Uputa za popunjavanje Zbirne prijave za isporuku dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP)

Datum: 03.01.2020, Petak
Klasa: 410-19/19-02/340
Davatelj: Porezna uprava

1. Obveza popunjavanja i podnošenja Zbirne prijave

Prema članku 88. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a, odnosno koji je registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj popunjava i podnosi Zbirnu prijavu za isporuke dobara i obavljene usluge u druge države članice Europske unije pravnim i fizičkim osobama registriranima za potrebe PDV-a u drugim državama članicama Europske unije te za dobra koja se otpremaju ili prevoze u okviru aranžmana za premještanje dobara u skladu s uvjetima iz članka 7.a Zakona o PDV-u. Obračunsko razdoblje za podnošenje Zbirne prijave je mjesec, a Zbirna prijava podnosi se u elektroničkom obliku najkasnije do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja.

Zbirna prijava ne podnosi se u slučaju da pravna ili fizička osoba registrirana za potrebe PDV-a u obračunskom razdoblju nije isporučivala dobara ili usluge u druge države članice Europske unije, nije otpremala ili prevozila dobra u okviru aranžmana za premještanje dobara niti je došlo do izmjene dostavljenih podataka o dobrima koja se otpremaju ili prevoze u okviru aranžmana za premještanje.

2. Isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije koje se upisuju u Zbirnu prijavu

2.1. Isporuke dobara

Isporukom dobara u druge države članice Europske unije smatra se prema članku 41. Zakona o PDV-u isporuka koju isporučitelj odnosno pravna ili fizička osoba upisana u registar obveznika PDV-a i registrirana za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obavi primatelju odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za potrebe PDV-a u drugoj državi članici Europske unije. Takva isporuka ne podliježe oporezivanju PDV-om u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da isporučitelj ili primatelj odnosno stjecatelj dobara ili neka druga osoba za račun jedne od tih osoba preveze ili otpremi dobra iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije. Isporučitelj mora dokazati da su dobra prevezena iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije odnosno da su ispunjeni uvjeti temeljem kojih obavljena isporuka stjecatelju u drugoj državi članici Europske unije ne podliježe oporezivanju PDV-om u Republici Hrvatskoj.

2.2. Isporuke dobara u okviru trostranog posla

Isporukom dobara u okviru trostranog posla smatra se prema članku 10. Zakona o PDV-u transakcija koju tri porezna obveznika iz tri različite države članice Europske unije zaključe za ista dobra. Isporučitelj dobara registriran za potrebe PDV-a u državi članici A izdaje račun za isporuku dobara u drugu državu članicu Europske unije stjecatelju dobara registriranom za potrebe PDV-a u državi članici B za dobra koja se dalje prevoze ili otpremaju primatelju dobara registriranom za potrebe PDV-a u državi članici C. Isporukom dobara u okviru trostranog posla smatra se samo ona isporuka koju obavi drugi porezni obveznik u okviru trostranog posla - stjecatelj registriran u državi članici B trećem poreznom obvezniku registriranom u državi članici C. Stoga ako je drugi porezni obveznik u trostranom poslu registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj tada on isporuku obavljenu u okviru trostranog posla upisuje u polje (13) Zbirne prijave.

2.3. Obavljanje usluga

Obavljenim uslugama u druge države članice Europske unije smatraju se usluge koje pravna ili fizička osoba registrirana za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obavlja primatelju usluge odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za potrebe PDV-a u drugoj državi članici Europske unije, a za koje je primatelj obvezan platiti PDV u državi članici sjedišta prema članku 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ.

Člankom 88. stavkom 1. točkom c) Zakona o PDV-u propisano je da se u Zbirnu prijavu ne upisuju usluge koje su oslobođene od PDV-a u državi članici gdje je transakcija oporeziva. U Zbirnu prijavu ne upisuju se niti isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV u državi članici sjedišta prema člancima 194. i 195. Direktive Vijeća 2006/112/EZ.

