Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu

Datum: 31.12.2021, Petak
NN br. 147/2021

Uredbom se utvrđuju način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise