Uputa poreznim obveznicima bez sjedišta u Republici Hrvatskoj koji na području Republike Hrvatske obavljaju isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika

Datum: 17.01.2020, Petak
Klasa: 410-19/20-02/22
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznici koji obavljaju isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika autobusom, mini-busom, kombi vozilom ili taxi službom na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: RH) obvezni su registrirati se za potrebe poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u RH, neovisno dolaze li iz drugih država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) ili iz trećih zemalja.

Nadležni ured:

 - Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Ispostava za nerezidente, Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb.

A. REGISTRIRANJE

Registriranje se može obaviti na jedan od sljedećih načina:

a) Osobno

 - porezni obveznik dostavlja dokumente navedene pod točkama 1., 3. (opcionalno) i 4.

b) Putem opunomoćenika

 - tada opunomoćenik podnosi potrebne dokumente za poreznog obveznika

c) Elektroničkom poštom (e-mailom)

 - isključivo za obveznike iz drugih država članica EU

Ukoliko se porezni obveznik odluči za komunikaciju putem elektroničke pošte tada potrebne dokumente prvo prihvaća s odgovarajuće poveznice, popuni ih, potpiše i ovjeri pečatom te ih zatim skenirane pošalje na elektroničku poštu: odjel.stranci@porezna–uprava.hr. U tom slučaju dostavlja samo dokumente navedene pod točkama 1. i 2., dok dokumente pod točkama 3. i 4. nije obvezan podnositi. Na navedenu elektroničku poštu mogu se poslati i upiti vezani za registriranje poreznih obveznika, kasniju predaju PDV prijava ili predaju zahtjeva za povrat PDV-a. Navedeno je omogućeno isključivo za strane prijevoznike iz drugih država članica EU.

Dokumenti potrebni za registriranje:

1. Obrazac P-PDV (Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a) u kojem su žutom bojom označena polja koja se obavezno popunjavaju. Obrazac se popunjava i podnosi na hrvatskom jeziku, a radi lakšeg popunjavanja dostupan je na engleskom i njemačkom jeziku.

2. Izjava o suglasnosti[1] podnosi se ukoliko porezni obveznik želi da se komunikacija i dostavljanje obrazaca i potvrda obavlja putem elektroničke pošte. Izjava se dostavlja na hrvatskom jeziku, a radi lakšeg snalaženja je prevedena na engleski i njemački jezik.

_____________________________________________________________________________

3. Punomoć za zastupanje (ako posluje preko poreznog zastupnika). U tom slučaju porezni zastupnik dostavlja potrebne dokumente za poreznog obveznika. Strani prijevoznici iz trećih zemalja kao i prijevoznici iz drugih država članica EU koji obavljaju isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika nisu obvezni imenovati poreznog zastupnika. Ukoliko ga imenuju tada porezni zastupnik mora u tuzemstvu biti registriran kao obveznik PDV-a te mora biti opunomoćen za zaprimanje pismena, podnošenje prijava PDV-a i obavljanje svih poslova u vezi s utvrđivanjem i plaćanjem PDV-a poreznog obveznika.

4. Porezni obveznici iz trećih zemalja i obveznici iz drugih država članica EU koji se ne žele registrirati putem elektroničke pošte uz P-PDV obrazac i punomoć (ukoliko imenuju poreznog zastupnika) moraju podnijeti i:

a) Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja (popunjava se i dostavlja na hrvatskom jeziku, ali je radi lakšeg popunjavanja dostupan na engleskom i njemačkom jeziku). Ukoliko će Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a podnositi opunomoćenik tada mora dostaviti i punomoć koja mora biti izdana u svrhu određivanja i dodjeljivanja OIB-a. Punomoć mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik te mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika samo iznimno ako postoji sumnja u njezinu vjerodostojnost. Ukoliko je punomoć izdana na javnog bilježnika, odvjetnika, javnopravno tijelo ili banku nije potrebna ovjera punomoći. Ovjera je potrebna u slučaju da je punomoć izdana na fizičku osobu.

b) Akt o osnivanju za pravnu osobu (rješenje ili izvadak iz nadležnog registra koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača). Nije nužno podnositi cijeli akt već samo onaj njegov dio iz kojeg su vidljivi osnovni podaci o poduzeću, u svrhu identifikacije.

c) Putovnicu (original na uvid, a kopija se prilaže) ili identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu za fizičku osobu (npr. obrtnik).

Ako strani porezni obveznik koji obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika u RH imenuje poreznog zastupnika, u tom slučaju porezni zastupnik u njegovo ime podnosi potrebne zahtjeve i ostalu dokumentaciju u svrhu registriranja za potrebe PDV-a.

B. NADZOR STRANIH PRIJEVOZNIKA

U svrhu registriranja Porezna uprava će poreznom obvezniku izdati:

 - OIB (Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju) i

 - PDV ID broj (Rješenje o dodjeli PDV identifikacijskog broja)

Navedeni dokumenti, odnosno njihove kopije moraju se nalaziti u prijevoznom sredstvu prilikom prijevoza putnika na području RH te se u svakom trenutku mora omogućiti nadležnim osobama uvid u iste. Ukoliko jedan porezni obveznik primjerice ima više autobusa koji prometuju na području RH tada u svakom autobusu mora biti primjerak Potvrde o OIB-u i Rješenja o dodjeli PDV ID broja.

Nadzor nad ispunjenjem poreznih obveza u ovom dijelu na području RH obavljaju ustrojstvene jedinice Ministarstva financija Porezna uprava i Carinska uprava.

C. PODNOŠENJE PRIJAVE PDV-a

Porezni obveznici kojima je dodijeljen hrvatski PDV ID broj upisuju se u registar obveznika PDV-a što znači da su obvezni podnositi mjesečne prijave PDV-a (obrazac PDV) u RH, ali samo za ona razdoblja oporezivanja u kojima su obavljali takve usluge.

Primjerice, ukoliko je autobusni prijevoznik obavljao uslugu prijevoza putnika u srpnju i kolovozu tada će podnijeti PDV obrazac samo za srpanj i kolovoz. Mjesečne prijave PDV-a podnose se do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec, tako će za srpanj podnijeti do 20-og kolovoza, a za kolovoz do 20-og rujna.

Porezni obveznik prijave PDV-a može podnositi na sljedeće načine:

a) Poštom na adresu naznačenu u uvodu.

b) Elektroničkom poštom (potpisane i skenirane prijave šalje na navedenu adresu elektroničke pošte). Ovakav način podnošenja omogućen je isključivo za strane prijevoznike iz drugih država članica EU. 

Prijave PDV-a podnose se na hrvatskom jeziku a radi lakšeg popunjavanja dostupne su i na engleskom i njemačkom jeziku.

U Prijavi PDV-a žutom su bojom označena polja koja popunjava strani porezni obveznik koji na području RH obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika, koji nema drugih aktivnosti te koji u tuzemstvu prima dobra i usluge isključivo od tuzemnih poreznih obveznika. U suprotnom se Prijava PDV-a mora popuniti u skladu s Zakonom o PDV-u i Pravilnikom o PDV-u.

c) Sustavom ePorezna. Detaljnije informacije mogu se pronaći ovdje.

Potrebno je napomenuti da je u svrhu podnošenja obrazaca putem sustava ePorezna nužno da porezni obveznik i osoba na čije ime će glasiti digitalni certifikat imaju određen i dodijeljen OIB. Međutim, porezni obveznik može imenovati poreznog zastupnika (npr. knjigovodstveni servis) koji će navedene obrasce podnositi u njegovo ime.

D. NAČIN IZRAČUNA POREZNE OSNOVICE

Porezna osnovica je naknada koju porezni obveznik primi razmjerno broju prijeđenih kilometara u RH. Primjerice ukoliko je porezni obveznik izdao račun za prijevoz od Njemačke do Hrvatske koji se odvija na ukupnoj dionici puta od 1.500 km za ukupnu cijenu od 100,00 HRK, a na dionicu puta u RH se odnosi 200 km tada pripadajuća naknada koja se odnosi na RH iznosi 13,33 HRK (200km/1500km=13,33%, 100HRK*13,33%=13,33HRK). Iz te naknade obveza PDV-a izračunava se primjenom preračunane stope PDV-a od 20% obzirom da je usluga prijevoza putnika oporeziva po stopi od 25%.

