RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Otok

Narodne novine br.87/2019. od 13.09.2019.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Otok, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

      Općini Otok pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok br. 01/02.), Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Otok (Nar. nov., br. 03/07.) i Odluka o porezu na korištenje javnih površina (Službeni glasnik Općine Otok br. 01/14.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)