Uvjeti za priznavanje osobnog odbitka

Datum: 10.05.2018, Četvrtak
Klasa: 410-01/18-01/1118
Davatelj: Porezna uprava

      ​Zaprimili smo upit vezan za uvećanje osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu u slučaju kada uzdržavani član ostvaruje više od šesterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka na godišnjoj razini po osnovi novčane naknade dodijeljene prema rješenju o njezi djeteta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na koji odgovaramo u nastavku.

      Uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom prema članku 17. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka.

      Međutim, prema stavku 2. toga članka, propisani su slijedeći primici koji se iznimno ne uzimaju se u obzir:

1. primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora

2. doplatak za djecu

3. novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora

4. potpore za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta

5. obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja

6. primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji

7. darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, prema članku 8. stavku 1. točki 4. Zakona i/ili

8. naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama Zakona ne plaća porez na dohodak.

 

      Člankom 25. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. od 157/13 do 130/17) propisana su slijedeća prava u sustavu socijalne skrbi temeljem toga Zakona: zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, pravo na troškove ogrjeva, naknada za osobne potrebe korisnika smještaja, jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknada do zaposlenja, socijalne usluge te naknada za ugroženog kupca energenata.

      Prema navedenome, ako je rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dodijeljen status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja te naknada za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju, primici ostvareni po toj osnovi neće se uzimati u obzir prilikom utvrđivanja statusa uzdržavanog člana za koji je propisan najveći iznos ostvarenih primitaka, odnosno uzdržavani član može zadržati status uzdržavanog člana iako ostvaruje više od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini po osnovi naknade za njegovanje djeteta s težim smetnjama u razvoju temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Povratak na mišljenja