Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

Datum: 27.01.2023, Petak
NN br. 10/2023

U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju (Nar. nov., br. 156/22. i 1/23.), u čl. 3. mijenjaju se visine trošarine u eurima na sljedeće predmete oporezivanja tako da glase:

» – Bezolovni motorni benzin 406,00 EUR/1000 l

– Dizelsko gorivo 353,00 EUR/1000 l

– Loživo ulje 21,00 EUR/1000 l.«.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje do 28. veljače 2023. godine.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. veljače 2023. godine.

Povratak na nove propise