Utvrđivanje porezne osnovice u slučaju prefakturiranja troškova među povezanim stranama

Datum: 06.07.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/14-01/482
Davatelj: Porezna uprava

Banka iz dostavnog popisa (u daljnjem tekstu: banka) obratila se upitom glede utvrđivanja porezne osnovice u slučaju prefakturiranja troškova među povezanim stranama, a vezano uz transakcije iz kartičnog poslovanja. U upitu se navodi da je banka punopravan član (Principal Member/Customer) kartičnih organizacija Visa Europe i MasterCard Worldwide te da kartičarsko društvo koje je u potpunom vlasništvu banke ima status pridruženog člana (AffIliate Customer) za prihvat kartica kod trgovaca s kojima ima ugovorni odnos. Nadalje, u upitu se navodi da prema pravilima kartičnih organizacija punopravni član (banka) izravno obavlja aktivnosti vezane uz platne kartice preko dodijeljene identifikacijske oznake od strane kartičnih organizacija, a pridruženi član svoje aktivnosti može obavljati posredno preko punopravnog člana (banka). Prema navodima u upitu banka i kartičarsko društvo su Ugovorom o poslovnoj suradnji u dijelu kartičnog poslovanja definirali međusobna prava i obveze po poslovima izdavanja i prihvata platnih kartica MasterCard/Visa brendova te je banka ovlastila kartičarsko društvo da u svoje ime i za svoj račun sklapa s trgovcima ugovore o prihvatu MasterCard i Visa platnih kartica. U upitu se između ostalog navodi da financijsko poravnanje svih potraživanja, obveza, troškova i prihoda koji su regulirani cjenikom i pravilima kartičnih organizacija za banku dnevno obavljaju kartične organizacije sukladno propisanim pravilima koje je banka prihvatila stupanjem u punopravno članstvo, a cjenikom su regulirani i troškovi za obavljanje poslova koje kartične organizacije zaračunavaju svojim punopravnim članovima za poslove koje obavljaju za njih te za njih izdaju račun punopravnim članicama. Obzirom da kartičarska organizacija sve naknade fakturira isključivo licenciranim punopravnim članovima (u ovom slučaju banci), a dio istih koji se može jasno utvrditi u vezi s aktivnostima koje su povjerene licenciranom pridruženom članu postavlja se pitanja u vezi prefakturiranja troškova. Naime, obzirom da banka i kartičarsko društvo obavljaju oporezive i oslobođene isporuke mogu odbiti samo dio pretporeza koji se odnosi na oporezive isporuke pa se prefakturiranjem (prevaljivanjem) troškova na kartičarsko društvo prevaljuje i dio nepriznatog PDV-a što uzrokuje kumuliranje troškova i dovodi u neravnopravan položaj obveznike koji ne mogu u cijelosti odbiti pretporez. S tim u vezi postavljeno je pitanje što se smatra poreznom osnovicom kod prefakturiranja troškova povezanom društvu u slučaju kada dobavljač prema ugovoru ispostavi račun samo na jedno društvo, a iz ugovornog odnosa se jasno može odrediti trošak pojedinog društva.
Prema odredbi čl. 4. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) PDV se plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga sukladno čl. 33. st. 1. Zakona o PDV-u smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.
U poreznu osnovicu uračunavaju se iznosi poreza, carina, pristojbi i sličnih davanja, osim PDV-a, te sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju, sukladno čl. 33. st. 2. Zakona o PDV-u.
U skladu s navedenim, prefakturirani troškovi za obavljanje poslova koje kartične organizacije zaračunavaju svojim punopravnim članovima predstavljaju trošak za punopravnog člana (u ovom slučaju banka) koji on temeljem ugovornog odnosa prevaljuje na kartičarsko društvo. Tako zaračunani troškovi zapravo su nadoknada učinjenih izdataka punopravnog člana koja je sastavni dio ukupne naknade koja čini osnovicu na koju se obračunava i plaća PDV u smislu čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u.
 

Povratak na mišljenja