2.4. Aranžman za premještanje dobara

Prema članku 7.a Zakona o PDV-u prijenos dobara koji obavlja porezni obveznik, a koja čine dio njegove poslovne imovine, u drugu državu članicu na temelju aranžmana za premještanje dobara, ne smatra se isporukom dobara uz naknadu.

Aranžman za premještanje dobara postoji ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) porezni obveznik ili treća osoba za njegov račun, otprema ili prevozi dobra u drugu državu članicu s namjerom da ta dobra u toj državi članici naknadno i nakon dolaska isporuči drugom poreznom obvezniku koji ima pravo preuzeti vlasništvo nad tim dobrima u skladu s postojećim dogovorom između oba porezna obveznika,

b) porezni obveznik koji otprema ili prevozi dobra nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište niti stalnu poslovnu jedinicu u državi članici u koju se dobra otpremaju ili prevoze,

c) porezni obveznik kojem je namijenjena isporuka dobara registriran je za potrebe PDV-a u državi članici u koju se dobra otpremaju ili prevoze te su njegov identitet i PDV identifikacijski broj koji mu je ta država članica dodijelila poznati poreznom obvezniku iz točke b) u trenutku kada otprema ili prijevoz započinju i

d) porezni obveznik koji otprema ili prevozi dobra upisuje prijenos dobara u evidenciju iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u te u Zbirnoj prijavi iz članka 88. Zakona o PDV-u navodi PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji stječe dobra, a koji mu je dodijelila država članica u koju se dobra otpremaju ili prevoze.

​Prema članku 83. stavku 3. Zakona o PDV-u porezni obveznik koji prenosi dobra u okviru aranžmana za premještanje dobara mora voditi evidenciju koja Poreznoj upravi omogućava provjeru pravilne primjene tog aranžmana. Sukladno članku 54.a. stavku 1. Provedbene uredbe Vijeća (EU) 2018/1912 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u pogledu određenih izuzeća za transakcije unutar Zajednice (u daljem tekstu: Uredba), čija je primjena obvezujuća za države članice EU, navedena evidencija sadržava sljedeće podatke:

 1. državu članicu iz koje se dobra otpremaju ili prevoze te datum otpreme ili prijevoza dobara,
 2. PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kojem su dobra namijenjena, koji izdaje država članica u koju se dobra otpremaju ili prevoze,
 3. državu članicu u koju se dobra otpremaju ili prevoze, PDV identifikacijski broj posjednika skladišta, adresu skladišta u koje se dobra po dolasku skladište te datum dolaska dobara u skladište,
 4. vrijednost, opis i količinu dobara koja su dostavljena u skladište,
 5. PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji zamjenjuje osobu iz točke (b) pod uvjetima iz članka 7.a stavka 6. Zakona o PDV-u,
 6. oporezivi iznos, opis i količinu isporučenih dobara i datum isporuke dobara iz članka 7.a stavka 3. točke a) Zakona o PDV-u te PDV identifikacijski broj stjecatelja,
 7. oporezivi iznos, opis i količinu dobara te datum ispunjenja bilo kojeg od uvjeta i razloga u vezi s time u skladu s člankom 17.a stavkom 7. Zakona o PDV-u,
 8. vrijednost, opis i količinu vraćenih dobara te datum vraćanja dobara iz članka 17.a stavka 5. Zakona o PDV-u.

   Nadalje, prema članku 83. stavku 3. Zakona o PDV-u porezni obveznik kojemu se isporučuju dobra u okviru aranžmana za premještanje dobara mora voditi evidenciju tih dobara. Sukladno članku 54.a. stavku 2. Uredbe, navedena evidencija sadržava sljedeće podatke:
 1. PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji prenosi dobra u okviru aranžmanâ za premještanje dobara,
 2. opis i količinu dobara koja su mu namijenjena,
 3. datum dolaska dobara koja su mu namijenjena u skladište,
 4. oporezivi iznos, opis i količinu dobara koja su mu isporučena te datum na koji su dobra iz članka 17.a stavka 3. točke b) Zakona o PDV-u stečena unutar Zajednice,
 5. opis i količinu dobara te datum na koji su dobra premještena iz skladišta na zahtjev poreznog obveznika iz točke a),
 6. opis i količinu uništenih ili nestalih dobara te datum uništenja, gubitka ili krađe dobara koja su prethodno dostavljena u skladište ili datum na koji je utvrđeno da su dobra uništena ili da nedostaju.

   
   Ako su dobra otpremljena ili prevezena u okviru aranžmanâ za premještanje dobara posjedniku skladišta koji nije porezni obveznik kojem je namijenjena isporuka dobara, u evidenciji tog poreznog obveznika ne trebaju se nalaziti podaci iz točaka c), e) i f).

   2.4.1. Opći primjer primjene aranžmana za premještanje dobara

   Ako su ispunjeni uvjeti za primjenu aranžmana za premještanje dobara te ako se prijenos obavlja u roku od 12 mjeseci nakon dolaska dobara u državu članicu u koju su otpremljena ili prevezena, u trenutku prijenosa prava raspolaganja dobrima u svojstvu vlasnika na poreznog obveznika kojem je namijenjena isporuka dobara, smatra se da je isporuku dobara u skladu s člankom 41. stavkom 1. točkom a) Zakona o PDV-u obavio porezni obveznik koji je sam otpremio ili prevezao dobra u državi članici iz koje su dobra otpremljena ili prevezena ili je to za njegov račun obavila treća osoba, te da je stjecanje dobara unutar Europske unije obavio porezni obveznik kojem se ta dobra isporučuju u državi članici u koju su dobra otpremljena ili prevezena.

Primjer 1

Porezni obveznik A, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj prevozi dobra u siječnju u skladu s aranžmanom za premještanje dobara u državu članicu 2. Dobra su namijenjena poreznom obvezniku B koji je registriran za potrebe PDV-a u državi članici 2. U rujnu iste godine, B preuzima vlasništvo nad dobrima.

Evidentiranje promjena:

a)    U siječnju, porezni obveznik A mora u svoju evidenciju iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u unijeti prijevoz dobara. U Zbirnoj prijavi, A mora navesti poreznog obveznika B kao osobu kojoj su dobra poslana u aranžmanu za premještanje dobara. Posjednik skladišta (B ili treća strana) mora u svoju evidenciju unijeti dolazak dobara u skladište.

b)    Smatra se da je u rujnu porezni obveznik A obavio oslobođenu isporuku dobara unutar Europske unije te mora istu iskazati u prijavi PDV-a te u Zbirnoj prijavi navodeći poreznog obveznika B kao osobu koja stječe dobra te vrijednost dobara.

c)     Smatra se da je u rujnu porezni obveznik B obavio stjecanje dobara unutar Europske unije u državi članici 2 te mora obračunati PDV na stjecanje i isti iskazati u svojoj prijavi PDV-a.

d)    Porezni obveznik A mora u svoju evidenciju iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u upisati potrebne podatke kako bi bila ažurna. Porezni obveznik B mora u svoju evidenciju upisati dobra koja je stekao u vrijeme preuzimanja vlasništva nad dobrima.

2.4.2. Zamjena poreznog obveznika kojem je namijenjena isporuka dobara

 Ako se u roku od 12 mjeseci nakon dolaska dobara u državu članicu u koju su otpremljena ili prevezena porezni obveznik kojem je namijenjena isporuka dobara zamijeni drugim poreznim obveznikom, ne smatra se da je obavljeno premještanje dobara u smislu članka 7. stavka 5. Zakona o PDV-u u trenutku zamjene ako su ispunjeni svi drugi uvjeti za primjenu aranžmana za premještanje dobara i porezni obveznik koji otprema ili prevozi dobra upisao je zamjenu u evidenciju iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u.

Primjer 2

Porezni obveznik A, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj prevozi dobra u siječnju u skladu s aranžmanom za premještanje dobara u državu članicu 2. Dobra su namijenjena poreznom obvezniku B koji je registriran za potrebe PDV-a u državi članici 2.

U rujnu iste godine, ugovor o premještanju između poreznih obveznika A i B je promijenjen (ili čak raskinut). Međutim, dobra koja nisu prodana poreznom obvezniku B (ili njihov dio) ostaju u državi članici 2. U isto vrijeme, porezni obveznik A dogovara aranžman za premještanje dobara s poreznim obveznikom C, koji je registriran za potrebe PDV-a u državi članici 2, čime obuhvaća preostala dobra (ili njihov dio) koja su u skladištu u državi članici 2.

Evidentiranje promjena:

Ponavljaju se točke a), b), c) i d) iz Primjera 1.

e)    U rujnu, kad je ugovor o premještanju dobara izmijenjen/raskinut, nije bilo isporuke niti stjecanja unutar Europske unije između A i B u dijelu dobara za koja B ne preuzima vlasništvo. Porezni obveznik A bilježi zamjenu poreznog obveznika B poreznim obveznikom C u svojoj evidenciji iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u i navodi PDV identifikacijski broj poreznih obveznika B i C u svojoj Zbirnoj prijavi, jer je došlo do izmjene dostavljenih podataka.

f)      Ovisno o tome jesu li dobra, u vrijeme zamjene, premještena iz jednog skladišta u drugo ili ne, potrebno je ažurirati odgovarajuće evidencije.

Napominje se da se zamjena treba odvijati prije nego što se dobra isporuče poreznom obvezniku C te da je u vrijeme kada aranžman za premještanje dobara s poreznim obveznikom B prestane postojati, porezni obveznik A već trebao identificirati planiranog stjecatelja koji zamjenjuje poreznog obveznika B. Razdoblje od 12 mjeseci ne započinje ponovno u vrijeme zamjene.

2.4.3. Povrat dobara

Ne smatra se da je obavljeno premještanje dobara u smislu članka 7. stavka 5. Zakona o PDV-u ako pravo na raspolaganje dobrima nije preneseno, a ta su dobra vraćena u državu članicu iz koje su prevezena ili otpremljena, u roku od 12 mjeseci nakon dolaska dobara u državu članicu u koju su otpremljena ili prevezena i porezni obveznik koji je otpremio ili prevezao dobra upisuje povrat dobara u evidenciju iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u.

Primjer 3

Porezni obveznik A, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj prevozi dobra u siječnju u skladu s aranžmanom za premještanje dobara u državu članicu 2. Dobra su namijenjena poreznom obvezniku B koji je registriran za potrebe PDV-a u državi članici 2.

U rujnu iste godine, dogovoreno je da će porezni obveznik A uzeti natrag preostala dobra koja nisu prodana ili koja poduzeće B nije iskoristilo i prevesti ih iz države članice 2 natrag u Republiku Hrvatsku.

Evidentiranje promjena:

Ponavljaju se točke a), b), c) i d) iz Primjera 1.

e)    U odnosu na vraćena dobra, smatra se da nije bilo isporuke niti stjecanja unutar Europske unije između A i B, niti da je porezni obveznik A obavio premještanje dobara u državu članicu 1 i 2 ako evidentira povrat dobara u svoju evidenciju iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u i navede PDV identifikacijski broj poreznog obveznika B u svojoj Zbirnoj prijavi te u polju 23 Zbirne prijave iskaže da je došlo do povrata dobara.

f)      Posjednik skladišta (porezni obveznik B ili treća strana) morat će prilagoditi svoju evidenciju.

2.4.4. Neispunjenje uvjeta za primjenu aranžmana za premještanje dobara

Kada uvjeti za primjenu aranžmana za premještanje dobara više nisu ispunjeni smatra se da je obavljeno premještanje dobara u smislu članka 7. stavka 5. Zakona o PDV-u u trenutku u kojem ti uvjeti ili jedan od uvjeta više nije ispunjen.

2.4.4.1. Isporuka drugoj osobi

Ako se dobra isporučuju osobi koja nije porezni obveznik kojem je namijenjena isporuka dobara, uvjeti za primjenu aranžmana za premještanje dobara više nisu ispunjeni neposredno prije te isporuke.

Primjer 4

Porezni obveznik A, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj prevozi dobra u siječnju u skladu s aranžmanom za premještanje dobara u državu članicu 2. Dobra su namijenjena poreznom obvezniku B koji je registriran za potrebe PDV-a u državi članici 2.

U rujnu, porezni obveznik A umjesto toga dobra isporučuje poreznom obvezniku C te raskida ugovor o premještanju dobara s poreznim obveznikom B. Dobra se izravno premještaju poreznom obvezniku C koji nije naznačen kao planirani stjecatelj u vrijeme kada su dobra izvorno premještena iz Republike Hrvatske i koji nije zamijenio prvotnog planiranog stjecatelja.

Evidentiranje promjena:

Ponavljaju se točke a), b), c) i d) iz Primjera 1.

e)    U rujnu, kad je ugovor o premještanju dobara izmijenjen/raskinut, nije bilo isporuke niti stjecanja unutar Europske unije između A i B u dijelu dobara nad kojom B ne preuzima vlasništvo. Ako je potrebno, porezni obveznik B ili posjednik skladišta mora prilagoditi evidenciju.

f)      U rujnu, kada su dobra isporučena poreznom obvezniku C, uvjeti za primjenu aranžmana za premještanje dobara u odnosu na ta dobra prestaju biti ispunjeni. S obzirom na to da su porezni obveznici A i C dogovorili prodaju dobara, a ne ugovor o premještanju dobara, pravila koje se odnose na zamjenu iz točke 2.4.2. ne primjenjuju se. Smatra se da se prijevoz dobara odvija iz Republike Hrvatske u državu članicu 2 za dobra koja se isporučuju poreznom obvezniku C u vrijeme raskida ugovora o premještanju dobara između A i B, a najkasnije odmah prije isporuke poreznom obvezniku C.

g)    U odnosu na dobra koja su prodana poreznom obvezniku C, smatra se da je porezni obveznik A obavio oslobođenu isporuku dobara unutar Europske unije u Republici Hrvatskoj i stjecanje dobara u državi članici 2. Oporezivi događaj je bio u rujnu, a obveza obračuna PDV-a nastupa najkasnije 15. listopada. Radi prijave stjecanja dobara u državi članici 2, porezni obveznik A mora se registrirati za potrebe PDV-a u državi članici 2.

h)    Porezni obveznik A mora prijaviti isporuku unutar Europske unije u prijavi PDV-a u Republici Hrvatskoj te u Zbirnu prijavu uvrstiti transakciju navodeći sebe pod svojim PDV identifikacijskim brojem u državi članici 2 i vrijednost dobara, mora obračunati PDV koji treba platiti na svoje stjecanje u prijavi PDV-a u državi članici 2 te mora u svoju evidenciju iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u upisati potrebne podatke kako bi bila ažurna.

2.4.4.2. Istek roka od 12 mjeseci

Ako u roku od 12 mjeseci nakon dolaska dobara u državu članicu u koju su otpremljena ili prevezena dobra nisu isporučena poreznom obvezniku kojem su namijenjena, a nije nastupila niti jedna okolnost iz točaka 2.4.4.1., 2.4.4.3. i 2.4.4.4. smatra se da je obavljeno premještanje dobara u smislu članka 7. stavka 5. Zakona o PDV-u na dan koji slijedi nakon isteka razdoblja od 12 mjeseci.

Primjer 5

Porezni obveznik A, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj prevozi dobra 5. siječnja godine N u skladu s aranžmanom za premještanje dobara u državu članicu 2. Dobra stižu u državu članicu 2 istog dana. Dobra su namijenjena poreznom obvezniku B koji je registriran za potrebe PDV-a u državi članici 2.

Godinu dana kasnije, dobra ili dio dobara još uvijek nisu isporučena poreznom obvezniku B, ali su i dalje na području države članice 2.

Evidentiranje promjena:

Ponavljaju se točke a), b), c) i d) iz Primjera 1.

e)    Porezni obveznik B nije preuzeo vlasništvo nad dobrima ili dijelom dobara do kraja dana 6. siječnja godine N+1. Za preostala dobra nije se odvila isporuka niti stjecanje dobara unutar Europske unije.

f)      Od 7. siječnja godine N+1 uvjeti za primjenu aranžmana za premještanje dobara više nisu ispunjeni, te se smatra da je porezni obveznik A obavio oslobođenu isporuku dobara unutar Europske unije u Republici Hrvatskoj i stjecanje dobara u državi članici 2. Oporezivi događaj nastupa 7. siječnja godine N+1, a obveza obračuna PDV-a najkasnije 15. veljače godine N+1. Radi prijave stjecanja dobara u državi članici 2, porezni obveznik A mora se registrirati za potrebe PDV-a u državi članici 2.

g)    Porezni obveznik A mora prijaviti isporuku unutar Europske unije u prijavi PDV-a u Republici Hrvatskoj te u Zbirnu prijavu uvrstiti transakciju navodeći sebe pod svojim PDV identifikacijskim brojem u državi članici 2 i vrijednost dobara, mora obračunati PDV koji treba platiti na svoje stjecanje u prijavi PDV-a u državi članici 2 te mora u svoju evidenciju iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u, kao i porezni obveznik B upisati potrebne podatke kako bi bila ažurna.

2.4.4.3. Otprema dobara u drugu državu članicu ili izvan Europske unije

Ako se dobra otpremaju ili prevoze u državu koja nije država članica iz koje su izvorno premještena, smatra se da uvjeti za primjenu aranžmana za premještanje dobara više nisu ispunjeni neposredno prije početka takve otpreme ili prijevoza.

Primjer 6

Porezni obveznik A, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj prevozi dobra u siječnju u skladu s aranžmanom za premještanje dobara u državu članicu 2. Dobra su namijenjena poreznom obvezniku B koji je registriran za potrebe PDV-a u državi članici 2.

U rujnu, porezni obveznik A preuzima natrag dobra (dio dobara) koja nije isporučio poreznom obvezniku B iz skladišta, ali ih ne prevozi natrag u Republiku Hrvatsku, već u državu članicu 3 u kojoj se dobra skladište u ime poreznog obveznika A ili ih izvozi radi obavljanja drugih aktivnosti izvan Europske unije.

Evidentiranje promjena:

Ponavljaju se točke a), b), c) i d) iz Primjera 1.

e)    U rujnu, kada se preostala dobra prevoze u državu članicu 3 ili izvan Europske unije, više nisu ispunjeni uvjeti za primjenu aranžmana za premještanje dobara, u odnosu na prijevoz iz Republike Hrvatske u državu članicu 2, stoga se smatra da se odvio prijevoz u državu članicu 3, odnosno izvan Europske unije.

f)      Smatra se da je porezni obveznik A obavio oslobođenu isporuku dobara unutar Europske unije u Republici Hrvatskoj i stjecanje dobara u državi članici 2. Oporezivi događaj je bio u rujnu, a obveza obračuna PDV-a nastupa najkasnije 15. listopada. Radi prijave stjecanja dobara u državi članici 2, porezni obveznik A mora se registrirati za potrebe PDV-a u državi članici 2.

g)    Porezni obveznik A mora prijaviti isporuku unutar Europske unije u prijavi PDV-a u Republici Hrvatskoj te u Zbirnu prijavu uvrstiti transakciju navodeći sebe pod svojim PDV identifikacijskim brojem u državi članici 2 i vrijednost dobara, mora obračunati PDV koji treba platiti na svoje stjecanje u prijavi PDV-a u državi članici 2 te mora u svoju evidenciju iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u, kao i porezni obveznik B upisati potrebne podatke kako bi bila ažurna.

2.4.4.4. Uništenje, gubitak ili krađa dobara

U slučaju uništenja, gubitka ili krađe dobara smatra se da uvjeti za primjenu aranžmana za premještanje dobara više nisu ispunjeni na dan kada su dobra nestala ili su uništena ili, ako je nemoguće utvrditi taj dan, na dan kada je utvrđeno da su dobra uništena ili da nedostaju.

