Usluge konzultacija koje obavljaju fizičke osobe (nastavnici i predavači)

Datum: 21.01.2019, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/19-02/3
Davatelj: Porezna uprava

      Porezni obveznik iz dostavnog popisa zatražio je mišljenje o poreznom tretmanu vezano uz djelatnost ustanova za obrazovanje odraslih. Naime, prema navodima iz upita, ustanove za obrazovanje odraslih, osnovane temeljem Zakona o ustanovama, angažiraju fizičke osobe (nastavnike i predavače) za izvršenje usluge organiziranih konzultacija. Ta usluga, kako je navedeno, obavlja se prema unaprijed dogovorenoj satnici i rasporedu te je vezana uz gradivo i nastavu srednjoškolskog obrazovanja prema službeno odobrenim nastavnim planovima i programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Uključivo, održavaju se pripreme za ispite tijekom školske godine ili nacionalne ispite kao što je državna matura. Nadalje, navodi se da nastavni plan i program srednjoškolskog obrazovanja kandidati ne pohađaju u predmetnoj ustanovi za obrazovanje odraslih već u raznim srednjoškolskim obrazovnim centrima.
 Vezano uz navedeno, postavljeno je pitanje je li na predmetnu uslugu organiziranih konzultacija potrebno obračunavati PDV ili je ista oslobođena PDV-a temeljem odredbi članka 39. stavka 1. točki i) i j) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13 do 106/18, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i članka 58. stavaka 1. i 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13 do 1/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u).
 
      U vezi navedenog, u nastavku odgovaramo.
 
      Predmet oporezivanja PDV-om, prema odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o PDV-u, je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar EU te uvoz dobara.
 
      Transakcijama koje su predmet oporezivanja razumijevaju se sve transakcije čije je oporezivanje propisano Zakonom, a mogu biti oporezive ili oslobođene plaćanja poreza, sukladno članku 8. stavku 1. Pravilnika o PDV-u.
 
      Prema odredbama članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u i članka 58. stavka 1. Pravilnika o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođeno je obrazovanje djece i mladeži, predškolsko, školsko ili sveučilišno obrazovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija, uključujući s time usko povezane usluge i dobra, koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja. Navedeno oslobođenje odnosi se na obrazovanje u vezi s nastavnim programima koje donose odnosno odobre nadležna ministarstva što je propisano odredbama članka 58. stavka 5. Pravilnika o PDV-u.
 
      Člankom 44. Uredbe Vijeća (EU) 282/2011 koja se mora izravno primjenjivati u svim državama članicama Europske unije propisano je da usluge strukovnog usavršavanja ili prekvalifikacije pružene pod uvjetima utvrđenim člankom 132. stavkom 1. točkom i) Direktive Vijeća 2006/112/EZ s kojim je u cijelosti usklađen članak 39. stavak 1. točka i) Zakona o PDV-u, obuhvaćaju poduku koja se izravno odnosi na djelatnost ili zanimanje, kao i poduku namijenjenu stjecanju ili proširenju strukovnog znanja. U tom smislu trajanje strukovnog usavršavanja ili prekvalifikacije nevažno je.
 
      Nadalje, prema odredbama članka 39. stavka 1. točke j) Zakona o PDV-u i članka 58. stavka 4. Pravilnika o PDV-u, plaćanja PDV-a oslobođena je nastava što je privatno održavaju nastavnici i koja obuhvaća osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje ako nastavu u tim ustanovama obavljaju fizičke osobe (nastavnici ili predavači) prema unaprijed ugovorenoj satnici i rasporedu, isključivo prema nastavnim planovima i programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Oslobođenje se odnosi i na naknadu za održavanje ispita i konzultacija usko vezanih za izvođenje ugovorenog plana i programa nastave.
 
      Slijedom navedenog, mišljenja smo da se na usluge konzultacija, koju fizičke osobe (nastavnici i predavači) obavljaju za ustanovu za obrazovanje odraslih prema unaprijed dogovorenoj satnici i rasporedu, a vezano uz gradivo i nastavu srednjoškolskog obrazovanja prema službeno odobrenim nastavnim planovima i programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja primjenjuje odredba o oslobođenju od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke j) Zakona o PDV-u.
 
      Napominjemo da se Središnji ured Porezne uprave već očitovao o poreznom tretmanu izvođenja programa cjeloživotnog učenja, mišljenjem, KLASA: 410-19/16-01/77, URBROJ: 513-07-21-01/17-5 od 1. prosinca 2017. godine, koje je dostupno pod sljedećom poveznicom: http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19572

 

Povratak na mišljenja