RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o sadržaju i obliku državnog žiga

Narodne novine br.72/2019. od 31.07.2019.

 

      Pravilnikom  se propisuje sadržaj i oblik državnog žiga, te izgled i sadržaj certifikata o žigosanju koji se izdaje u zamjenu za državni žig.

      Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o oblicima državnih žigova (Nar. nov., br. 107/93.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. kolovoza 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)