RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Statut Hrvatske revizorske komore

Narodne novine br.58/2018. od 30.06.2018.

 

      Statutom se uređuju: ustrojstvo, nadležnost, sastav, način izbora, prava i dužnosti tijela Hrvatske revizorske komore, prava i dužnosti revizorskih društava, samostalnih revizora, ovlaštenih revizora i revizorskih vježbenika prema Hrvatskoj revizorskoj komori (dalje u tekstu: Komora), vođenje upisnika članova Komore, način rješavanja sporova između članova Komore i Komore, način poslovanja i financiranja Komore te druga pitanja značajna za revizorsku struku, organizaciju i djelovanje Komore.

      Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut (Nar. nov., br. 43/10., 131/13. i 76/14.).

      Ovaj Statut stupa na snagu 8. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)