Uvećanje osobnog odbitka za udomljeno dijete

Datum: 10.04.2018, Utorak
Klasa: 410-01/18-01/252
Davatelj: Porezna uprava

​Temeljem postavljenog upita u svezi korištenja olakšice za uzdržavano dijete (korisnika udomiteljstva) u kojem se, između ostalog, navodi kako se u rješenju o udomiteljstvu izdanom od strane Centra za socijalnu skrb spominje samo jedan udomitelj, a obzirom da se dijete smješta u udomiteljsku obitelj, postavlja se pitanje može li se olakšica za uzdržavanog člana priznati samo osobi koja se u rješenju spominje kao nositelj ili se može priznati i supružniku jer se dijete smješta u obitelj, a ne kod jednog člana (nositelja), odgovaramo u nastavku:
 
 Člankom 2. Zakona o udomiteljstvu (Narodne novine, br. 90/11 i 78/12) propisano je da je:

 • udomiteljstvo oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji,
 • udomiteljska obitelj, obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine ju udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu,
 • udomitelj predstavnik udomiteljske obitelji ili samac koji pruža usluge skrbi udomljenom korisniku na čije ime se daje dozvola za obavljanje udomiteljstva i koji sklapa udomiteljski ugovor u skladu s tim Zakonom,
 • Centar korisnika centar koji je korisniku priznao pravo na skrb izvan vlastite obitelji i donio rješenje za smještaj korisnika u udomiteljsku obitelj.

Sukladno članku 34. Zakona o udomiteljstvu, udomiteljski ugovor je ugovor o međusobnim pravima i obvezama koji sklapaju Centar udomitelja i udomitelj u pisanom obliku nakon što postane izvršna dozvola za obavljanje udomiteljstva, a prije smještaja prvog korisnika kojega na temelju rješenja smjesti Centar.
 
 U skladu s člankom 40. toga Zakona Centar korisnika donosi rješenje o pravu na usluge skrbi izvan vlastite obitelji u udomiteljsku obitelj.
 
 Člankom 14. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se poreznom obvezniku ostvareni dohodak iz članka 13. Zakona umanjuje za osnovni osobni odbitak u visini 3.800,00 kuna, izračunat kao koeficijent 1,5 osnovice osobnog odbitka iz stavka 1. toga članka zaokruženo na stoticu i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez na dohodak. Stavkom 4. toga članka Zakona propisano je da rezident može uvećati osnovni osobni odbitak za uzdržavane članove, uzdržavanu djecu, i invalidnost odnosno tjelesno oštećenje te su istim, između ostalog, propisani mjesečni iznosi uvećanja osnovnog osobnog odbitka ovisno o navedenim osnovama za uvećanje osobnog odbitka.
 
 Člankom 14. stavcima  5. i 6. Zakona propisano je da se uzdržavanom djecom u smislu stavka 4. toga članka Zakona smatraju djeca koju roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja. Uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se bračni drug, roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.
 
 Člankom 17. Zakona propisani su uvjeti za priznavanje osobnog odbitka te je tako navedenim člankom Zakona propisano da se u smislu Zakona, uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom (dalje u tekstu: uzdržavani članovi) smatraju fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka. Iznimno, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju se u obzir:

 • primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora
 • doplatak za djecu
 • novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora
 • potpore za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta
 • obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja
 • primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji
 • darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, prema članku 8. stavku 1. točki 4. Zakona i/ili
 • naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama ovoga Zakona ne plaća porez na dohodak.

Slijedom navedenog, olakšicu za uzdržavanog člana uz ispunjenje uvjeta propisanih Zakonom može koristiti samo predstavnik udomiteljske obitelji - udomitelj odnosno fizička osoba na čije ime je izdana dozvola za obavljanje udomiteljstva odnosno osoba koja je sklopila udomiteljski ugovor u skladu s posebnim propisima, a koja je u rješenju o pravu na usluge skrbi izvan vlastite obitelji u udomiteljsku obitelj navedena kao udomitelj.

Povratak na mišljenja