Uputa o posebnostima zastupanja trošarinskih i poreznih obveznika u svezi s uporabom sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza (sustava e-Trošarine)

Datum: 28.05.2014, Srijeda
Klasa: 011-02/14-03/94
Davatelj: Carinska uprava

1 UVODNE ODREDBE Posebnosti zastupanja trošarinskih i poreznih obveznika u vezi s uporabom sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza sustava e Trošarine uređene su člankom 15 Općeg poreznog zakona Nar nov br 147 08 18 11 78 12 136 12 i 73 13 člankom 7 Pravilnika o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka Nar nov br 11 14 te člancima 2 i 10 Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija Carinske uprave e Carina 1 Sukladno navedenim odredbama trošarinski i porezni obveznik može na zakonom predviđen način ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikac kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis u skaldu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu da u njegove ime i za njegov račun popunjava i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza te njihove ispravke 2 Takva osoba koja je ovlaštena za zastupanje trošarinskih i poreznih obveznika smatra se korisnikom sustava e Carina aplikativnog podsustava e Trošarine To znači da se opunomoćenik registrira kao korisnik sustava e Carine korištenjem G2B servisa Carinske uprave i u tu svrhu određuje administratora koji Carinskoj upravi elektronički prijavljuje zaposlenike i njihove podatke popunjavanjem odgovarajućih web obrazaca aplikacije za administraciju korisnika i usluga e Carine 2 POSTUPAK OPUNOMOĆIVANJA I RADNJE CARINSKOG UREDA2 1 OBRAZAC PUNOMOĆI Trošarinski i porezni obveznik punomoć može dati sukladno oglednom obrascu punomoći iz Priloga 1 ove Upute koji je njezin sastavni dio Ogledni obrazac punomoći se popunjava sukladno uputi za popunjavanje koja je njegov sastavni dio Punomoć se obvezno podnosi carinskom uredu nadležnom za trošarinskog odnosno poreznog obveznika carinski ured nadležan prema prebivalištu odnosno sjedištu obveznika Punomoć se popunjavai podnosi u 3 istovjetna primjerka po jedan za trošarinskog odnosno poreznog obveznika opunomoćitelja za opunoćenika i nadležni carinski ured Nadležni carinski ured punomoć prilaže u spis predmeta trošarinskog odnosno poreznog obveznika te takvog trošarinskog odnosno poreznog obveznika i opunomoćenika evidentira u Registar opunomoćenika 3 Kod unosa podataka u Registar opunomoćenika osobitu pozornost treba posvetiti ispravnom unosu podatka o OIB u opunomoćitelja i opunomoćenika 2 2 GENERALNA OPĆA PUNOMOĆOsim opunomoćenja korištenjem obrasca punomoći trošarinski odnosno porezni obveznik može ovlastiti opunomoćenika tako da opunomoćenik preda na uvid generalnu opću punomoć službenoj osobi nadležnog carinskog ureda Prema opsegu ovlaštenja danih opunomoćeniku u generalnoj općoj punomoći odnosno ako sadržaj punomoći ispunjava potrebne pretpostavke i za zastupanje trošarinskog odnosno poreznog obveznika u okviru sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza sustava e Trošarine službena osoba nadležnog carinskog ureda će temeljem takve punomoi evidentirati trošarinskog odnosno poreznog obveznika i opunomoćenika u Registar opunomoćenika Kod unosa podataka u Registar opunomoćenika osobitu pozornost treba posvetiti ispravnom unosu podataka o OIB u opunomoćitelja i opunomoćenika Pri tome se preslika takve generalne opće punomoći prilaže u spis predmeta trošarinskog odnosno poreznog obveznika 2 3 PODNOŠENJE PUNOMOĆIPunomoć se podnosi carinskom uredu nadležnom za trošarinskog odnosno poreznog obveznika carinski ured nadležan prema prebivalištu odnosno sjedištu obveznika Pri tome se općenito mogu razlikovati 3 situacije Slučaj 1 trošarinski odnosno porezni obveznik opunomoćitelj i opunomoćenik pred službenom osobom potpisuju ispunjenu punomoć u 3 primjerka i iste predaju službenoj osobi Službena osoba provjerava identitet stranaka i podatke u obrascu punomoći te svojim potpisom i službenim pečatom ovjerava ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja