Utvrđivanje visine pravične novčane naknade


Predmet: Orijentacijski kriteriji i iznos za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete predstavljaju, kako sama riječ ukazuje, kriterije koji trebaju omogućiti ujednačenu primjenu odredbe čl. 1100. ZOO. Ti kriteriji ne mogu predstavljati matematičku formulu koja pukim automatizmom služi za izračunavanje pravične novčane naknade.

Broj presude: Rev 321/2017-2, od 21. siječnja 2020., od 13.07.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sukladno odredbi čl 1100 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 dalje ZOO sud će u slučaju povrede prava osobnosti ako nađe da to težina povrede i okolnosti slučaja opravdavaju dosuditi pravičnu novčanu naknadu nezavisno od naknade imovinske štete a i kad nje nema time da će pri odlučivanju o visini pravične novčane naknade voditi računa o jačini i trajanju povredom izazvanih fizičkih boli duševnih boli i straha cilju kojemu služi ta naknada ali i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive s njezinom naravi i društvenom svrhom Kada se imaju na umu sve okolnosti konkretnog slučaja te uvažavajući sadržaj Orijentacijskih kriterija i iznos za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 29 studenog 2002 ovaj sud smatra da je u odmjeravanju pravične novčane naknade pravilno primijenjena odredba čl 1100 ZOO Suprotno navodima revizije iz obrazloženja prvostupanjske presude koje je u pogledu visine dosuđenih iznosa prihvatio i drugostupanjski sud proizlazi da se kod odlučivanja o visini naknade neimovinske štete za pretrpljene fizičke bolove pretrpljeni strah duševne bolove zbog ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu