Usluge obrazovanja s vježbama letenja – oslobođene ako je program verificiran od nadležnog Ministarstva

Datum: 18.03.2010, Četvrtak
Klasa: 410-19/10-01/73
Davatelj: Porezna uprava

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dostavilo je dopisom klasa: 602-04/10-10/00016, ur. br.: 533-07-10-0002 od 26. veljače 2010. podnesak Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u vezi oporezivanja usluga obrazovanja porezom na dodanu vrijednost. U podnesku Fakultet prometnih znanosti navodi da studij Aeronautike koji se provodi na fakultetu ima tri modula: "kontrola leta", "vojni pilot" i ."civilni pilot" te da se nastava na studiju izvodi u skladu s dopusnicom klasa: UP/I-602-04/05-16/194, ur.br.: 533-07-05-2 od 9. lipnja 2005. Nastavni plan i program modula "civilni pilot" koncipiran je na način da pored akademskih standarda zadovolji i međunarodni (europski) standard JAR FCL-1 koji se odnosi na školovanje pilota i akreditiran je i u Agenciji za civilno zrakoplovstvo u Republici Hrvatskoj.

Nadalje, u podnesku je navedeno da integrirani program školovanja studenata aeronautike - modul "civilni pilot" pored teorijske nastave i praktičnih vježbi obuhvaća i dodatnih 150 sati praktičnog letenja na avionima i simulatorima koji studenti obavljaju paralelno sa studiranjem tijekom druge i treće godine te u apsolventskom semestru i ujedno predstavlja zamjenu za stručnu praksu koju su obvezni obaviti svi studenti tijekom druge i treće godine, a najkasnije prije završetka preddiplomskog studija. Vježbe iz praktičnog letenja se održavaju u posebnoj organizacijskoj jedinici Fakulteta prometnih znanosti koja nosi naziv Hrvatsko zrakoplovno nastavno središte.

Obzirom da se praktične vježbe odvijaju u realnim uvjetima navedeni odjel je organiziran u skladu sa statutom Fakulteta prometnih znanosti i Zakonom o zračnom prometu (Nar. nov. br. 69/09) te ostalim podzakonskim aktima. Ako student izabere takav program s praktičnim vježbama obvezan je participirati troškove izvođenja vježbi, a Fakultet prometnih znanosti smatra da na tu vrstu usluge nije potrebno plaćati porez na dodanu vrijednost.

Nadalje, u dopisu je navedeno da pored redovite nastave u okviru spomenutog studijskog programa Fakultet prometnih znanosti provodi i različite programe stručnog obrazovanja i prekvalifikacije odraslih iz područja osposobljavanja zrakoplovnog osoblja koje je odobrila Agencija za civilno zrakoplovstvo. Također je navedeno da Fakultet do sada za te programe nije tražio posebne dopusnice od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u smislu Zakona o obrazovanju odraslih (Nar. nov., br. 17/07.) jer su polaznici nakon završenih programa stjecali pravo polaganja licenci u nadležnom državnom tijelu odnosno Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture ili Agenciji za civilno zrakoplovstvo, a nakon toga su te licence mogli upisivati u radnu knjižicu. Međutim, kako je prema Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09. – dalje: Pravilnik) za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost potrebno imati verifikaciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Fakultet prometnih znanosti planira te programe dostaviti na verifikaciju navedenom ministarstvu.

Prema odredbama članka 11. stavak 1. točka i) Zakona porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09., dalje: Zakon) odnosno članka 71. stavak 1. Pravilnika. plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge predškolskog. osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja, stručnog obrazovanja ili prekvalifikacije odraslih te učeničkog i studentskog standarda, uključujući s njima povezane isporuke dobara i usluga što ih obavljaju ustanove. tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ili druge organizacije u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.

Odredbama članka 71. stavak 2. Pravilnika propisano je da su usluge i isporuke dobara iz stavak 1. istoga članka oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

U skladu s navedenim, u konkretnom slučaju porezno oslobođenje iz članka stavak 1. točka i) Zakona odnosno članka 71. stavak 1. Pravilnika može se primijeniti na usluge obrazovanja studenata u okviru programa s praktičnim vježbama letenja na avionima i simulatorima koji je sastavni dio integriranog programa školovanja studenata aeronautike - modul "civilni pilot" i izvodi se na studiju Aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti ako je navedeni program verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, što je propisano odredbama članka 71. stavak 2. Pravilnika.

Što se tiče različitih programa stručnog obrazovanja i prekvalifikacije odraslih iz područja osposobljavanja zrakoplovnog osoblja koje je odobrila Agencija za civilno zrakoplovstvo napominjemo da će se moći primijeniti porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka i) Zakona odnosno članka 71. stavak 1. Pravilnika ako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa verificira takvu vrstu programa.

Povratak na mišljenja