Uvođenje eura - priprema poduzetnika

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Trajanje: 4 h 0 min
Datum: 10.06.2022

Cijena: 750,00 kn


Proces uvođenja eura za poslovne subjekte sastoji se od složenih aktivnosti i prilagodbi koje treba provesti do stupanja na snagu pojedinih zakonskih obveza. Pravodobna priprema koja se provodi u nekoliko faza jamstvo je da će uvođenje eura proteći bez poteškoća.

Donošenje i objava Zakona u uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj očekuje se sredinom svibnja 2022. godine, nakon čega će biti razjašnjene i neke dvojbe u vezi s računovodstvenim postupanjem koje u dosadašnjim prijedlozima zakona nisu bile jasno uređene.

Na seminaru će se izlagati bitne posebnosti u vezi s aktivnostima i prilagodbama koje poduzetnici i računovođe trebaju provesti u razdoblju do kraja godine i početkom 2023. godine.

Program:

1. Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj

 • zakonski okvir i opća pravila
 • stupanje na snagu pojedinih obveza i razdoblja primjene ili prilagodbe
 • utjecaj na druge propise i njihova uskladba

2. Pravila za preračunavanje i zaokruživanje

 • opća pravila za preračunavanje i zaokruživanje
 • posebna pravila koja se odnose na zaokruživanje
 • pravila za preračunavanje vrijednosnih papira

3. Dvojno iskazivanje cijena roba i usluga

4. Posebnosti financijskog izvještavanja zbog uvođenja eura

 • sastavljanje financijskih izvještaja
 • prikaz usporednih podataka
 • naknadni ispravak financijskih izvještaja

5. Utjecaj uvođenja eura na računovodstvo

 • vođenje poslovnih knjiga u prijelaznom razdoblju
 • preračunavanje stanja imovine i obveza
 • računovodstveni tretman razlika nastalih preračunavanjem i otpisi
 • posebnosti kod ispostavljanja knjigovodstvenih isprava u prijelaznom razdoblju
 • izgled računa i evidentiranje u prijelaznom razdoblju
 • utjecaj uvođenja eura na blagajnički maksimum i fiskalizaciju u prometu gotovinom
 • ispravak računovodstvenih pogrešaka iz prijašnjih razdoblja

6. Sastavljanje poreznih prijava u prijelaznom razdoblju

 • sastavljanje Obrasca PD i plaćanja utvrđene obveze poreza na dobitak za 2022. godinu
 • sastavljanje Obrasca PDV za zadnje razdoblje oporezivanja 2022. godine
 • postupanje s danim i primljenim predujmovima u prijelaznom razdoblju
 • postupanje s izdanim i primljenim računima / odobrenjima u prijelaznom razdoblju
 • ispravak poreznih prijava

7. Plaće, naknade i izvještavanje u prijelaznom razdoblju

 • isprave o plaći i naknadi plaće u razdoblju dvojnog iskazivanja
 • obračun i isplata plaća, bonusa, naknada i ostalih primitaka za prosinac 2022. godine
 • postupanje po ovršnim ispravama koje glase na kune
 • posebnosti Obrasca JOPPD u prijelaznom razdoblju
 • ispravak i dopune Obrasca JOPPD
 • obračun službenih putovanja u prijelaznom razdoblju
 • godišnja prijava poreza na dohodak

8. Ugovori o radu, ugovori o djelu i autorski ugovori u razdoblju dvojnog iskazivanja

 • primjena starih i sklapanje novih ugovora o radu
 • izmjena ugovora o radu zbog uvođenja eura
 • utjecaj uvođenja eura na ugovore o djelu i autorske ugovore
 • potvrde o isplaćenom drugom dohotku

9. Odgovori na pitanja

Predavači su RRiF-ovi savjetnici

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 9. lipnja2022. godine.

Cijena video snimke je 750,00 kn kn (600,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.