Utvrđivanje predujma poreza na dohodak za 2024. godinu kod samostalnih djelatnosti

Datum: 25.01.2024, Četvrtak
Autor: LJ.M.

Sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od obrta i slobodnih zanimanja te drugih djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke, prema čl. 30. – 35. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16 – 114/23., dalje: Zakon), a utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga i evidencije, obvezne su tijekom kalendarske godine kao poreznog razdoblja plaćati mjesečni predujam poreza na dohodak. Mjesečni se predujam, prema čl. 37. st. 5. Zakona, utvrđuje i plaća na temelju podataka u podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

Ovim poreznim obveznicima PU više ne izdaje rješenje o predujmu poreza na dohodak te je propisano da se mjesečni predujam za 2024. godinu utvrđuje i plaća na temelju podatka iz podnesene godišnje prijave poreza na dohodak (čl. 37. st. 1. Zakona).

Navedeno znači da za porezne obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost, istekom roka za podnošenje godišnje porezne prijave godinu, prestaju vrijediti i sva rješenja o plaćanju predujmova poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti, a koja su izdana do toga dana.

Prema čl. 37. st. 2. Zakona i 50. Pravilnika, tako utvrđeni predujmovi vrijede sve do podnošenja nove porezne prijave za sljedeće porezno razdoblje, pod uvjetom da tijekom poreznog razdoblja nije došlo do izmjene visine predujma, po službenoj dužnosti ili na temelju pisanog zahtjeva poreznog obveznika.

Naime, prema čl. 37. st. 3. Zakona, PU može na zahtjev poreznog obveznika izmijeniti visinu predujma i odrediti novu svotu predujma, a prema podnesku koji sadržava sve bitne podatke iz godišnje porezne prijave. Navedeno znači da fizička osoba, uz zahtjev za izmjenom visine predujma, sastavlja i prilaže izvadak iz poslovnih knjiga, koji sadržava sve poslovne primitke i poslovne izdatke na temelju kojih se utvrđuje dohodak, za što porezni obveznik mora posjedovati vjerodostojnu knjigovodstvenu dokumentaciju. U slučaju da PU ne udovolji zahtjevu poreznog obveznika, tada će se donijeti rješenje kojim se odbija podneseni zahtjev za izmjenom predujma.

Mjesečni predujam za 2024. godinu, odnosno za naredno porezno razdoblje, za obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja utvrđuje se u skladu s čl. 37. st. 1. Zakona, odnosno na temelju podataka u podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak, ali za 2024. godinu predujam se, zbog toga što se u narednoj godini neće plaćati prirez, utvrđuje na NOVI način.

Predujam poreza na dohodak koje će samostalne djelatnosti plaćati u 2024. godini treba izračunati u skladu s posljednjim Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak te je u čl. 50. st. 4. navedeno:

(4) Mjesečni predujam poreza na dohodak iz članka 37. stavka 1. Zakona utvrđuje se primjenom niže stope od 15% i više stope od 25%.

Nadalje, u čl. 28. prijelaznih i završnih odredaba navedenog Pravilnika stoji:

(2) Članak 14. ovoga Pravilnika primjenjuje se na utvrđivanje i plaćanje predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji se u 2024. utvrđuju na temelju ostvarenog dohotka u 2023.

Navedeno znači da se novi način izračuna primjenjuje već za predujmove koje samostalne djelatnosti trebaju plaćati u 2024. godini, a na temelju porezne prijave – Obrasca DOH za 2023. godinu, i to:

  • 15 % na osnovicu do 47.780,28 €
  • 25 % na osnovicu višu od 47.780,28 €.

Tablica: Izračun predujma za 2024. godinu na temelju podataka iz Priloga UPO za 2023. godinu

Red. br. PODATCI IZ PRILOGA UPO SVOTA (u eurima i centima)
9.5.1. GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA (9.4.3.) 101.237,37
9.5.2. DIO POREZNE OSNOVICE DO 47.780,28 EURA ZA PRIMJENU STOPE 15 % 47.780,28
9.5.3. DIO POREZNE OSNOVICE ZA PRIMJENU STOPE 25 % (9.5.1. - 9.5.2.) 53.457,09
9.5.4. GODIŠNJI POREZ PO STOPI 15 % (9.5.2. × 15 %) 7.167,04
9.5.5. GODIŠNJI POREZ PO STOPI 25 % (9.5.3. × 25 %) 13.364,27
9.5.6. UKUPNI GODIŠNJI POREZ (9.5.4. + 9.5.5.) 20.531,31
9.5.7. GODIŠNJI PRIREZ (9.5.6. × stopa prireza) - NEMA PRIREZA -
9.5.8. GODIŠNJA OBVEZA ZA IZRAČUN PREDUJMA 20.531,31
SVOTA PREDUJMA ZA 2024. GODINU (Ukupna obveza pod 9.5.8. / 12) 1.710,94

Napominjemo da porezni obveznici koji posluju na potpomognutom području I. skupine, trebaju izračunati predujam poreza na dohodak za 2024. godinu tako da utvrđenu obvezu smanje za 50 % jednako kao i HRVI-ji za postotak invalidnosti koji im je utvrđen u rješenju.

Prema čl. 37. st. 2. Zakona, mjesečni predujam poreza na dohodak od samostalne djelatnosti porezni obveznici plaćaju za mjesece koji slijede nakon mjeseca u kojemu je istekao rok za podnošenje godišnje porezne prijave do podnošenja sljedeće godišnje porezne prijave, a to znači da prvi predujam treba platiti za ožujak 2024. godine najkasnije do kraja travanja 2024. godine.

Predujmovi poreza na dohodak plaćaju se mjesečno do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Ako porezni obveznik u godišnjoj poreznoj prijavi uz dohodak od samostalne djelatnosti iskaže i dohodak iz ostalih izvora, predujam poreza za iduće razdoblje utvrđuje se samo od porezne obveze proizišle od obavljanja samostalne djelatnosti.

Prema odredbi čl. 37. st. 4. Zakona i 50. st. 1. Pravilnika, porezni obveznici koji počinju obavljati samostalnu djelatnost, ne plaćaju predujam poreza na dohodak od samostalne djelatnosti sve do podnošenja prve porezne prijave. Podnošenjem godišnje porezne prijave utvrđuje se porezna obveza za porezno razdoblje u kojemu je porezi obveznik počeo obavljati djelatnost odnosno utvrđivati dohodak na način propisan za samostalnu djelatnost, od kada i postoji obveza plaćanja mjesečnog predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za sljedeća porezna razdoblja.

Iako se mjesečni predujam poreza na dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje i plaća prema iskazanim podatcima u podnesenoj godišnjoj prijavi za prethodno porezno razdoblje, postoje slučajevi kada će poreznom obvezniku nadležna ispostava PU izdati rješenje o plaćanju predujma poreza na dohodak, i to u dvama slučajevima:

  • ako postojeći porezni obveznik koji već obavlja djelatnost ili porezni obveznici koji su tek započeli obavljati djelatnost tijekom kalendarske godine kao poreznog razdoblja, ne podnesu godišnju poreznu prijavu za proteklu godinu ili ako u poreznoj prijavi koju podnose ne iskažu ili netočno iskažu podatke o dohotku, tada će PU procijeniti ostvareni dohodak i na temelju procijenjenog dohotka rješenjem utvrditi svotu mjesečnog predujma
  • kada se na temelju obavljena očevida i inspekcijskog nadzora, podataka iz obrađenih godišnjih poreznih prijava ili drugih podataka o poslovanju poreznog obveznika s kojima PU raspolaže, mijenja rješenje o plaćanju predujmova ako je doneseno. U tom će slučaju nadležna ispostava PU po službenoj dužnosti izdati rješenje poreznom obvezniku, u kojemu će utvrditi nove svote mjesečnih predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti.

Porezna uprava može na temelju obavljena očevida i inspekcijskog nadzora, podataka iz obrađenih godišnjih poreznih prijava ili drugih podataka o poslovanju poreznog obveznika s kojima raspolaže, izmijeniti rješenje o plaćanju predujmova ako je doneseno, odnosno može donijeti rješenje i utvrditi nove svote mjesečnih predujmova.

Napomena:

Detaljnije o prijavi poreza na dohodak samostalnih djelatnosti može se pročitati u PRILOGU časopisa RRiF br. 1/24.


Povratak na vijesti