Vrijeme dosjedanja


Predmet: U vrijeme dosjelosti uračunava se i vrijeme do 08. listopada 1991. godine, ako se time ne vrijeđaju vlasnička prava osoba koja ta prava nisu stekla na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Broj presude: Gž-1135/2019-2, od 4. ožujka 2020., od 15.06.2020

Sud: Županijski sud

U odnosu na upis društvenog vlasništva u zemljišnim knjigama na predmetnoj nekretnini do 8 listopada 1991 prvostupanjski sud pogrešno zaključuje da je bila isključena mogućnost stjecanja vlasništva dosjelošću predmetne nekretnine do 8 listopada 1991 To stoga što u vrijeme dosjedanja sukladno shvaćanju Europskog suda za ljudska prava izraženim u odlukama Trgo Zahtjev broj 35298 04 Jakeljić Zahtjev broj 22768 12 i Radomilja i dr Zahtjev broj 37685 10 protiv Republike Hrvatske treba uračunati i vrijeme do 8 listopada 1991 tako i VS RH u odluci Rev 2776 106 2 od 29 siječnja 2019 Naime Republika Hrvatska je kao članica Europske unije i Vijeća Europe dužna primjenjivati odredbe Europske Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda MU 18 97 6 99 14 02 13 03 9 05 1 06 i 2 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu