RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Vodica

Narodne novine br.60/2018. od 06.07.2018.

 

     Odlukom se utvrđuju stope, visina te način obračuna i plaćanja gradskih poreza i prireza porezu na dohodak što su vlastiti izvori prihoda Grada Vodica.

      Gradu Vodice pripadaju sljedeći gradski porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

       Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 01/11., 12/11., 08/12.

      Ova Odluka stupa na snagu 20. lipnja 2018., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)