Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

Datum: 24.02.2023, Petak
NN br. 22/2023

U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju (Nar. nov., br. 156/22., 1/23. i 10/23.), u članku 3. mijenjaju se visine trošarine u eurima na sljedeće predmete oporezivanja tako da glase:

» – Bezolovni motorni benzin 406,00 EUR/1000 l.

– Dizelsko gorivo 353,00 EUR/1000 l.

– Loživo ulje 21,00 EUR/1000 l.«.

Ova Uredba primjenjuje se od 1. do 31. ožujka 2023. godine.

Povratak na nove propise