Primjer 7

Porezni obveznik A, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj prevozi dobra u siječnju u skladu s aranžmanom za premještanje dobara u državu članicu 2. Dobra su namijenjena poreznom obvezniku B koji je registriran za potrebe PDV-a u državi članici 2.

U rujnu, prije nego što porezni obveznik B preuzme vlasništvo nad primljenim dobrima, preostali dio dobara uništava se paljenjem.

Evidentiranje promjena:

Ponavljaju se točke a), b), c) i d) iz Primjera 1.

e)    U rujnu, kada su preostala dobra uništena, uvjeti za primjenu aranžmana za premještanje dobara u odnosu na ta dobra prestaju biti ispunjeni. Stoga se smatra se da se prijevoz dobara odvio na dan kada su dobra uništena ili, ako je nemoguće utvrditi taj dan, na dan kada je utvrđeno da su dobra uništena.

f)      Smatra se da je porezni obveznik A obavio oslobođenu isporuku dobara unutar Europske unije u Republici Hrvatskoj i stjecanje dobara u državi članici 2. Oporezivi događaj je bio u rujnu, a obveza obračuna PDV-a nastupa najkasnije 15. listopada. Radi prijave stjecanja dobara u državi članici 2, porezni obveznik A mora se registrirati za potrebe PDV-a u državi članici 2.

g)    Porezni obveznik A mora prijaviti isporuku unutar Europske unije u prijavi PDV-a u Republici Hrvatskoj te u Zbirnu prijavu uvrstiti transakciju navodeći sebe pod svojim PDV identifikacijskim brojem u državi članici 2 i vrijednost dobara, mora obračunati PDV koji treba platiti na svoje stjecanje u prijavi PDV-a u državi članici 2 te mora u svoju evidenciju iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u, kao i porezni obveznik B upisati potrebne podatke kako bi bila ažurna.

2.5. Popunjavanje Zbirne prijave (Obrasca ZP) i usporedba podataka

U polja Zbirne prijave upisuje se:

(1)   naziv nadležnog područnog ureda Porezne uprave

(2)   naziv nadležne ispostave Porezne uprave

(3)   PDV identifikacijski broj pravne ili fizičke osobe registrirane za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj (PDV identifikacijski broj sastoji se od kôda HR plus 11 znamenaka - OIB)

(4)   naziv, odnosno ime i prezime poreznog obveznika

(5)   adresa poreznog obveznika (mjesto, ulica i broj)

(6)   PDV identifikacijski broj poreznog zastupnika koji zastupa poreznog obveznika

(7)   mjesec i godina za koje se podnosi Zbirna prijava

(8)   redni broj isporuke

(9)   kôd države članice Europske unije u kojoj je primatelj dobara i usluga pravna ili fizička osoba registrirana za potrebe PDV-a, odnosno u okviru carinskih postupaka 42 i 63 te trostranog posla kôd države članice Europske unije u kojoj je primatelj ili stjecatelj dobara registriran za potrebe PDV-a

(10)PDV identifikacijski broj primatelja dobara i usluga, pravne ili fizičke osobe registrirane za potrebe PDV-a, bez kôda države članice, odnosno u okviru carinskih postupaka 42 i 63 te trostranog posla PDV identifikacijski broj primatelja/stjecatelja dobara pravne ili fizičke osobe registrirane za potrebe PDV-a, bez kôda države članice

(11)vrijednost isporuke dobara u druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom primatelju/stjecatelju dobara. Ovdje se upisuje i vrijednost isporuke dobara u okviru trostranog posla u druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom primatelju/stjecatelju dobara (popunjava prvi porezni obveznik u okviru trostranog posla). Ovdje se upisuje vrijednost isporuke dobara u druge države članice koje ne podliježe oporezivanju PDV-om u Republici Hrvatskoj ako je obavljena primatelju/stjecatelju dobara registriranom za potrebe PDV-a u drugoj državi članici kao i vrijednost oslobođene isporuke u okviru trostranog posla temeljem isprave koju isporučitelj dobara prvi porezni obveznik u trostranom poslu izdaje poreznom obvezniku stjecatelju dobara u okviru trostranog posla

(12)vrijednost isporuke dobara u druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom primatelju/stjecatelju dobara u okviru carinskih postupaka 42 i 63. Tu se upisuje vrijednost oslobođene isporuke dobara u druge države članice, koja su iz trećeg područja ili treće zemlje uvezena u Republiku Hrvatsku uz primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a

(13)vrijednost isporuke dobara u okviru trostranog posla u kunama i lipama po pojedinom primatelju/stjecatelju dobara u okviru trostranog posla (popunjava drugi porezni obveznik u okviru trostranog posla) za obračunsko razdoblje, odnosno tu se upisuje vrijednost oslobođene isporuke u okviru trostranog posla koju je stjecatelj (drugi porezni obveznik u trostranom poslu) koji je registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj isporučio primatelju dobara u okviru trostranog posla

(14)vrijednost usluga obavljenih u druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom primatelju usluga

(15)upisuje se ukupan zbroj vrijednosti svih isporuka dobara iskazanih u polju (11)

(16)upisuje se ukupan zbroj vrijednosti svih isporuka dobara u okviru carinskih postupaka 42 i 63 iskazanih u polju (12)

(17)upisuje se ukupan zbroj vrijednosti svih isporuka u okviru trostranog posla iskazanih u polju (13)

(18)upisuje se ukupan zbroj vrijednosti svih obavljenih usluga iskazanih u polju (14)

(19)redni broj prijenosa dobara u okviru aranžmana za premještanje dobara,

(20)kôd države članice Europske unije u kojoj je potencijalni primatelj dobara u okviru aranžmana za premještanje dobara,

(21)PDV identifikacijski broj potencijalnog primatelja dobra u okviru aranžmana za premještanje dobara bez kôda države članice,

(22)PDV identifikacijski broj potencijalnog primatelja koji je zamijenjen u okviru aranžmana za premještanje dobara bez kôda države članice,

(23)povrat dobara u okviru aranžmana za premještanje dobara,

(24)ime i prezime osobe koja je sastavila obračun i jamči za istinitost prijavljenih podataka

(25)potpis

(26)broj telefona, telefaxa i e-mail putem kojeg se može kontaktirati sa (ili u vezi s) poreznim obveznikom.

Podaci iskazani u Zbirnoj prijavi, osim podataka iskazanih u poljima koja se odnose na aranžman za premještanje dobara uspoređuju se sa podacima iskazanima u prijavi PDV-a (Obrascu PDV).

Stoga vrijednost isporuka iskazanih u rednom broju I.3. Obrasca PDV ne može biti manja od zbroja vrijednosti isporuka iskazanih u Zbirnoj prijavi u polju (15), (16) i (17), a zbroj vrijednosti obavljenih usluga iz rednog broja (18) mora biti jednak vrijednosti obavljenih usluga iskazanih u rednom broju I.4 Obrasca PDV.

3. Ispravci podataka za protekla razdoblja

U slučaju ispravka podataka iz već podnijetih Zbirnih prijava, podnosi se nova Zbirna prijava.

4. Prekršajne odredbe

Ako Zbirnu prijavu ne podnese ili ju ne podnese u propisanom roku ili ne iskaže sve propisane podatke porezni obveznik bit će kažnjen novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 2.000,00 do 500.000,00 kuna što je propisano člankom 131. stavkom 1. točkom 15. Zakona o PDV-u. Odgovorna osoba u pravnoj osobi bit će u skladu s člankom 131. stavkom 2. Zakona o PDV-u kažnjena novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna.

Obzirom na izmjene Zakona o PDV-u koje su stupile na snagu 1. siječnja 2020. uputa za popunjavanje Zbirne prijave, KLASA: 410-19/13-01/208, URBROJ: 513-07-21-01/13-4 od 17. lipnja 2013. više se ne primjenjuje.

Povratak na mišljenja