RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću

Narodne novine br.67/2018. od 25.07.2018.

 

      Zakonom se uređuje djelokrug i način rada Državnoodvjetničkog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće), uvjeti i postupak za izbor predsjednika i članova Vijeća, uvjeti i postupak za imenovanje, napredovanje, premještaj i razrješenje državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, postupak za utvrđivanje stegovne odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, kao i druga pitanja vezana za rad Vijeća.

      Svi postupci pred Vijećem u tijeku provest će se i dovršiti prema odredbama zakona koji je bio na snazi do stupanja na snagu Zakona o državnom odvjetništvu (Nar. nov., br. 76/09., 153/09., 116/10., 145/10., 57/11., 130/11., 72/13., 148/13., 33/15. i 82/15.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. rujna 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)