Upis u registar obveznika PDV-u

Datum: 29.08.2019, Četvrtak
Klasa: 410-19/19-02/261
Davatelj: Porezna uprava

Grad iz dostavnog popisa obratio nam se upitom o utvrđivanju praga za upis u registar obveznika PDV-a. Postavljeno je pitanje ulaze li u izračun praga naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, prihodi od prodaje građevinskog zemljišta, prihodi od otkupa stanova te naknade za korištenje nefinancijske imovine. Nadalje, postavljeno je pitanje što sve spada pod iskorištavanje materijalne i nematerijalne imovine kod utvrđivanja obveze upisa u registar obveznika PDV-a jedinice lokalne samouprave te ubraja li se naknada za održavanje groblja, prihodi od usluge sahrane itd. koje ostvaruje vlastiti pogon (trgovačko društvo osnovano od strane jedinice lokalne samouprave) u iznos iz članka 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

U skladu s odredbama članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) te odredbama članka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17 i 1/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) jedinice lokalne samouprave mogu postati obveznici PDV-a u sljedećim slučajevima:

1. kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti, ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, 

2. kada obavljaju gospodarske djelatnosti iz Dodatka I. Zakona o PDV-u u opsegu koji nije zanemariv odnosno koji prelazi 300.000,00 kuna, 

3. kada obavljaju bilo koju drugu gospodarsku djelatnost odnosno gospodarsku djelatnost iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično) iz članka 6. stavka 2. Zakona o PDV-u, u opsegu koji nije zanemariv, odnosno koji prelazi 300.000,00 kuna. 

U vezi navedenog napominjemo da se iskorištavanjem materijalne i nematerijalne imovine ne smatra iskorištavanje javnih dobara kao što su primjerice javne površine, ceste, pomorsko dobro, javna rasvjeta i slično kao niti davanje prava služnosti, građenja i slično na tim javnim dobrima.

Prema odredbama članka 90. stavka 1. Zakona o PDV-u i članka 186. stavka 1. Pravilnika o PDV-u porezni obveznik koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini je obavio isporuke dobara i usluga čija je vrijednost veća od 300.000,00 kuna upisuje se u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja tekuće godine, odnosno od 1. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke dobara i usluga iznad 300.000,00 kuna.

Odredbama članka 90. stavka 5. Zakona o PDV-u propisano je da se u prag za upis u registar obveznika PDV-a uračunava vrijednost sljedećih isporuka dobara i usluga, bez PDV-a: 

a) vrijednost isporuka dobara ili usluga koje su oporezive, 

b) vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz članaka 45., 46., 47., 48. i 49. Zakona o PDV-u, 

c) vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz članka 40. stavka 1. točaka a) do g) Zakona o PDV-u, osim ako su te transakcije pomoćne. 

Prema tome, isporuke koje jedinice lokalne samouprave obavljaju u okviru svoje ovlasti, odnosno isporuke koje spadaju u djelokrug rada jedinica lokalne samouprave prema posebnim propisima ne uračunavaju se u prag za upis u registar obveznika PDV-a. Sve ostale isporuke koje jedinice lokalne samouprave obavljaju, a koje ne spadaju u njihove ovlasti, odnosno djelokrug rada prema posebnim propisima načelno se smatraju gospodarskom djelatnošću i uračunavaju se u prag za upis u registar obveznika PDV-a sukladno odredbama članka 90. stavka 5. Zakona o PDV-u.

Središnji ured Porezne uprave očitovao se odgovorom, KLASA: 410-19/13-01/312, URBROJ: 513-07-21-01/13-13 od 6. prosinca 2013. o djelatnostima čije se isporuke uračunavaju, odnosno ne uračunavaju u prag za upis u registar obveznika PDV-a tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore i druga tijela s javnim ovlastima te isti dostavljamo u privitku.

Trgovačko društvo osnovano od strane jedinice lokalne samouprave samostalna je pravna osoba te se prihodi od usluga sahrane koje obavlja i naknada za održavanje groblja koje prikuplja u svoje ime i za svoj račun uračunavaju u prag za upis u registar obveznika PDV-a tog trgovačkog društva.

Molimo da odgovor dostavite podnositelju upita iz dostavnog popisa.

Povratak na mišljenja