Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

Datum: 12.04.2024, Petak
NN br. 44/2024

Uredbom se propisuje visina minimalne godišnje naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina i omjer raspodjele prihoda od naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (Nar. nov., br. 31/14. – 57/20.).

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2025., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise