Ulaganje u kriptovalute poduzetnika i fizičkih osoba


Trajanje: 2 h 40 min
Datum: 21.02.2022

Cijena: 76,31 EUR
574,96 KNSve je više poduzetnika koji se odlučuju na ulaganje u kriptovalute. Širi se i krug onih koji omogućavaju kupcima plaćanje u kriptovalutama – izravno ili putem kripto mjenjačnica. Iako HNB upozorava na rizike koje sa sobom nose kriptovalute, one sve više postaju uobičajenim načinom poslovanja. O tome što kriptovalute jesu, kako nastaju, kako ih je potrebno evidentirati u poslovnim knjigama poduzetnika ovisno o njihovoj namjeni, možete saznati na našem webinaru.

Osim toga, na webinaru će se obrazložiti i oporezivanje porezom na dohodak primitaka nastalih trgovinom kriptovalutama u 2021. godini, koje fizičke osobe trebaju prijaviti Poreznoj upravi najkasnije do 28. veljače 2022. godine, te način utvrđivanja kapitalnih dobitaka odnosno gubitaka.

Program:

Računovodstvo kriptovaluta kod obveznika poreza na dobitak
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec., v. pred. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Što su kriptovalute i koja je njihova namjena
 • Načini stjecanja kriptovaluta i njihov porezni položaj s motrišta Zakona o PDV-u
 • Načini vrednovanja i računovodstvenog praćenja kriptovaluta (kriptovalute kao dugotrajna nematerijalna imovina i zalihe kriptovaluta)
 • Rudarenje kriptovaluta kao djelatnost poduzetnika
 • Naplata prodaje dobara i usluga u kriptovalutama

Porezni položaj trgovanja kriptovalutama kod fizičkih osoba
Predavač: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Trgovanje kriptovalutama i utvrđivanje kapitalnog dobitka
 • Vjerodostojne isprave o nabavi i prodaji kriptovaluta
 • Primjena metode FIFO – otuđenje istovrsne financijske imovine s različitim datumima stjecanja
 • Utvrđivanje porezne osnovice uz primjenu kapitalnih gubitaka
 • Porezni položaj rudarenja i primitaka ostvarenih rudarenjem kod fizičkih osoba
 • Zamjena kriptovalute za kriptovalutu
 • Kupnja robe i usluga kriptovalutama
 • Predaja Obrasca JOPPD za kapitalni dobitak ostvaren trgovanjem kriptovalutama

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 17. veljače 2022. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.