RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Narodne novine br.51/2018. od 04.06.2018.

 

      U Pravilniku o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 52/14.) u članku 6. stavku 1. točki i) iza riječi »naknade« briše se točka i stavlja zarez te se dodaje točka j) koja glasi:

»j) popis osoba koje su u smislu članka 3. stavka 1. točke 34. Zakona suradnici namjeravanog stjecatelja, s opisom suradničkog odnosa, odnosno uspostavljenog načina suradnje, kada je primjenjivo.«.

      U stavku 2. točki g) iza riječi »naknade« briše se točka i stavlja zarez te se dodaje točka h) koja glasi:

»h) popis osoba koje su u smislu članka 3. stavka 1. točke 34. Zakona suradnici namjeravanog stjecatelja, s opisom suradničkog odnosa, odnosno uspostavljenog načina suradnje, kada je primjenjivo.«.

       Ovaj Pravilnik stupa na snagu 12. lipnja 2018. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)