Uputa za sastavljanje konačnog obračuna PDV-a za 2013.

Datum: 10.02.2014, Ponedjeljak
Autor: LJ.M.

      U časopisu RRiF br. 2/14. dali smo naputke u vezi sastavljanja konačnog obračuna PDV-a kako za poduzetnike tako i za neprofitne i proračunske korisnike (str. 213. i 233.). Posebnost sastavljanja konačnog obračuna PDV-a za 2013. je u tome što će u PDV-K obrascu biti evidentirani prometi na koji su se u tijeku godine primjenjivala dva sustava oporezivanja prometa dobara i usluga, odnosno dva različita sustava oporezivanja PDV-om. Uputom koja se može vidjeti ovdje , daju se novosti u odnosu na dosadašnja pravila sastavljanja konačnog obračuna PDV-a. Tako je određeno da se u konačni obračun evidentiraju prometi iz 2013., odnosno računi koji se odnose na to razdoblje i koji su ušli zaključno u 12. obračunsko razdoblje. Iznimno, u PDV-K obrazac ne treba evidentirati račune za isporuke iz 2013. koje je porezni obveznik primio nakon predaje PDV obrasca za prosinac (20. siječnja 2014.). Takvi računi idu u tekući mjesec 2014. i ne trebaju "čekati" obrazac PDV-K za 2013. To znači da više nemamo "13. obračunskog razdoblja"!
    

Opširnije o novim pravilima pri sastavljanju obrasca PDV-K za 2013. i ostalim novostima može se čuti  na jednodnevnom seminaru koji će se održati 14. veljače 2014. (II. skupina). Opširnije o tome može se vidjeti ovdje.

Povratak na vijesti