E. ODBITAK PRETPOREZA I POVRAT PDV-a

Porezni obveznik ima pravo koristiti odbitak pretporeza za isporuke dobara i obavljene usluge koje mu zaračunaju drugi obveznici PDV-a u RH za potrebe njegovog poslovanja. Kako bi iskoristio pravo na odbitak pretporeza obvezan je isporučitelju dostaviti svoj hrvatski PDV ID broj prilikom svake isporuke koja mu je obavljena. Odbitak pretporeza dozvoljen je primjerice za primljene račune koji se odnose na naplatu cestarine, autoputa, tunelarine ili mostarine, za gorivo, neočekivane popravke vozila, smještaj vozača i sl. 

Ukoliko u pojedinom mjesecu porezni obveznik ostvari pravo na povrat preplaćenog PDV-a tada se za sve informacije može upitom obratiti na e-mail adresu navedenu u uvodu.

F. POPUNJAVANJE PRIJAVE PDV-a

Ukoliko je porezni obveznik primjerice u pojedinom mjesecu izračunao osnovicu od 1.000,00 HRK za obavljeni prijevoz na području RH tada taj iznos upisuje pod točkom II.3. PDV obrasca u stupcu „porezna osnovica“, a iznos PDV-a od 250,00 HRK upisuje u stupac „PDV po stopi 5%, 13% i 25%“. Ako je u istom mjesecu na području RH primjerice nabavio gorivo u vrijednosti od 625,00 HRK (osnovica iznosi 500,00 HRK, a PDV 125,00 HRK) tada iznos osnovice upisuje pod točkom III.3. u stupcu „porezna osnovica“, a iznos PDV-a u stupac „PDV po stopi 5%, 13% i 25%“. Pod točkom IV. i VI. prijave PDV-a upisuje iznos od 125,00 HRK (250,00 - 125,00 = 125,00).

G. PRIJAVA USLUGA MEĐUNARODNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA

Navedena prijava podnosi se na Obrascu MCP (dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku) u kojem se uz osnovne podatke o poreznom obvezniku iskazuju podaci o datumu prijevoza u RH, registarskoj oznaci prijevoznog sredstva i relaciji provoza kroz RH. Obrazac MCP mora se podnijeti unaprijed - prije svakog obavljanja tih usluga (prije svakog pojedinog ulaska u RH) Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb putem aplikacije za elektroničku predaju Obrasca MCP koja je dostupna na internetskoj stranici Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr), na hrvatskom i engleskom jeziku. Na internetskoj stranici Porezne uprave dostupan je i korisnički priručnik za navedenu aplikaciju, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Prekršajne odredbe

Zakonom o PDV-u propisane su prekršajne odredbe prema kojima će se novčanom kaznom za prekršaj kazniti:

a) porezni obveznik u iznosu od 2.000,00 do 500.000,00 kuna, ako ne podnese Prijavu usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika i/ili u njoj iskaže netočne i/ili nepotpune podatke, kao i

b) odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 do 50.000,00 kuna.

Naglašavamo da se u prijevoznom sredstvu prilikom prijevoza putnika na području RH uz Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju i Rješenje o dodjeli PDV identifikacijskog broja mora nalaziti i popunjeni Obrazac MCP koji je podnesen Poreznoj upravi, sve u pisanom obliku.

Obzirom na izmjene Zakona o PDV-u koje su stupile na snagu 1. siječnja 2020. i s tim u vezi izmjene Pravilnika o PDV-u uputa poreznim obveznicima bez sjedišta u RH koji na području RH obavljaju isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika, KLASA: 410-01/19-01/143, URBROJ: 513-07-21-01/19-1 od 15. siječnja 2019. više se ne primjenjuje.

​​[1] Isključivo za prijevoznike iz drugih država članica EU. Ukoliko će porezni obveznik koristiti elektroničku poštu tada će istu u izjavi navesti i koristiti isključivo navedenu adresu za buduću komunikaciju. Komunikacija se može odvijati i putem elektroničke pošte putničke agencije, knjigovodstvenog servisa i sl.

Povratak na mišljenja