RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Narodne novine br.51/2018. od 04.06.2018.

 

      U Pravilniku o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 52/14. i 41/17.), u članku 8. stavku 1. iza točke m) dodaje se točka n) koja glasi:

»n) popis osoba koje su u smislu članka 3. stavka 1. točke 35. Zakona suradnici podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva, s opisom suradničkog odnosa, odnosno uspostavljenog načina suradnje, kada je primjenjivo,«

      Dosadašnja točka n) postaje točka o).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 12. lipnja 2018. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)