i na svoj rizik, radi u korisnom radnom vremenu, pri čemu može raditi osobno ili može posao povjeriti i trećoj osobi jer odgovara za djelo i obvezan ga je napraviti prema pravilima vještine zanata te odgovara za mane svog djela prema načelima građanskog prava, a za djelo prima ugovorenu naknadu.

Kad radnik obavlja poslove koji s obzirom na narav i vrstu rada imaju obilježje posla za koji se zasniva radni odnos, neovisno o tome kako su stranke nazvale taj ugovor, smatrat će se da je sklopljen ugovor o radu.

Za rad po ugovoru o djelu nije bitno je li osoba u radnom odnosu kod drugog poslodavca, nezaposlena ili umirovljenik, nego je li riječ o poslovima za koje se, prema obilježjima rada, mora sklopiti ugovor o radu.

U skladu sa svime navedenim, poslodavci trebaju voditi brigu o tome da se ugovorom o djelu ne može zamijeniti ugovor o radu te da se na ugovor o djelu mogu radno angažirati samo fizičke osobe koje obavljaju jednokratno dogovoren posao: predavanje na seminaru, pisanje nekog izvještaja, popravljanje stroja i sl. Više o tome pročitajte u časopisu RRIF br. 06/21.

Povratak na vijesti